Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Harmonogram akademického roku 2022/2023

 

 

Harmonogram akademického roku 2021/2022

 

Zimní semestr

 

Akademický rok 2021/2022 začíná 1. září 2021 a končí 31. srpna 2022

 

Zápis

Zápis předmětů zimního semestru AR 2021/2022

společný termín pro všechny fakulty JU   31. 05. 2021 – 11. 06. 2021
pro studenty PF JU   pokračuje až do 19. 07. 2021
Upřesňující zápis předmětů zimního semestru AR 2021/2022 01. 09. 2021 – 28. 09. 2021

 

Zápis nově přijatých uchazečů:

1. rok standardního průběhu studia   01. 09. 2021 – 18. 09. 2021
Zápis tzv. „čekatelů“ na SZZ (v úředních hodinách na studijním oddělení) září 2021, nejpozději však do 17. 09. 2021

 

Dozapsání („dozápis“) či odzapsání („odzápis“) studijních předmětů po tomto termínu bude možné na základě žádosti studenta do 13. 10. 2021 pouze v závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18 a Opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, čl. 3.

 

Podání žádosti o uznání předmětů

v případě dalšího studia   do 31. 10. 2021
v případě souběžného studia   za zimní semestr do 31. 10. 2021
v případě souběžného studia   za letní semestr do 31. 03. 2022

 

Výuka

všichni studenti prezenčního studia (13 týdnů)   29. 09. 2021 – 18. 12. 2021
03. 01. 2022 – 08. 01. 2022
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu

 

Imatrikulace studentů zapsaných ke studiu 1. rokem
Výuka studentů prvního ročníku bakalářského studia a oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se tento den nekoná.
  21. 10. 2021
 
Zveřejnění témat kvalifikačních prací na katedrách   do 30. 11. 2021
 
Zimní prázdniny   20. 12. 2021 – 02. 01. 2022
 
Den otevřených dveří na PF JU   20. 01. 2022
Den otevřených dveří na JU   21. 01. 2022

 

Zkouškové období za ZS

studenti posledního roku prezenční formy standardní doby studia
a všichni studenti kombinované formy studia
  10. 01. 2022 – 22. 04. 2022
ostatní studenti prezenčního studia   10. 01. 2022 – 11. 02. 2022

 

Státní závěrečné zkoušky

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

Sekce pedagogických a psychologických programů   15. 11. 2021
ostatní katedry   30. 11. 2021
studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 24. 01. 2022 – 04. 02. 2022 do 09. 01. 2022 do 07. 01. 2022 do 03. 01. 2022

 
1) Sekce pedagogických a psychologických programů a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují – tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu uvedeném v harmonogramu AR 2021/22 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává dle Opatření děkana 7/2017, článek 20, odstavec 10. a 11.
Studenti, kteří odevzdávají kvalifikační práci na některém z ústavů FF JU, se řídí termínem odevzdání dle harmonogramu AR 2021/22 FF JU.

 

Mezní termíny

pro získání zápočtů za ZS

  pro letní i srpnový termín SZZ, kombinované studium   22. 04. 2022
 

ostatní studenti

  12. 02. 2022

 

pro vykonání zkoušek

  pro letní termín SZZ   22. 04. 2022
  pro srpnový termín SZZ   08. 07. 2022
 

ostatní studenti (včetně kombinovaného studia)

  03. 09. 2022

 

pro získání 20 kreditů za 1. semestr studia

  v prezenčním studiu   04. 03. 2022
  v kombinovaném studiu   22. 04. 2022

 

 

Letní semestr

 

Zápis

Zápis předmětů letního semestru AR 2021/2022   10. 01. 2022 – 21. 01. 2022
 
Upřesňující zápis předmětů letního semestru AR 2021/2022   06. 02. 2022 – 13. 02. 2022

 

Dozapsání („dozápis“) či odzapsání („odzápis“) studijních předmětů po tomto termínu bude možné na základě písemné žádosti studenta do 25. 2. 2022 pouze v závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18 a Opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, čl. 3.

 

Výuka

5. rok oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (6 týdnů) 1), 4)   14. 03. 2022 – 22. 04. 2022
3. rok bakalářského studia + 2. rok navazujícího magisterského studia5)
(7 týdnů v dvojnásobné časové dotaci) 1)2)3)
  14. 02. 2022 – 01. 04. 2022
3. rok bakalářského studia Speciální pedagogika předšk. věku – Učitelství MŠ
(blokově, časová datace daných předmětů odpovídá 14 týdnům) 6)
  28. 02. 2022 – 14. 04. 2022
ostatní studenti (14 týdnů)   14. 02. 2022 – 21. 05. 2022
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu
Zadání kvalifikačních prací   do 22. 04. 2022

 
1) Studenti ve 2. roce navazujícího magisterského studia ve studijních programech Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy a studenti závěrečného roku oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ konají souvislou pedagogickou praxi v týdnech od 7. 2. 2022 do 11. 3. 2022.

