Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Projekty fakulty

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Logolink OP VVV

Symbol PFInovace studia učitelství pro střední školy na Jihočeské univerzitě

Anotace:

Obohacení pregraduálního vzdělávání v učitelských oborech. Tématy jsou diferenciace ve vyučování, práce s heterogenitou školní třídy, zintenzivnění přenosu moderních technologií do výuky, práce se sebereflexí studenta, systematická podpora studentů formou mentoringu, alternativních modulů výuky. Aktivity jsou založeny na propojování přípravy v oblasti oborových didaktik, ped-psy základu a reflektované praxe, na síťování spolupracujících škol a jejich učitelů s fakultami a využívání mezinárodních zkušeností.

Řešitel projektu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta
Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

Reg. č.:

CZ.2.3.68/0.0/0.0/19_068/0016157

Rozpočet projektu:

Celkem: 16 694 817,54 Kč

Přehled Strategických projektů JU, na kterých PF JU participuje

Symbol PF Rozvoj JU - ESF

Anotace:

Projekt je zaměřen na rozvoj Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) jako celku, prostřednictvím uskutečnění mixu neinvestičních (tzv. měkkých) aktivit. Realizací projektu chce JU dosáhnout zvýšení kvality strategického řízení; vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému zajišťování a hodnocení kvality; zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, zkvalitnění pedagogických kompetencí akademického personálu a zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce; zavedení systému monitoringu potřeb trhu práce, zkoumání schopnosti adaptace absolventů na trhu práce a posílení vazeb s absolventy; posílení internacionalizace prostředí.


Symbol PF Rozvoj JU – ESF II

Anotace:

Projekt je zaměřen na rozvoj Jihočeské univerzity (JU) ve smyslu svého specifického zaměření a své strategie (Dlouhodobý záměr JU na období 2016-2020 (DZ)). JU hodlá prostřednictvím realizace projektu dosáhnout zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb pro studenty se specifickými potřebami, a to včetně zkvalitnění kompetencí akademického i ostatního personálu a zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit přírodovědných oborů.

Bližší informace k projektu zdeSymbol PF Rozvoj JU - ERDF II

Anotace:

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury s důrazem na odstranění bariéry v přístupu ke studiu na JU, a to prostřednictvím:

  1. Stavebních úprav vzdělávacích objektů a pořízením technického vybavení sloužící převážně pro studenty se specifickými potřebami
  2. Modernizace prostor pedagogicko-psychologické poradny sloužící převážně studentům s psychickými problémy
  3. Modernizace přístrojového vybavení, která má za cíl podpořit nové trendy ve vzdělávání

Bližší informace k projektu zdeSymbol PF Mezinárodní mobility II

Anotace:

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků JU a rozvoj JU jako výzkumné organizace prostřednictvím posílení lidských zdrojů.

Bližší informace k projektu zdeSymbol PF Kapacity pro VaV II

Anotace:

Cílem projektu je podpora rozvoje kapacit, znalostí a dovedností pracovníků JU za účelem zvýšení jejich odborných dovedností. Základním nástrojem projektu bude podpora strategického nastavení řízení JU v souladu s inovativními postupy užívanými na předních světových výzkumných organizacích. Projekt navazuje, obsahově vhodně doplňuje a rozšiřuje již realizovaný synergický projekt Rozvoj JU – Kapacity pro VaV, v rámci kterého žadatel již zahájil proces získání a udržení „HR Award“.

Bližší informace k projektu zde