Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Rigorózní řád

Rigorózní řád Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 1. Státní rigorózní zkoušky, ve smyslu § 46, odst. 5. zákona č 111/1998 Sb. v platném znění, dále jen zákona, se na Pedagogické fakultě JU konají v oblasti pedagogických věd v oborech, pro které fakulta získala pro konání zkoušky akreditaci. Seznam oborů je zveřejněn na úřední desce fakulty. Uděluje se akademický titul "doktor filozofie" (ve zkratce "PhDr." uváděné před jménem).
 2. O vykonání rigorózního řízení se může ucházet absolvent magisterského studijního programu (v oborech podle bodu 1 nebo příbuzných).
 3. Státní rigorózní zkouška má dvě části, a to obhajobu rigorózní práce a ústní zkoušku. Uchazeč musí prokázat odbornou úrovní rigorózní práce svou schopnost samostatně pracovat ve výzkumné, příp. tvůrčí činnosti. Ústní zkouška obsahuje vybrané okruhy z dějin filozofie, pedagogiky resp. psychologie a oborového (aprobačního) předmětu s didaktikou dle zaměření rigorózní práce. Zkouška a vyhlášení jejích výsledků jsou veřejné.
 4. Vedoucí příslušné katedry navrhne a předloží prostřednictvím kolegia děkana(ky) PF vědecké radě fakulty obsah a požadavky rigorózní zkoušky a nároky kladené v daném oboru na rigorózní práci. Po schválení vědeckou radou fakulty je tento dokument vydán jako prováděcí předpis rigorózního řízení. Vedoucí katedry garantuje odbornou úroveň rigorózního řízení.
 5. Státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen "komise"). Děkan(ka) fakulty jmenuje nejméně pětičlennou komisi, jejího předsedu a dva oponenty předložené rigorózní práce. Komise se skládá z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty. Alespoň jeden ze členů komise je jmenován z oboru filozofie, jeden z oblasti pedagogiky resp. psychologie a jeden ze členů komise musí být z odborníků mimo akademickou obec Jihočeské univerzity graduovaných v dané oblasti. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomen nadpoloviční počet členů komise a alespoň jeden oponent.
 6. Celkový výsledek rigorózní zkoušky je klasifikován stupni "prospěl(a)", "neprospěl(a)"; klasifikaci "prospěl(a)" komise stanoví jen v případě, že byla obhájena rigorózní práce a složena ústní zkouška. O výsledku každé části rigorózní zkoušky hlasují členové komise tajným hlasováním. Výsledek je kladný v případě nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise. V případě nerozhodného výsledku hlasování, rozhodne o výsledku zkoušky předseda. O průběhu a výsledcích rigorózní zkoušky je veden protokol podepisovaný všemi členy komise, jehož přílohou jsou posudky obou oponentů.
 7. Neúspěšnou zkoušku je možno opakovat jen jednou, a to nejdříve v příštím vyhlášeném termínu. Komise rozhodne, uvede v protokolu a sdělí uchazeči podmínky opakování zkoušky, resp. požadavky na přepracování nebo doplnění práce, opakování ústní zkoušky.
 8. Rigorózní zkoušky se konají na fakultě podle počtu přihlášených kandidátů nejvýše jedenkrát ročně. Termíny uzávěrky přihlášek ke zkouškám a termíny zkoušek jsou zveřejňovány na úřední desce fakulty a na WWW stránkách fakulty. Zájemci se ke zkoušce musí přihlásit písemně, a to v termínu stanoveném děkanem fakulty. Přílohu přihlášky tvoří:
  1. ověřené doklady o vzdělání a kvalifikaci;
  2. strukturovaný životopis;
  3. rigorózní práce ve třech exemplářích.
 9. V případě rigorózní práce v podobě komentovaného souboru publikací se spoluautory je nezbytné přiložit jejich vyjádření o autorském podílu uchazeče.
 10. Agendu rigorózních zkoušek a přihlášek k nim vede a archivuje oddělení vědy PF JU.
 11. Náklady rigorózní zkoušky hradí uchazeč formou poplatku. Výše poplatku je každoročně aktuálně vyhlašována jako součást seznamu poplatků za úkony zajišťované fakultou.
 12. Fakulta vystaví a předá po úspěšném složení rigorózní zkoušky diplom o udělení titulu podle § 46, odst. 5, písm. b) zákona.
 13. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem PF JU. Současně týmž dnem pozbývá platnosti Rigorózní řád ze dne 15. 4. 2003.

Schváleno akademickým senátem PF JU dne 12. 5. 2009.

 

PhDr. Radek Vobr, Ph.D.
předseda AS PF JU

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF