Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkana č. 5/2004

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 5/2004
O PRACOVNÍCH ÚKOLECH A POVINNOSTECH AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI TVŮRČÍ PRÁCE

Na základě znění § 1, písm. a) a § 2, odst. (4) zákona č. 111/1998 Sb. (dále jen "vysokoškolského zákona"), které definují tvůrčí činnost jako nedílnou součást činnosti univerzitních vysokých škol, § 24, písm. b) a c) vysokoškolského zákona vymezujících práva fakulty, § 70, odst. (1) a (2) vysokoškolského zákona, které vymezují statut a působnost akademických pracovníků a v souvislosti s vydáním zákona č. 46/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (zejm. znění Čl. I § 30, odst. (1) a (2) a Čl. II tohoto zákona)

tímto opatřením s okamžitou platností stanovuji následující pracovní úkoly:

I. Úkoly akademických pracovníků

 1. Trvalým pracovním úkolem všech akademických pracovníků v kategorii odborný asistent, docent, profesor je soustavná tvůrčí činnost prokazovaná kromě jiného průběžně vědeckými publikačními výstupy charakteru původních sdělení v odborných časopisech nebo monografiích, popř. další tvůrčí činnost včetně činnosti charakteru uměleckých prezentací.

 2. Úkolem akademických pracovníků v kategorii odborný asistent, docent, profesor je předkládání žádostí o grantovou podporu tvůrčích projektů nejrůznější povahy (vědeckých, pedagogických, transformačních, technických, rozšiřujících mezinárodní spolupráci a podporujících mobilitu) v souladu se zadavatelem a fakultou vyhlášenými pravidly.

 3. Specifickým úkolem akademických pracovníků v kategorii docent a profesor je iniciace, příprava, organizace a realizace vědeckých, resp. výzkumných či uměleckých projektů. Souvisejícím úkolem je předkládání žádostí o grantovou podporu těchto projektů v souladu s vyhlášenými pravidly. V rámci organizace a realizace těchto projektů uvedení akademičtí pracovníci zapojují do řešení další akademické pracovníky fakulty a studenty v rámci zadávání úkolů jejich bakalářských, magisterských a doktorských prací.

 4. Úkolem akademických pracovníků v kategorii lektor je buď samostatná tvůrčí činnost související s koncepcí a realizací vlastní výuky nebo spolupráce na této činnosti, a to v proporcích pracovního úvazku stanovených vedoucím pracoviště vzhledem k rozsahu jejich výuky.

 5. Úkolem začínajících akademických pracovníků v kategorii asistent je zejména tvůrčí činnost spojená s jejich kvalifikačním růstem nebo tvůrčí činnost pod vedením zkušenějšího akademického pracovníka. Obsah a rozsah této činnosti stanovuje vedoucí pracoviště vzhledem k rozsahu jejich výuky.

 6. Povinností akademických pracovníků je podat bez vyzvání věcnou a stručnou písemnou zprávu o vlastní tvůrčí činnosti (seznam úplných citací publikovaných prací, přehled o řešených projektech a dalších tvůrčích aktivitách) v průběhu běžného roku vedoucímu pracoviště, a to nejpozději do konce ledna roku následujícího.

II. Zvyšování kvalifikace a úkoly s ním spojené

 1. Zvyšování kvalifikace zejména cestami doktorského studia, habilitace a profesorského jmenovacího řízení je právem každého akademického pracovníka; může se uskutečňovat z rozhodnutí a iniciativy akademického pracovníka, nezávisle na ukládání úkolů pracovníky vedoucími.

 2. Úkoly kvalifikačního růstu se rozumí zejména zahájení a ukončení doktorského studia, habilitace, profesorské jmenovací řízení; dále pak obecně úkoly související se zvyšováním pracovních kompetencí v rámci zastávané akademické pozice.

 3. Úkoly kvalifikačního růstu mohou být ukládány:

  1. nově nastupujícím akademickým pracovníkům písemně v souvislosti s uzavřením pracovní smlouvy,
  2. stávajícím akademickým pracovníkům písemně v souvislosti s uzavřením nové pracovní smlouvy po uplynutí termínu smlouvy předchozí či se změnou jejich pracovní smlouvy,
  3. akademickým pracovníkům s pracovní smlouvou na dobu neurčitou po vzájemné písemné dohodě.

   III. Úkoly vedoucích akademických pracovišť (kateder, ateliérů, oddělení)

   1. Vedoucí akademického pracoviště připravuje koncepce tvůrčí činnosti a organizuje tvůrčí činnost společně s ostatními akademickými pracovníky, prioritně s pracovníky habilitovanými, a to s ohledem na obecné akademické právo svobody v této oblasti života vysoké školy.

   2. Povinností vedoucího akademického pracoviště je připravit bez vyzvání do poloviny února každého roku stručné a věcné písemné hodnocení tvůrčí činnosti pracoviště a jeho jednotlivých akademických pracovníků za uplynulý rok, hodnocení jmenovitě projednat a opatřit podpisem hodnoceného dokládajícím seznámení s obsahem (viz § 60 zákoníku práce), podklady archivovat a o případných negativech bezprostředně informovat děkana fakulty.

   3. Plnění úkolů tvůrčí činnosti vedoucí pracoviště hodnotí podle předem stanovených kritérií a na základě znění odstavců části III tohoto opatření.

   4. Předem stanovenými kritérii se rozumí kritéria obecně užívaná pro hodnocení tvůrčí činnosti v rámci skupin oborů na JU a pro hodnocení akademických pracovišť na PF JU. Vedoucí akademického pracoviště může dopředu stanovit i doplňující vnitřní specifická kritéria charakteru minimálních požadavků, jejichž naplnění bude ještě považováno za plnění úkolů tvůrčí činnosti. Pro hodnocení plnění úkolů v oblasti přípravy tvůrčích projektů a souvisejících žádostí o grantovou podporu je přípustný nejvýše dvouletý hiát, kdy pracovník žádný projekt neřeší a nový nepodá. Výjimkou jsou situace akademických pracovníků, kteří čerpají mateřskou dovolenou, dlouhodobou neplacenou dovolenou, roční akademickou dovolenou nebo jsou dlouhodobě nemocní.

   5. V případě neplnění úkolů tvůrčí činnosti ze strany akademického pracovníka je vedoucí pracoviště povinen postupovat po konzultaci a v úzké spolupráci s personálním oddělením fakulty podle § 46, písm. e) zákoníku práce.

   IV. Posuzování plnění úkolů

   1. Úkoly uvedené v části I. se vztahují na všechny akademické pracovníky, bez ohledu na výši jejich pracovního úvazku.

   2. Plnění úkolů bude posuzováno zejména s ohledem na kvalifikační růst pracoviště, schopnost a potřeby akreditací a reakreditací uskutečňovaných a garantovaných studijních programů a podle § 46, písm. e) zákoníku práce platného od 1. 1. 2001.

   V Českých Budějovicích 1. 5. 2004

   prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
   děkan

    

   stáhnout dokument: PDF   RTF