Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Sazebník úhrad za administrativní úkony platný pro akademický rok 2021/2022

 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění (dále jen „zákon“) stanoví Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích výši úhrad za níže poskytované služby v rámci vzdělávací činnosti v akreditovaných studijních programech:

    Poplatek v Kč Variabilní symbol
1. Vydání osvědčení o přiznání akademických titulů podle § 99 a o přiznání titulu magistr absolventům, kteří řádně ukončili svá studia před rokem 1990 500,- 1002
2. Vydání dokladu o vykonaných zkouškách na základě žádosti podle § 57 odst. 5 písm. b) a c) zákona

– za jednu zkoušku

– za celé studium – bakalářské

– za celé studium – navazující magisterské

– za celé studium – magisterské

 

50,-

600,-

400,-

1 000,-

 

1006

1006

1006

1006

3. Vydání duplikátu dokladu o studiu vydaného vysokou školou podle § 57 zákona nebo jakéhokoli jiného duplikátu 300,- 1005
4. Služby spojené s konáním promocí (akademických obřadů podle § 57 odst. 7 zákona) 600,- 100403
5. Rigorózní řízení 11 000,- 123
6. Habilitační řízení 15 000,- 1008

 

Zde uvedené úhrady za administrativní úkony jsou dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. osvobozeny od daně z přidané hodnoty.

 

V Českých Budějovicích 6. září 2021

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF