Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkanky č. 8/2008

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 8/2008
O PRACOVNÍCH ÚKOLECH A POVINNOSTECH AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Na základě znění § 1 zákona č. 111/1998 Sb. (dále jen "vysokoškolského zákona"), který definuje poslání vysoké školy, § 24 vysokoškolského zákona vymezujícího práva fakulty, § 70, odst. (1) a (2) vysokoškolského zákona, které vymezují statut a působnost akademických pracovníků a s odvoláním na Mzdový předpis Jihočeské univerzity, který specifikuje pracovní činnosti akademických pracovníků,

tímto opatřením s okamžitou platností stanovuji následující pracovní úkoly
akademickým pracovníkům Pedagogické fakulty JU
bez ohledu na výši jejich pracovního úvazku:

 

I. Úkoly akademických pracovníků v oblasti pedagogické činnosti

 1. Úkolem pedagogických pracovníků v kategorii profesor a docent je (a) působit ve funkci garanta studijních programů, (b) tvůrčím způsobem aplikovat poznání dosažené v daném oboru do pedagogické činnosti při přednáškách, specializovaných seminářích a dalších formách výuky v doktorských, magisterských a bakalářských programech, (c) vést a oponovat bakalářské, diplomové a doktorské práce, (d) vést studenty v doktorských studijních programech, (e) působit v oborových radách doktorských studijních programů, (f) působit v komisích pro státní doktorské a státní závěrečné zkoušky, pro obhajoby doktorských disertačních prací nebo pro státní rigorózní zkoušky, (g) garantovat a podílet se na tvorbě učebních textů.
 2. Úkolem pedagogických pracovníků v kategorii odborný asistent je (a) podíl na organizačním zabezpečení pedagogické činnosti, (b) podíl na vedení přednášek a realizace dalších forem výuky v bakalářských nebo magisterských studijních programech a v programech celoživotního vzdělávání, (c) kontrola studia, včetně vedení, konzultování nebo oponování bakalářských a diplomových prací, (d) psaní učebních textů.
 3. Úkolem akademických pracovníků v kategorií asistent a lektor je (a) příprava a konání výuky formou cvičení, seminářů a praktik, (b) realizace podpůrných forem pedagogické činnosti v bakalářském nebo magisterském studijním programu nebo v programech celoživotního vzdělávání anebo realizace pedagogické činnosti přímo nesouvisející s hlavním zaměřením studijního programu, (c) podíl na publikační činnosti zejména pro vzdělávací účely.

 

II. Úkoly akademických pracovníků v oblasti tvůrčí činnosti

 1. Trvalým pracovním úkolem všech akademických pracovníků v kategorii odborný asistent, docent, profesor je soustavná tvůrčí činnost prokazovaná kromě jiného průběžně vědeckými publikačními výstupy charakteru původních sdělení v odborných časopisech nebo monografiích, popř. další tvůrčí činnost včetně činnosti charakteru uměleckých prezentací.
 2. Úkolem akademických pracovníků v kategorii odborný asistent, docent, profesor je předkládání žádostí o grantovou podporu tvůrčích projektů nejrůznější povahy (vědeckých, pedagogických, transformačních, technických, rozšiřujících mezinárodní spolupráci a podporujících mobilitu) v souladu se zadavatelem a fakultou vyhlášenými pravidly.
 3. Specifickým úkolem akademických pracovníků v kategorii docent a profesor je iniciace, příprava, organizace a realizace vědeckých, resp. výzkumných či uměleckých projektů. Souvisejícím úkolem je předkládání žádostí o grantovou podporu těchto projektů v souladu s vyhlášenými pravidly. V rámci organizace a realizace těchto projektů uvedení akademičtí pracovníci zapojují do řešení další akademické pracovníky fakulty a studenty v rámci zadávání úkolů jejich bakalářských, magisterských a doktorských prací.
 4. Úkolem akademických pracovníků v kategorii lektor je buď samostatná tvůrčí činnost související s koncepcí a realizací vlastní výuky nebo spolupráce na této činnosti, a to v proporcích pracovního úvazku stanovených vedoucím pracoviště vzhledem k rozsahu jejich výuky.
 5. Úkolem začínajících akademických pracovníků v kategorii asistent je zejména tvůrčí činnost spojená s jejich kvalifikačním růstem nebo tvůrčí činnost pod vedením zkušenějšího akademického pracovníka. Obsah a rozsah této činnosti stanovuje vedoucí pracoviště vzhledem k rozsahu jejich výuky.
 6. Povinností akademických pracovníků je podat bez vyzvání věcnou a stručnou písemnou zprávu o vlastní tvůrčí činnosti (seznam úplných citací publikovaných prací, přehled o řešených projektech a dalších tvůrčích aktivitách) v průběhu běžného roku vedoucímu pracoviště, a to nejpozději do konce ledna roku následujícího.

 

III. Zvyšování kvalifikace a úkoly s ním spojené

 1. Zvyšování kvalifikace zejména cestami doktorského studia, habilitace a profesorského jmenovacího řízení je právem každého akademického pracovníka; může se uskutečňovat z rozhodnutí a iniciativy akademického pracovníka, nezávisle na ukládání úkolů pracovníky vedoucími.
 2. Úkoly kvalifikačního růstu se rozumí zejména zahájení a ukončení doktorského studia, habilitace, profesorské jmenovací řízení; dále pak obecně úkoly související se zvyšováním pracovních kompetencí v rámci zastávané akademické pozice.
 3. Úkoly kvalifikačního růstu mohou být ukládány:
  1. nově nastupujícím akademickým pracovníkům písemně v souvislosti s uzavřením pracovní smlouvy,
  2. stávajícím akademickým pracovníkům písemně v souvislosti s uzavřením nové pracovní smlouvy po uplynutí termínu smlouvy předchozí či se změnou jejich pracovní smlouvy,
  3. akademickým pracovníkům s pracovní smlouvou na dobu neurčitou po vzájemné písemné dohodě.

 

IV. Úkoly v oblasti pedagogicko-výchovné a organizační činnosti

Akademičtí pracovníci se podílejí na této činnosti podle potřeb kateder nebo oddělení a podle pokynů svého nadřízeného.

 

V. Úkoly vedoucích akademických pracovišť (kateder, ateliérů, oddělení)

 1. Vedoucí akademického pracoviště připravuje koncepci činnosti pracoviště a organizuje ji společně s ostatními akademickými pracovníky.
 2. Plnění úkolů akademických pracovníků hodnotí vedoucí pracoviště podle předem stanovených kritérií.
 3. V případě neplnění úkolů ze strany akademického pracovníka je vedoucí pracoviště povinen postupovat po konzultaci a v úzké spolupráci s personálním oddělením fakulty podle § 52, písm. f) a písm. g) zákoníku práce platného od 1. 1. 2007.

 

V Českých Budějovicích 29. 9. 2008

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka

 

stáhnout dokument: PDF   RTF