Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkana č. 1/2018

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1/2018
PRAVIDLA PRO TVORBU, SCHVALOVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ
STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ PF JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

V souladu s Opatřením rektora č. 344/2016 vydávám Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Tato pravidla stanovují procesy tvorby, schvalování a zveřejňování hlavních strategických dokumentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PF“), se zvláštním zřetelem na Strategický záměr fakulty a každoroční Plán realizace Strategického záměru fakulty, a zapojení členů akademické obce PF a dalších relevantních odborníků do těchto procesů.
 2. Při tvorbě každého jednotlivého strategického dokumentu je nutné aplikaci uvedených pravidel přizpůsobit tak, aby co nejlépe odpovídala zadání strategického dokumentu a potřebám jeho tvorby.
 3. V případě, že je proces tvorby, schvalování a zveřejňování strategického dokumentu vymezen zákonnými nebo jinými normami, jimiž je PF vázána, jsou požadavky těchto norem respektovány.

 

Článek 2
Základní pojmy

 1. Strategický dokument je dokument vypracovaný jako ucelený soubor opatření směřujících k dosažení cílů v definované oblasti. Strategický dokument obsahuje definici problému, souhrn podkladových dat a analýz, stanovuje cíle, jichž má být dosaženo, včetně odpovědnosti za realizaci kroků vedoucích k jejich dosažení. Dále obsahuje konkrétní opatření, jejichž prostřednictvím mají být jednotlivé cíle naplňovány, včetně časového a předpokládaného finančního rámce implementace.
 2. Strategický záměr PF je základní strategický dokument PF, který je připravován vždy na období pěti let následujících po roce, v němž je Strategický záměr PF projednáván a schvalován, a to v souladu s dlouhodobými a strategickými záměry Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a Strategickým záměrem JU.
 3. Plán realizace Strategického záměru PF je vypracováván vždy pro jeden kalendářní rok. Vychází ze Strategického záměru PF a přihlíží k jeho rozpracování ve strategickém záměru JU. Přiměřeně rovněž zohledňuje Plán realizace Strategického záměru MŠMT pro daný rok. Plán realizace Strategického záměru PF je chápán jako plán realizace Strategického záměru PF pro daný rok, ve kterém zpřesňuje harmonogram aktivit plánovaných ve Strategickém záměru PF.
 4. Roli zadavatele strategického dokumentu PF, který rozhoduje o výběru strategických cílů, schvaluje vize, hodnoty a cíle strategického dokumentu včetně návrhu jeho implementace a předkládá ho k projednání a schválení ve vybraných grémiích PF, plní děkan fakulty.

 

Článek 3
Připomínkování a schvalování strategického dokumentu

 1. Postup, formu a pořadí připomínkování a schvalování strategického dokumentu stanoví děkan před zahájením přípravy tvorby strategického dokumentu.
 2. Připomínkování a schvalování návrhu Strategického záměru PF probíhá v těchto grémiích:
  1. na úrovni vedení PF,
  2. na úrovni Akademického senátu PF,
  3. na úrovni Vědecké rady PF.

 

Článek 4
Zveřejňování strategického dokumentu

 1. Strategický dokument PF je po projednání a schválení příslušnými grémii zveřejněn ve veřejné části fakultních internetových stránek tak, aby tento dokument byl volně přístupný.
 2. Není-li děkanem stanoveno jinak, jsou podkladové materiály pro přípravu strategického dokumentu (např. analýzy, posudky, průzkumy a další kvantitativní a kvalitativní data) považovány za neveřejné.

 

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu děkanem s účinností od 30. 1. 2018.

 

 

V Českých Budějovicích 30. 1. 2018

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF