Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkana č. 5/2018

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 5/2018
K UZNÁVÁNÍ A ZAPOČÍTÁNÍ PŘEDMĚTŮ SPLNĚNÝCH
BĚHEM STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ

 

Čl. 1
Garant katedry pro zahraniční mobility studentů

 1. Na každé katedře Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PF JU“) se zřizuje funkce garanta pro zahraniční mobility studentů (dále jen „garant mobilit“). Působnost garanta mobilit se vztahuje na všechny předměty vyučované katedrou.
 2. Garant mobilit
  1. poskytuje studentům poradenství, jehož předmětem je posouzení ekvivalence předmětů vyučovaných na zahraniční vysoké škole s předměty vyučovanými katedrou, a
  2. vydává stanovisko podle článku 2 k ekvivalenci předmětů vyučovaných na zahraniční vysoké škole s předměty vyučovanými katedrou.
 3. Garanta mobilit určí vedoucí katedry; neučiní-li tak, má se za to, že funkci garanta mobilit vykonává on sám.

 

Čl. 2
Stanovisko k předmětům vyučovaným na zahraniční vysoké škole

 1. Stanovisko k předmětům vyučovaným na zahraniční vysoké škole (dále jen „stanovisko“) je povinnou přílohou žádosti o uznání a započítání předmětů splněných na zahraniční vysoké škole (článek 4). Jeho obsah je pro rozhodování děkana o uznání předmětů závazný; to neplatí, nepodá-li student žádost o uznání a započítání ve stanovené lhůtě podle čl. 4 odst. 1.
 2. Důrazně se doporučuje každému studentovi, aby požádal o stanovisko před svým odjezdem do zahraničí, a dojde-li ke změně v předmětech zapsaných v zahraničí, tak též o posouzení nově zapsaných předmětů (postupem podle čl. 3 odst. 3), a to bezodkladně po této změně. Jedině tak se totiž student bude moci spolehnout na to, za jaké předměty vyučované na PF JU mu budou uznány předměty, které má v úmyslu splnit v zahraničí. O stanovisko může sice student požádat až po svém návratu, v takovém případě se však vystavuje riziku, že až dodatečně ze stanoviska zjistí, že předměty, které splnil v zahraničí, mu budou uznány jinak, než zamýšlel, například že mu budou uznány pouze jako volitelné předměty (předměty typu C).
 3. Stanovisko vydává garant mobilit na žádost studenta podle článku 3. Podle vlastního posouzení ekvivalence předmětů v něm uvede, zda je předmět, který má student v úmyslu splnit na zahraniční vysoké škole
  1. vhodný k uznání za předmět vyučovaný na PF JU označený studentem za ekvivalentní, nebo
  2. vhodný k uznání za jiný předmět vyučovaný na PF JU, který ve stanovisku uvede, nebo
  3. nevhodný k uznání za předmět vyučovaný na PF JU.

 

Čl. 3
Žádost o stanovisko

 1. Student žádá o stanovisko k předmětům vyučovaným na zahraniční vysoké škole prostřednictvím příslušného formuláře (ke stažení: www.pf.jcu.cz/download/stanovisko_k_predmetum_vyucovanym_na_zahranicni_VS.docx). Jeho přílohou jsou
  1. adekvátně vyplněný stejnopis studijní smlouvy, pro projekt Erasmus+ je to Learning Agreement Student Mobility for Studies, a
  2. sylaby všech předmětů, které má student v úmyslu zapsat si ve studiu na zahraniční vysoké škole.
 2. O stanovisko žádá student osobně, a to tak, že garantovi mobilit odevzdá vyplněný formulář stanoviska se všemi jeho přílohami. Garant formulář po vyplnění vrátí studentovi k dalšímu uchování pro budoucí žádost o uznání a započítání předmětů splněných v zahraničí (článek 4).
 3. Vyjde-li po získání stanoviska najevo potřeba zapsat si ve studiu na zahraniční vysoké škole jiné předměty, než ke kterým student získal stanovisko, může student požádat garanta mobilit o předběžné posouzení ekvivalence nových předmětů. To provede tak, že ze své fakultní e-mailové adresy (ve formátu username@pf.jcu.cz) požádá garanta mobilit e-mailem na jeho fakultní e-mailovou adresu (ve formátu username@pf.jcu.cz) o předběžné stanovisko k novým předmětům. V žádosti uvede seznam předmětů vyučovaných na zahraniční vysoké škole a k nim předměty vyučované na PF JU, které považuje za ekvivalentní. Též přiloží sylaby všech předmětů vyučovaných na zahraniční vysoké škole, jichž se jeho žádost týká. Garant mu v odpovědi ke každému z předmětů sdělí, zda předmět, který má student v úmyslu splnit na zahraniční vysoké škole, je
  1. vhodný k uznání za předmět vyučovaný na PF JU označený studentem za ekvivalentní, nebo
  2. vhodný k uznání za jiný předmět vyučovaný na PF JU, který ve stanovisku uvede, nebo
  3. nevhodný k uznání za předmět vyučovaný na PF JU.

