Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Habilitační řízení na Pedagogické fakultě JU

Habilitační řízení se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PF JU“) uskutečňují podle § 71 a § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Opatřením děkanky č. 15/2020 Řád habilitačního řízení PF JU. Obecné otázky postupu podávání návrhu a průběhu habilitačního řízení jsou na univerzitě upraveny také Metodickým pokynem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. 1/2019 – HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM. Informace o zpracování osobních údajů uchazeče jsou upraveny přílohou č. 6 Metodického pokynu č. 1/2019.

Zahájení habilitačního řízení

Návrh na zahájení habilitačního řízení na PF JU lze podat v oboru Pedagogická psychologie, jenž je na PF JU akreditován rozhodnutím Akreditační komise MŠMT (č.j. NAU-288/2019-9) do 15. dubna 2030.

Habilitační řízení je zahájeno na základě návrhu na zahájení habilitačního řízení, který podá uchazeč v písemné podobě děkanovi PF JU, a to prostřednictvím Oddělení vědy a výzkumu na PF JU.

 

Náležitosti návrhu na zahájení habilitačního řízení

Písemný návrh, habilitační práci a požadované přílohy dle Řádu habilitačního řízení bod 4) podává uchazeč písemně děkanovi PF JU prostřednictvím Oddělení vědy a výzkumu a zároveň odevzdá všechny přílohy návrhu (totožné s vytištěnou verzí) v elektronické podobě.

K návrhu na zahájení řízení uchazeč přikládá následující doklady o své pedagogické a vědecké nebo umělecké kvalifikaci:

  • strukturovaný profesní životopis zaměřený zejména na odbornou, vědeckou a pedagogickou činnost v oboru Pedagogická psychologie (minimální očekávaná kritéria kvality a rozsahu jsou uvedena v příloze Opatření děkanky č. 15/2020 Řád habilitačního řízení PF JU),
  • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání, o získaných titulech, vědeckých hodnostech (v případě zahraničních uchazečů nostrifikovaný diplom o vysokoškolském vzdělání a získaných titulech a vědeckých hodnostech),
  • doklady osvědčující pedagogickou praxi ve struktuře dle Formuláře č. 2 Řádu habilitačního řízení čl. 1 odst. 4 písm. d) j),
  • seznam publikovaných vědeckých a odborných prací ve struktuře dle Formuláře č. 3 Řádu habilitačního řízení čl. 1 odst. 4 písm. e)
  • seznam citací a dalších ohlasů na publikace uchazeče ve struktuře dle Formuláře č. 5 Řádu habilitačního řízení čl. 1 odst. 4 písm. f),
  • doklady o řešených výzkumných projektech a grantech; seznam absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží; výčet přednášek na konferencích ve struktuře dle Formuláře č. 4 Řádu habilitačního řízení čl. 1 odst. 4 písm. g) h) i),
  • habilitační práci dle Řádu habilitačního řízení čl. 1 odst. 3 písm. a) až c), v pěti výtiscích a v elektronické verzi; včetně souhrnu habilitační práce ve 30 výtiscích,
  • název a anotaci tří témat habilitační přednášky,
  • doklad o zaplacení poplatku.

Průběh habilitačního řízení

Nedojde-li k zastavení řízení z důvodů neodstranění formálních nedostatků návrhu na zahájení řízení, předkládá návrh děkan vědecké radě fakulty spolu s návrhem na složení pětičlenné habilitační komise (z níž nejméně tři členové jsou odborníci z jiného pracoviště než JU).

Habilitační komise se usnáší na ustanovení nejméně tří oponentů (z nichž nejméně dva jsou odborníci z jiného pracoviště než JU), kteří vypracují písemné posudky, v nichž zhodnotí odbornou úroveň habilitační práce. Uchazeč má právo být seznámen s posudky oponentů nejméně dva týdny před veřejným zasedáním vědecké rady, na němž bude práce obhajována.

Habilitační komise na základě posouzení témat a anotace habilitační přednášky vybere jedno ze tří navržených témat habilitační přednášky. Posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče, jeho pedagogickou způsobilost a úroveň jeho habilitační práce a usnáší se tajným hlasováním na návrhu, zda má být uchazeč jmenován docentem.

Návrh na jmenování docentem předkládá předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen děkanovi fakulty. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů habilitační komise, předkládá její předseda nebo jím pověřený člen návrh na zastavení řízení.

Habilitační přednáška uchazeče a obhajoba jeho habilitační práce se konají na veřejném zasedání vědecké rady fakulty. Součástí jednání je rozprava, v níž má uchazeč možnost obhajovat svou habilitační práci, vyjádřit se k posudkům oponentů a komentovat svou dosavadní vědeckou nebo uměleckou a pedagogickou činnost.

V závěru jednání se vědecká rada usnáší většinou hlasů všech svých členů na návrhu, zda má být uchazeč jmenován docentem.

Získá-li návrh na jmenování docentem většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, předloží jej děkan jako předseda vědecké rady fakulty k rozhodnutí rektorovi, a to prostřednictvím příslušného odboru Rektorátu JU. Nezíská-li návrh na jmenování docentem většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, řízení se zastavuje.

Poplatky za habilitační řízení

Poplatek za habilitační řízení je každoročně vyhlašován jako součást seznamu poplatků za úkony zajišťované fakultou.

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení na PF JU

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení na JU