2) Pro obory, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF, zůstává výuka podle harmonogramu FF ve standardní hodinové dotaci.

3) S výjimkou oboru Arteterapie, kde se výuka ve 3. ročníku LS koná v nezkrácené podobě.

4) Pedagogická praxe souvislá Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, doporučený termín – 7. 2. 2022 – 11. 3. 2022.

5) Pedagogická praxe souvislá Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – navazující magisterské studium, doporučený termín – 7. 2. 2022 – 11. 3. 2022.

6) Pedagogická praxe souvislá Speciální pedagogika předškolního věku – Učitelství MŠ, doporučený termín – 7. 2. 2022 – 25. 2. 2022.

 

Zkouškové období za LS

pro studenty bakalářského studia konající SZZ v letním (červnovém) termínu   04. 04. 2022 – 22. 04. 2022
ostatní studenti   23. 05. 2022 – 03. 09. 2022

 

Mezní termín pro získání zápočtů za LS, resp. zkoušek za AR

pro studenty konající SZZ v 1. termínu   do 22. 04. 2022
pro studenty konající SZZ ve 2. termínu   do 08. 07. 2022
ostatní studenti prezenčního i kombinovaného studia   do 03. 09. 2022

 

Závěrečné zkoušky z certifikátových programů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

splnění podmínek   do 25. 02. 2022
přihlášky na příslušné katedře   do 25. 02. 2022
termín konání   21. 03. 2022 – 01. 04. 2022

 

Mimořádné aktivity letního semestru

Soutěž Studentská inovace praxí   21. 04. 2022
Den kateder   04. 05. 2022
Děkanský sportovní den   05. 05. 2022

 

Státní závěrečné zkoušky – 1. termín

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

Sekce pedagogických a psychologických programů   28. 02. 2022
ostatní katedry   31. 03. 2022
studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 09. 05. – 31. 05. 2022 do 24. 04. 2022 22. 04. 2022 22. 04. 2022

 
1) Sekce pedagogických a psychologických programů a Ateliér arteterapie mohou pro obory, které garantují – tj. MŠp, MŠk, MŠSp, SOP, PSYCH, UOP a ARTE stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu uvedeném v harmonogramu AR 2021/22 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává dle Opatření děkana 7/2017, článek 20, odstavec 10. a 11.
Studenti, kteří odevzdávají kvalifikační práci na některém z ústavů FF JU, se řídí termínem odevzdání dle harmonogramu AR 2021/22 FF JU.

 

Z důvodu zpracování výsledků přijímacího řízení, resp. přípravy promocí absolventů PF JU je studijní oddělení od 20. 6. 2022 do 24. 6. 2022 zavřeno.

 

Státní závěrečné zkoušky – 2. termín4)

Mezní termín pro vypsání termínu SZZ ve STAGu na katedrách:

Sekce pedagogických a psychologických programů   15. 05. 2022
ostatní katedry   31. 05. 2022
studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 4) 17. 8. – 02. 09. 2022 do 10. 07. 2022 08. 07. 2022 08. 07. 2022

 
1) Sekce pedagogických a psychologických programů a Ateliér arteterapie (s ohledem na nezkrácený LS 3. ročníku studia) zároveň garantují vypsání 2. termínu SZZ v LS).
SZZ pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) FF JU, se mohou konat též v termínu uvedeném v harmonogramu AR 2021/22 FF JU. Informace budou zveřejněny na příslušném ústavu FF JU.

2) Vyplněním elektronické přihlášky v IS STAG.

3) Práce se odevzdává dle Opatření děkana 7/2017, článek 20, odstavec 10. a 11.
Studenti, kteří odevzdávají kvalifikační práci na některém z ústavů FF JU, se řídí termínem odevzdání dle harmonogramu AR 2021/22 FF JU.

4) 2. termín SZZ není pro katedry obligatorní. O organizování podzimního termínu budou katedry své studenty informovat nejpozději do 22. dubna 2022.

 

Mezní termíny

pro získání zápočtů za LS

  pro 1. termín SZZ v LS   22. 04. 2022
  pro 2. termín SZZ v LS   08. 07. 2022
 

ostatní studenti

  03. 09. 2022

 

pro vykonání zkoušek za ZS i LS

  pro 1. termín SZZ v LS   22. 04. 2022
  pro 2. termín SZZ v LS   08. 07. 2022
 

ostatní studenti (včetně kombinovaného studia)

  03. 09. 2022