Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkanky č. 15/2020

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 15/2020,
kterým se vydává
ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

Úvodní ustanovení

Habilitační řízení se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PF JU“) koná podle § 71 a § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě jeho vědecké a pedagogické způsobilosti, jež prokáže předložením dosavadních vědeckých a jiných odborných výsledků, habilitační práce a přednesením habilitační přednášky. Předpokladem pro zahájení habilitačního řízení je předchozí získání vědeckého titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentů.

 

Článek 1
Zahájení habilitačního řízení

 1. Habilitační řízení je zahájeno na základě návrhu na zahájení habilitačního řízení (dále jen „návrh“), který podá uchazeč v písemné podobě děkanovi PF JU (dále jen „děkan“).
 2. Návrh, habilitační práci a požadované přílohy (uvedené v bodě 4) podává uchazeč písemně děkanovi a zároveň všechny přílohy návrhu (totožné s vytištěnou verzí) odevzdá v elektronické podobě na oddělení vědy PF JU.
 3. Habilitační prací se (podle § 72 odst. 3 písm. a), b), c) zákona rozumí:
  1. písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky,
  2. soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem,
  3. tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky.
 4. Přílohami návrhu na zahájení habilitačního řízení jsou:
  1. souhrn habilitační práce,
  2. strukturovaný profesní životopis zaměřený zejména na odbornou, vědeckou a pedagogickou činnost,
  3. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání, o získaných titulech, vědeckých hodnostech (v případě zahraničních uchazečů nostrifikovaný diplom o vysokoškolském vzdělání a získaných titulech a vědeckých hodnostech),
  4. doklady osvědčující:
   • dobu, délku a místo pedagogického působení,
   • hodnocení pedagogické činnosti a způsobilosti z míst působení,
   • podíl na vědecké výchově studentů (výčet obhájených bakalářských, magisterských, diplomových a disertačních prací, jejichž byl uchazeč školitelem),
  5. seznam publikovaných vědeckých a odborných prací členěných na:
   • vědecké monografie,
   • práce publikované v zahraničních recenzovaných vědeckých časopisech,
   • práce publikované v tuzemských recenzovaných vědeckých časopisech,
   • práce publikované ve sbornících konferencí, pokud jsou publikovány v plném rozsahu,
   • práce publikované v ostatních časopisech a univerzitních aktech,
   • učební texty, učebnice, skripta,
   • recenze,
   • popularizační články,
  6. seznam citačních ohlasů, které jsou uvedeny v zahraničních nebo tuzemských recenzovaných časopisech (citace vlastních prací uchazečem se neuvádějí),
  7. doklady o řešených výzkumných projektech a grantech,
  8. seznam absolvovaných odborných nebo vědeckých stáží v zahraničí či tuzemsku,
  9. výčet přednášek na mezinárodních konferencích,
  10. výčet členství a funkcí v komisích, radách či jiných orgánech souvisejících s uchazečovým oborem,
  11. název a anotaci (v rozsahu strany A5) tří témat habilitační přednášky,
  12. čestné prohlášení o pravdivosti všech předložených podkladů,
  13. doklad o zaplacení poplatku. Poplatek za habilitační řízení je každoročně vyhlašován jako součást seznamu poplatků za úkony zajišťované fakultou.
 5. Habilitační práce se předkládá v pěti výtiscích, z toho alespoň dva výtisky svázané v pevné vazbě určené pro archivaci. Souhrn habilitační práce se předkládá ve 30 výtiscích, doporučený rozsah je 10-15 normalizovaných stran zmenšených na formát A5. Součástí souhrnu je životopis uchazeče a seznam publikovaných prací. Ostatní přílohy návrhu (podle odst. 4) jsou odevzdány v podobě ověřeného originálu a dvou kopií. Originály (mimo úředních dokladů) jsou opatřeny datem a vlastnoručním podpisem uchazeče.
 6. Nemá-li návrh všechny potřebné náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění vytčených nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud uchazeč ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, děkan habilitační řízení zastaví podle § 72 odst. 4 zákona o vysokých školách.
 7. Je-li návrh podán v souladu s odstavci 2 až 5, připraví děkan do jednoho měsíce ode dne podání návrhu uchazečem (popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana návrh doplnil) návrh na ustanovení habilitační komise a jmenování jejího předsedy. Tento návrh předloží ke schválení vědecké radě fakulty při jejím nejbližším zasedání, případně požádá členy vědecké rady o vyjádření korespondenčním hlasováním (tzv. způsobem per rollam).
 8. Habilitační komise je pětičlenná a skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou habilitační komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být z jiné vysoké školy než z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích či z té, jejímž zaměstnancem je uchazeč. V případě předložení habilitační práce v souladu s Článkem 1, odst. 3. b), c) členem habilitační komise nemůže být spoluautor díla nebo v případě souboru uveřejněných prací spoluautor části díla, které je uchazečem předkládáno jako habilitační práce.
 9. Habilitační řízení pokračuje schválením habilitační komise vědeckou radou fakulty. Děkan členům habilitační komise neprodleně oznámí, že jejich jmenování bylo vědeckou radou schváleno, a zašle jim jmenovací dekret a podklady nutné pro posouzení vědecké a odborné kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické způsobilosti ve smyslu § 72 odstavce 8 zákona o vysokých školách.
 10. Děkan fakulty předá rektorovi oznámení o zahájení habilitačního řízení po schválení návrhu vědeckou radou fakulty. Oznámení o zahájení, průběhu a ukončení habilitačního řízení se předkládá ministerstvu v souladu s § 75 odst. 2 zákona.
 11. Děkan zveřejní na úřední desce neprodleně údaje o zahájení habilitačního řízení a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých rad; neprodleně rovněž zveřejní údaje o ukončení tohoto řízení.

 

Článek 2
Průběh habilitačního řízení

 1. Jednání habilitační komise řídí její předseda, za jeho nepřítomnosti člen habilitační komise, kterého předseda řízením pověřil (dále „pověřený člen“).
 2. Habilitační komise je způsobilá usnášet se, pokud jsou přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení habilitační komise je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové habilitační komise.
 3. Habilitační komise jmenuje ve smyslu § 72 odst. 7 zákona o vysokých školách tři oponenty habilitační práce, z nichž dva nesmí být zaměstnanci JU ani organizace, jejímž zaměstnancem je uchazeč. Pouze jeden oponent může být současně členem habilitační komise. Předseda habilitační komise nebo pověřený člen pošle oponentům bez zbytečného odkladu žádost o vypracování oponentského posudku spolu s habilitační prací uchazeče.
 4. Habilitační komise:
  1. posoudí témata a anotace habilitační přednášky a vybere jedno ze tří navržených témat habilitační přednášky,
  2. posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče a jeho předcházející pedagogické působení s přihlédnutím k doporučeným kritériím habilitačního řízení,
  3. zhodnotí na základě posudků oponentů úroveň habilitační práce.
 5. Požadavky kladené na uchazeče o habilitační řízení jsou kvantifikovány v příloze „Doporučená kritéria pro posuzování vědecké a pedagogické způsobilosti uchazečů o habilitační řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ (dále jen „doporučená kritéria habilitačního řízení“).
 6. Doporučená kritéria habilitačního řízení představují pouze pomocný nástroj pro posuzování vědecké a pedagogické způsobilosti uchazečů o habilitační řízení. Rozhodující při hodnocení uchazečů je stanovisko habilitační komise a vědecké rady PF JU.
 7. Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů, má se za to, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Výsledky hlasování sdělí předseda habilitační komise děkanovi. V případě doporučení habilitační komise zastavit habilitační řízení, seznámí děkan uchazeče s negativním stanoviskem komise. Uchazeč má možnost ukončit řízení na základě vlastní žádosti, nebo pokračovat v řízení.
 8. Děkan bez zbytečného odkladu zařadí habilitační přednášku a obhajobu habilitační práce na zasedání vědecké rady fakulty. Nejpozději 14 dnů před plánovaným jednáním vědecké rady zašle děkan uchazeči kopie oponentských posudků, vybrané téma habilitační přednášky a oznámí místo a čas jednání vědecké rady.

 

Článek 3
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce

V habilitační přednášce uchazeč představí vlastní vědeckou a výzkumnou činnost a její publikační výstupy a seznámí s habilitační prací.