  Předběžné posouzení ekvivalence nových předmětů sdělené studentovi garanta mobilit zavazuje, aby shodné závěry uvedl do dalšího stanoviska, o které ho student postupem podle odstavce 2 požádá po svém návratu, aby jej mohl přiložit k žádosti o uznání a započítání předmětů.

 4. Nepožádal-li student o stanovisko před odjezdem do zahraničí, popř. splnil-li v zahraničí předměty, k nimž stanovisko nebylo vydáno, je povinen požádat o stanovisko, popř. o další stanovisko, před podáním žádosti o uznání a započítání předmětů splněných v zahraničí.

 

Čl. 4
Žádost o uznání a započítání předmětů splněných v zahraničí a rozhodnutí o ní

 1. Student je povinen požádat o uznání a započítání předmětů splněných v zahraničí prostřednictvím příslušného formuláře (ke stažení: www.pf.jcu.cz/download/zadost_o_uznani_predmetu_splnenych_v_zahranici.docx), a to bezprostředně po návratu ze zahraničního studijního pobytu. Není-li to možné, tak nejpozději do 10 dní poté, co od zahraniční vysoké školy obdrží potvrzení o splněných předmětech (Transcript of records).
 2. Vlastnoručně podepsanou žádost podává student k rukám příslušné studijní referentky. Její přílohou jsou
  1. adekvátně vyplněný stejnopis studijní smlouvy, pro projekt Erasmus+ je to Learning Agreement Student Mobility for Studies,
  2. potvrzení o všech splněných předmětech (Transcript of records), o jejichž uznání a započítání je žádáno,
  3. stanovisko k předmětům vyučovaným na zahraniční vysoké škole podle odstavce 2, o jejichž uznání a započítání je žádáno, resp. též další stanovisko.
 3. O uznání a započítání rozhoduje děkan, a to postupem podle § 68 a § 69a zákona o vysokých školách a podle příslušných ustanovení správního řádu.
 4. Předmět, k němuž garant mobilit zaujal stanovisko „vhodný k uznání a započítání za předmět vyučovaný na PF JU označený studentem za ekvivalentní“, děkan uzná jako předmět označený studentem v žádosti o stanovisko jako ekvivalentní. Předmět, k němuž garant mobilit zaujal stanovisko „vhodný k uznání za jiný předmět vyučovaný na PF JU“, děkan uzná jako předmět označený garantem mobilit za vhodný k uznání. Předmět, k němuž garant mobilit zaujal stanovisko „nevhodný k uznání za předmět vyučovaný na PF JU“, děkan uzná jako volitelný předmět (předmět typu C).
 5. Součástí uznání předmětu je uznání jeho hodnocení a též kreditního hodnocení dle systému ECTS. Nebyl-li předmět splněn na zahraniční vysoké škole používající systém ECTS, stanoví odpovídající počet kreditů děkan. Obdobně postupuje v případě, že byl původní předmět ohodnocen dle jiné stupnice, než jakou používá pro uznaný předmět PF JU.

 

Čl. 5
Závěrečné ustanovení

Výkladem tohoto opatření je pověřen proděkan pro vědu, tvůrčí činnost a zahraniční vztahy. Rozhoduje a jedná ve věcech opatřením neupravených, pakliže je rozhodnutí o nich a jednání pro naplnění jeho ustanovení nezbytné.

 

Čl. 6
Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dne 26. 2. 2018.

 

 

V Českých Budějovicích 23. 2. 2018

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF