Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkanky č. 5/2019

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 5/2019
K HONOROVÁNÍ VÝUKY A DALŠÍ ČINNOSTI
V RÁMCI USKUTEČŇOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Čl. 1
Odměňování v rámci celoživotního vzdělávání

 1. Výuka a další činnosti v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) jsou honorovány dle znění tohoto opatření.
 2. Výuka v rámci CŽV zahrnuje přímou lektorskou činnost a e-learning.
 3. Další činnosti v rámci CŽV zahrnují:
  1. účast ve zkušební komisi v rámci závěrečných zkoušek CŽV (dále jen „ZZ“),
  2. vedení závěrečné práce (dále jen „ZP“) včetně zpracování posudku ZP a jeho vložení na příslušné místo v IS STAG,
  3. zpracování oponentského posudku ZP a jeho vložení na příslušné místo v IS STAG,
  4. odborné garantování programu CŽV ke splnění kvalifikačních předpokladů a ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů dle § 2 – 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),
  5. odborné garantování programu CŽV k prohlubování odborné kvalifikace dle § 10 vyhlášky a programu dalšího zájmového vzdělávání.
 4. Honorování výuky a dalších činností v rámci CŽV dle odst. 2, 3 a) - d), tohoto opatření se uskutečňuje formou mimořádné odměny nebo pololetní odměny a zaměstnanci odměna náleží v případě, pokud výuka a další činnosti v rámci CŽV nejsou v návaznosti na vytížení/normu výukové povinnosti zahrnuty do běžného pracovního úvazku. O zahrnutí výuky a dalších činností v rámci CŽV do běžného pracovního úvazku zaměstnance rozhoduje děkan/ka fakulty na návrh vedoucí/ho katedry a je podmíněno změnou pracovní náplně.
 5. Honorování formou mimořádné odměny se uskutečňuje u programů CŽV, u kterých je naplněna minimální kapacita účastníků stanovená v popisu programu. O přiznání mimořádné odměny dle tohoto odstavce rozhoduje děkan/ka fakulty, resp. tajemník/ce fakulty na návrh Centra dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“).
 6. Děkan/ka může na základě žádosti předložené vedoucí/m Centra DVPP v součinnosti s vedoucí/m příslušné katedry, která se na realizaci programu CŽV uskutečňovaného dle § 2 – 10 vyhlášky podílí, rozhodnout o realizaci programu CŽV při nenaplnění jeho minimální kapacity s konkrétně upravenými podmínkami honorování, na základě kterých jsou:
  1. výuka a další činnosti v rámci CŽV dle odst. 2, 3 a) - d) jsou honorovány formou mimořádné odměny, a to do výše příjmů z úplat od účastníků CŽV po odečtu stanovených nákladů na realizaci programu CŽV (režijní náklady);
  2. honorování výuky a dalších činností v rámci CŽV dle odst. 2, 3 a) – d), které nebude pokryto z příjmů z úplat od účastníků CŽV po odečtení režijních nákladů, bude provedeno formou pololetní odměny.

  O přiznání mimořádné odměny a pololetní odměny podle tohoto odstavce rozhoduje děkan/ka resp. tajemník/ce fakulty na návrh vedoucího katedry podaného prostřednictvím Centra DVPP.

 7. Honorování odborného garantování v rámci CŽV dle odst. 3 e), bude provedeno formou pololetní odměny.
 8. Za dosažení počtu účastníků v programu CŽV, uskutečňovaného dle § 10 vyhlášky nebo programu dalšího zájmového vzdělávání, v úrovních:
  1. 80 % maximální kapacity, nebo
  2. 100 % maximální kapacity

  náleží odbornému garantovi programu jednorázová cílová odměna, a to i v případě, že je garantování programu součástí běžného pracovního úvazku odborného garanta. O přiznání jednorázové cílové odměny podle tohoto odstavce rozhoduje děkan/ka resp. tajemník/ce fakulty na návrh Centra DVPP.

 9. Mimořádná odměna je splatná měsíčně ve výplatním termínu JU.
 10. Mimořádná odměna za odborné garantování programu CŽV je splatná ve výplatním termínu následujícím po měsíci, ve kterém byla realizace programu ve stanoveném období vzdělávání ukončena.
 11. Pololetní odměna je splatná ve výplatním termínu JU následujícím po měsíci, ve kterém je přiznána.
 12. Jednorázová cílová odměna je splatná ve výplatním termínu JU následujícím po měsíci, ve kterém byla realizace programu ukončena.

 

Čl. 2
Sazby odměn

 1. Sazby odměn za:
  1. lektorskou činnost a e-learning,
  2. účast v komisi k ZZ CŽV,
  3. vedení ZP,
  4. zpracování oponentského posudku ZP,
  5. odborné garantování programu CŽV,

  jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto opatření.

 2. Odbornému garantovi programu CŽV, uskutečňovaného dle § 10 vyhlášky nebo programu zájmového vzdělávání, náleží jednorázová cílová odměna při dosažení počtu účastníků na úrovni:
  1. 80 % maximální kapacity programu ve výši 5 % z příjmů z uhrazených úplat,
  2. 100 % maximální kapacity programu ve výši 10 % z příjmů z uhrazených úplat.
 3. Odměna za další organizační činnosti v rámci přípravy a realizace programů CŽV se nevyplácí.
 4. O začlenění externích lektorů do kategorie lektorů „lektor specialista“ a „excelentní lektor“ rozhoduje děkan/ka na návrh odborného garanta programu podaného prostřednictvím vedoucí/ho Centra DVPP s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, specializaci, odbornosti a významnosti lektora v dané oblasti a délce lektorské praxe. V případě, že odborný garant programu je současně externí lektor, podává návrh vedoucí Centra DVPP.
 5. Děkan/ka může výjimečně na základě doložených řádně odůvodněných případů rozhodnout o stanovení odlišné sazby odměny pro externí lektory, kteří jsou uznávanými odborníky z praxe a jejichž zapojení je pro realizaci programu CŽV a jeho potřebnou kvalitu nezbytné zabezpečit.

 

Čl. 3
Forma honorování výuky

 1. Výuka a e-learning je honorována částkou za jednu odučenou hodinu zahrnující vlastní výuku, přípravu na výuku, vytváření prezentací, studijních opor pro programy či učební texty, opravu a hodnocení seminárních prací a zkoušení účastníků. Lektoři jsou povinni na vyžádání vytvořené materiály poskytnout účastníkům a na vyžádání též Centru DVPP ke zveřejnění.

 

Čl. 4
Vykazování

 1. Podklad pro výplatu mimořádné odměny za přímou lektorskou činnost, e-learning, členům zkušebních komisí za účast v komisi ZZ a odměnu odbornému garantovi programu zpracovává Centrum DVPP na základě rozvrhované výuky a termínu konání ZZ CŽV.
 2. Podklad pro výplatu mimořádné odměny odbornému konzultantovi/oponentovi ZP zpracovává Centrum DVPP na základě protokolu o úspěšné obhajobě s posudkem/oponentským posudkem ZP.
 3. U programů, kde není naplněna minimální kapacita účastníků, je lektor/člen zkušební komise ZZ CŽV/odborný konzultant/oponent ZP/odborný garant programu pro výplatu odměny dle čl. 1 odst. 2, 3 a) – d) povinen vykázat odučené hodiny, e-learning, účast ve zkušební komisi ZZ, vedení ZP/zpracování oponentského posudku ZP, odborné garantování programu formou výkazu výuky a dalších činností v rámci CŽV (dále jen „výkaz“).
 4. Výkaz se zasílá z důvodu následné administrace referentce Centra DVPP nejpozději do posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
 5. Vzor výkazu tvoří přílohu č. 1 tohoto opatření. Výuka formou e-learningu se vykazuje stejně jako přímá výuka.
 6. Odborný garant programu může po dohodě s Centrem DVPP odevzdávat výkaz v daném měsíci, případně za více měsíců souhrnně v programech, u kterých není naplněna minimální kapacita.
 7. V případě, že výkaz nebude odevzdán ve stanoveném termínu, bude odměna vyplacena až po jeho předání v následujícím výplatním termínu.

 

Čl. 5
Závěrečné ustanovení

 1. Toto opatření ruší interní opatření proděkana pro akreditace, další formy vzdělávání a spolupráci s praxí k honorování výuky a další činnosti v rámci kurzů CŽV.
 2. Děkan/ka vydá k provedení tohoto opatření vnitřní směrnici, v níž stanoví kritéria pro stanovení výše odměn za výuku a další činnosti v rámci CŽV a kalkulace ceny programů CŽV.

 

Čl. 6
Účinnost

 1. Toto opatření nabývá platnosti 6. 5. 2019 a účinnosti 1. 9. 2019.

 

 

V Českých Budějovicích 6. 5. 2019

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

Příloha č. 1: Výkaz CŽV

Příloha č. 2: Tabulkový sazebník odměn

Příloha č. 3: Výčet činností odborného garanta

 

stáhnout dokument: PDF