 1. Stanovisko habilitační komise přednese na zasedání vědecké rady předseda nebo jím pověřený člen habilitační komise. O návrhu na jmenování docentem lze hlasovat, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů vědecké rady.
 2. Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce je veřejná a probíhá podle následujícího programu:
  1. Uchazeč přednese svou habilitační přednášku a představí svou habilitační práci (délka uchazečova vystoupení je 30 minut).
  2. Přítomní jsou seznámeni s posudky na habilitační práci. Předpokládá se osobní účast oponentů. Za nepřítomné oponenty přečte posudky předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen.
  3. Uchazeč se vyjádří k posudkům oponentů a ke své vědecké a pedagogické činnosti.
  4. Následuje vědecká rozprava, do níž se mohou zapojit vedle členů habilitační komise a vědecké rady fakulty také ostatní přítomní. Diskusi řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.
 3. O návrhu na jmenování docentem hlasují všichni přítomní členové vědecké rady v uzavřené části jednání, kterého se účastní pouze členové vědecké rady, členové habilitační komise a oponenti habilitační práce. Hlasování je tajné a je o něm vyhotoven zápis dvěma určenými skrutátory. Ke schválení návrhu na jmenování uchazeče docentem je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vědecké rady fakulty.
 4. Uchazeč je seznámen s výsledkem hlasování vědecké rady.
 5. V případě, že návrh na jmenování docentem získal souhlas nadpoloviční většiny všech členů vědecké rady fakulty, předloží jej vědecká rada se všemi podklady bez zbytečného odkladu k rozhodnutí rektorovi.
 6. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady, platí, že vědecká rada habilitační řízení zastavuje.
 7. Nesouhlasí-li rektor s návrhem, předloží jej se svým odůvodněním vědecké radě JU, která jej projedná a tajným hlasováním se usnáší, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady, platí, že se řízení zastavuje. V opačném případě rektor docenta jmenuje.
 8. V případě zastavení habilitačního řízení se habilitační práce s připojenými doklady vrátí uchazeči.
 9. Na habilitační řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
 10. Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné.

 

Článek 4
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení

 1. Zveřejňováním údajů o zahájení a ukončení habilitačního řízení se podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách rozumí:
  • zveřejnění na úřední desce JU v Českých Budějovicích,
  • zveřejnění na www stránkách PF JU a JU,
  • odeslání vyplněného formuláře MŠMT „Zveřejňování údajů o habilitačním řízení“ elektronicky na Útvar pro vědeckou a výzkumnou činnost rektorátu JU.
 2. Návrh na zahájení habilitačního řízení se všemi náležitostmi předepsanými v článku 2, s výjimkou habilitační práce, musí být v okamžiku zahájení řízení zveřejněn. Habilitační práce musí být nejméně 5 pracovních dnů před jednáním vědecké rady fakulty k dispozici k nahlížení veřejnosti. Habilitační spis je veřejně přístupný. Způsob a místo zveřejnění jsou stanoveny opatřeními děkana nebo rektora.

 

Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 9/2015 ze dne 1. 12. 2015.

 

 

V Českých Budějovicích 10. prosince 2020

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

Příloha

Doporučená kritéria pro posuzování vědecké a pedagogické způsobilosti uchazečů o habilitační řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  Počet
Vědecká monografie (monotématická publikace knižního typu s ISBN o rozsahu min. 100 stran formátu 5 AA) 1
Publikace 20
 • z toho v odborných časopisech indexovaných v mezinárodně uznávaných databázích (W.O.S, SCOPUS, ERIH apod.)
5
Citační ohlasy mimo autocitací 20
Soustavná pedagogická praxe na VŠ 3 roky
Vedení obhájených kvalifikačních prací 6

 

Dále budou posuzována zejména tato kritéria:
Zahraniční zkušenost
Vědecko-výzkumné projekty (řešitel, spoluřešitel)
Mezinárodní konference (aktivní účast)

 

Doporučená kritéria habilitačního řízení představují pouze pomocný nástroj pro posuzování vědecké a pedagogické způsobilosti uchazečů o habilitační řízení. Rozhodující při hodnocení uchazečů je stanovisko habilitační komise a vědecké rady PF JU (čl. 2 odst. 6 řádu habilitačního řízení na PF JU).

 

Formuláře ke stažení:

 1. Návrh na zahájení habilitačního řízení   DOCX   PDF
 2. Informace k dokladům osvědčujícím pedagogickou praxi   DOC   PDF
 3. Seznam publikovaných vědeckých a odborných prací   DOC   PDF
 4. Přehled řešených projektů, aktivní účast na konferencích a přehled absolvovaných stáží   DOC   PDF
 5. Ohlasy na publikované práce nebo výpis citačních ohlasů z příslušné databáze (Web of Science, SCOPUS, ERIH)   DOC   PDF
 6. Návrh děkana na ustanovení habilitační komise   DOC   PDF
 7. Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem   DOC   PDF
 8. Návrh vědecké rady fakulty na jmenování uchazeče docentem   DOC   PDF
 9. Posudek oponenta habilitační práce   DOC   PDF
 10. Zveřejňování údajů o habilitačním řízení   DOC   PDF

 

stáhnout dokument: PDF