Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Rigorózní řízení na Pedagogické fakultě

Státní rigorózní zkoušky, ve smyslu § 46, odst. 5. zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, Řádu rigorózního řízeníOpatření děkana k rigorózním zkouškám se na Pedagogické fakultě JU konají v oblasti pedagogických věd v oborech, pro které fakulta získala pro konání zkoušky akreditaci.

 

Seznam akreditovaných navazujících magisterských studijních oborů na PF JU oprávněním konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr.

 

Zahájení rigorózního řízení

Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který absolvoval magisterský studijní program a získal titul „magistr“ podle § 46 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů nebo uchazeč, který splnil předpoklady podle předchozí právní úpravy (§ 99 zákona o vysokých školách).

Přihlášku k rigorózní zkoušce lze podat v průběhu celého akademického roku. U přihlášky podané do 31. 5. se státní rigorózní zkouška konaná zpravidla v zimním semestru, u přihlášky podané do 31. 10. se státní rigorózní zkouška koná zpravidla v následujícím letním semestru. Termíny státních rigorózních zkoušek stanoví děkan.

 

Náležitosti přihlášky k rigoróznímu řízení

Přihláška k rigorózní zkoušce se podává písemně na určeném formuláři s přílohami dle Rigorózního řádu PF JU. Formulář přihlášky ZDE.

 

Přílohy - náležitosti přihlášky

  • Strukturovaný životopis.
  • Úředně ověřená kopie magisterského diplomu nebo osvědčení o přiznání tohoto titulu podle zákona č. 172/1990 Sb. nebo úředně ověřená kopie magisterského diplomu podle zákona č. 111/1998 Sb.
  • Rigorózní práce ve třech exemplářích
  • Doklad o úhradě poplatku dle Opatření děkana č. 6/2017 bod 3, který je splatný do 10 dnů ode dne podání přihlášky.

Přílohy přihlášky se dodávají vytištěné buď osobně, nebo poštou na adresu fakulty Oddělení vědy a výzkumu.

 

Poplatek za rigorózní řízení

Výše poplatku za rigorózní řízení (poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky, za používání zařízení a informačních technologií) je každoročně vyhlašována jako součást seznamu poplatků za úkony zajišťované fakultou.

 

Průběh státní rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky ze zvolené specializace. Obě součásti se konají v jednom dni. Nejprve probíhá obhajoba rigorózní práce. Úspěšná obhajoba je podmínkou přístupu k ústní zkoušce.

Ústní zkouška obsahuje vybrané okruhy z dějin filozofie, pedagogiky resp. psychologie a oborového (aprobačního) předmětu s didaktikou dle zaměření rigorózní práce. Zkouška a vyhlášení jejích výsledků jsou veřejné. V návaznosti na Rigorózní řád PF JU jsou stanoveny následující podmínky pro rigorózní řízení ve všech oborech.