Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkana č. 5/2011

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 5/2011
O OBECNÝCH ZÁSADÁCH PRO TVORBU ZÁVĚREČNÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

 

 1. Na Pedagogické fakultě JU se kvalifikačními pracemi rozumějí práce bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační.
 2. Vzhledem k širokému spektru oborů akreditovaných na Pedagogické fakultě JU jsou stanoveny pouze následující obecné zásady závazné pro předkládání kvalifikačních prací.
 3. V bakalářské práci autor prokazuje schopnost samostatně teoreticky a prakticky zpracovat zadané téma. Bakalářská práce může být i prací rešeršního typu zpracovaná tvůrčím způsobem, může to být např. pedagogický projekt. Diplomové, rigorózní a disertační práce musí obsahovat původní poznatky nebo tvůrčí výstupy, řešení problému, nové postupy a myšlenky, které autor samostatně zpracoval nebo vytvořil prostřednictvím vědeckých postupů a metod, které jsou v daném oboru uznávané. Konkrétní provádění kvalifikační práce je určeno historicky zavedeným územ v jednotlivých vědních oborech, které se mohou vzájemně významně lišit. Proto je třeba vycházet z požadavků oboru, konkrétního pracoviště, resp. vedoucího práce.
 4. Autor při tvorbě kvalifikační práce provede rešerši relevantních publikovaných výsledků, v níž posoudí stav zkoumaného problému.
 5. Všechny zdroje informací, které budou v práci jakýmkoli způsobem použity, nebo pouze zmíněny, musí být v práci citovány zřetelnou standardizovanou formou. Jinak se jedná o hrubé porušování pravidel vědecké etiky - plagiátorství. Etika vědecké a tvůrčí práce také vyžaduje citovat ústní sdělení, pokud je takto získána pro práci zásadní a důležitá informace, myšlenka nebo konzultace. U kvalifikačních prací nelze bez podrobné citace uvádět ani vlastní text použitý v jiné práci.
 6. Za plagiát je považována práce, která obsahuje práci převzatou jako celek od jiného autora či autorů, nebo její část bez uvedení řádné citace, a to v původním stavu nebo pouze stylisticky upravenou, nebo práce, která využívá cizích myšlenek, konstrukcí, postupů, patentů, užitných vzorů, obrázků, grafů, nebo jakýchkoli dalších odcizených dat. To se týká i prací dosud nepublikovaných a určených k publikaci.
 7. Porušování autorských práv je trestné a v ČR je ošetřeno zákonem č. 121/2000 Sb.
 8. Autor ve své práci písemně prohlašuje, že práci vypracoval samostatně a pouze s využitím literatury, případně jiných zdrojů uvedených v seznamu literatury (text prohlášení viz Příloha k Opatření rektora R 156 o zveřejňování kvalifikačních prací ze dne 7. 6. 2010, dostupná na adrese http://www.jcu.cz/documents/rectors_proceedings/platna-opatreni/2010/). Toto prohlášení je doplněno místem, datem a vlastnoručním podpisem autora. Tímto autor též prohlašuje, že se nedopustil plagiátorství.
 9. Úpravu kvalifikační práce je třeba přizpůsobit požadavkům výše uvedeného opatření a též zvyklostem konkrétního oboru nebo pracoviště. Detailní předpis stanoví zadávající katedra svým opatřením.
 10. Vedoucí práce a školitelé kromě metodického vedení práce průběžně dohlížejí, zda nedochází k plagiátorství v jakékoli formě. K tomu mohou využívat elektronické systémy (např. Theses). V případě zjištění plagiátorství, a to i v dokončené práci, nedoporučí práci k obhajobě s uvedením zjištěné skutečnosti.
 11. Oponent či oponenti práce, pokud je daná práce vyžaduje, kromě přínosu práce, věcných i formálních nedostatků práce, posuzují, zda není předložená práce plagiátem a pokud ano, nedoporučí ji k obhajobě.
 12. Při zjištění plagiátorství autora kvalifikační práce, zahájí s ním děkan fakulty disciplinární řízení. Autor kvalifikační práce usvědčený z plagiátorství musí tuto práci přepracovat, resp. doplnit. Přitom termín obhajoby, k němuž byl diplomant přihlášen nebo v němž proběhla obhajoba s negativním výsledkem, je jedním z platných termínů ve smyslu příslušného článku Studijního a zkušebního řádu JU v platném znění.
 13. Na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích se kvalifikační práce vypracovávají v jazyce českém nebo anglickém. Studující jednoho z oborů Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Španělský jazyk nebo Ruský jazyk mohou vypracovat kvalifikační práci v jazyce studovaného oboru.
 14. Zpracovanou kvalifikační práci odevzdává student na katedře, kde byla práce zadaná, resp. příslušné oborové radě. Katedra na první list napíše text "Odevzdáno dne", připojí aktuální datum, podpis a otisk katedrového razítka. Datum odevzdání zároveň vloží na příslušné místo do IS STAG. Autorka/autor odevzdává na katedře svou kvalifikační práci v písemné i v elektronické podobě. Písemná podoba kvalifikační práce se odevzdává v takovém počtu výtisků, který svým opatřením stanoví vedoucí příslušné katedry, resp. příslušná oborová rada.
 15. Posudek kvalifikační práce vypracovává vždy vedoucí práce. Oponentský posudek se vždy vypracovává u diplomové, rigorózní a disertační práce. Počet oponentů stanoví vedoucí katedry, resp. oborová rada svým opatřením.
 16. Obhájená kvalifikační práce se předává k archivaci Akademické knihovně JU v písemné a elektronické podobě. Zodpovědnost za to má vedoucí katedry, resp. předsedkyně/předseda oborové rady. Katedra, resp. oborová rada také může práci archivovat v elektronické nebo tištěné podobě. Vedoucí katedry může rozhodnout, že neaktuální kvalifikační práce nebudou na katedře dále archivovány, pak je nutné tyto práce skartovat, tj. znehodnotit tak, aby byla znemožněna její rekonstrukce a identifikace obsahu. Před skartováním kvalifikační práce v písemné podobě katedrou musí katedra v Akademické knihovně ověřit, že příslušná práce je tam fyzicky dostupná.
 17. Tímto opatření se zároveň ruší opatření děkanky č. 6/2010.

 

V Českých Budějovicích 7. listopadu 2011

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF