Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkanky č. 1/2019

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 1/2019
O STIPENDIJNÍM PROGRAMU NA PODPORU ZAHRANIČNÍCH MOBILIT STUDENTŮ PF JU

 

Podporovány budou tři druhy mobilit:

  1. Studijní pobyty v rámci programu Erasmus+. Vyjíždějící studenti najdou veškeré informace o programu Erasmus+ na stránkách JU, konkrétně https://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus, informace týkající se financí jsou na odkazu http://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/informace-pro-vyjizdejici-studenty/financni-podminky.

    Student dostane měsíční finanční podporu podle země, do které vyjíždí. Finanční podpora z programu Erasmus+, kterou student obdrží od své školy, není určena na pokrytí všech nákladů spojených se studiem v zahraničí. Jedná se pouze o příspěvek, který by měl krýt zvýšené náklady na studium v zahraničí. Od studenta se očekává finanční spoluúčast. O navýšení stipendia mohou žádat dvě skupiny studentů – studenti pocházející ze znevýhodněného socioekonomického prostředí a studenti s těžkým handicapem nebo specifickými potřebami. Veškeré informace včetně formulářů studenti naleznou na: https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/studenti-ze-znevyhodneneho-socio-ekonomickeho-prostredi/, respektive: https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/podpora-ucastniku-se-specifickymi-potrebami/.

    Nad rámec příspěvku z programu Erasmus+ nabízí PF JU svým studentům možnost žádat o zvláštní příspěvek v případě, že studentovi finanční podpora z programu nepokryje základní životní náklady. To se může stát především u pobytu v drahých zemích EU, které spadají do skupiny 1 (Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie). Student může žádat o podporu po svém návratu na přiloženém formuláři ve dvou termínech – do 31. 3. a 31. 8. každého kalendářního roku prostřednictvím zahraničního oddělení PF JU. K žádosti student doloží účtenky či potvrzení o výši výdajů na ubytování, cestovné, případně stravné. Děkan/ děkanka může přidělit finanční prostředky nad rámec prostředků přidělených z programu Erasmus+ do maximální výše 10 000 Kč. Žádat mohou pouze studenti, kteří splní všechny podmínky výjezdu, tedy kteří získají na zahraniční univerzitě minimálně 18 kreditů a splní všechny povinnosti po návratu, tedy dodají Potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Study Period) a Výpis studijních výsledků (Transcript of Records), vyplní EU Survey a případně absolvují on-line jazykový test..

  2. Studijní pobyty v rámci jiných programů, např. IP mobility nebo tzv. free movers. To jsou mobility, které nabízí univerzita v rámci svých internacionalizačních programů nárazově v jednotlivých výzvách a které jsou cílené na studijní pobyty mimo země EU. V takovém případě student dostává finanční podporu na každý měsíc pobytu a platí stejná pravidla jako pro bod 1 – tedy možnost žádat o zvláštní příspěvek v případě, že studentovi finanční podpora z programu nepokryje základní životní náklady. V tomto případě se to bude týkat především ceny dopravy, kdy studentovi může být přiznán příspěvek na cenu letenky opět do maximální výše 10 000 Kč. Student opět žádá na přiloženém formuláři dvakrát ročně, tedy do 31. 3. a 31. 8. každého kalendářního roku prostřednictvím zahraničního oddělení PF JU.
  3. Podpora krátkodobých mobilit studentů za účelem účasti na mezinárodní konferenci, mezinárodní letní škole, pro potřebu sběru dat pro bakalářské, diplomové a doktorské práce. O finanční podporu na tyto krátkodobé výjezdy bude možné žádat dvakrát ročně, a to do 31. 3. a do 30. 11. každého roku. Student v takovém případě požádá o možnosti financování ze stipendijního fondu katedry, na jejíž studijní program se výjezd váže. Teprve v případě, že katedra finance poskytnout nemůže, může student žádat děkana fakulty. V přiloženém formuláři je nutný souhlas vedoucího katedry, případně vedoucího bakalářské či magisterské práce, případně školitele studenta v doktorském studijním programu. Kromě toho student doloží přijetí na konferenci, aktivitu či letní školu a specifikuje předpokládané náklady.

    O přidělení nebo nepřidělení rozhodne komise jmenovaná děkanem PF JU.

 

 

V Českých Budějovicích dne 8. 3. 2019

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

Příloha – formulář: https://www.pf.jcu.cz/documents/stipendijni_program_mobility_formular.docx

 

 

stáhnout dokument: PDF