Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkanky č. 8/2020

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 8/2020
K PŘIZNÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH STIPENDIÍ

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. V případech hodných zvláštního zřetele [§ 91 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“)] může být studentovi Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PF JU“) přiznáno mimořádné stipendium (článek 7 Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích).
 2. Má se za to, že hodnými zvláštního zřetele jsou na PF JU tyto případy
  1. asistentská odborná činnost,
  2. pedagogické aktivity,
  3. reprezentace fakulty a univerzity,
  4. prezentace výsledků tvůrčí činnosti, a
  5. spolková a kulturní činnost.
 3. Stipendium lze přiznat studentovi PF JU studujícímu ve kterékoli formě kteréhokoli studijního programu.
 4. Na přiznání mimořádného stipendia není nárok.
 5. Není-li dále stanoveno jinak, lze stipendium za určitou činnost či aktivitu přiznat pouze jednorázově. Stipendium podle článku 8 lze na stejný projekt přiznat v jednom akademickém roce pouze jednou.

 

Článek 2
Přiznání stipendia

 1. Mimořádné stipendium se přiznává rozhodnutím děkana vydávaným z moci úřední (stipendium podle článku 4, 5 a 6), anebo na žádost studenta (stipendium podle článku 6, 7 a 8).
 2. K přiznání stipendia z moci úřední může v souladu s čl. 4 až 6 dát podnět vedoucí pracoviště, garant vysokoškolského sportu nebo proděkan; jeho podnět se označuje jako návrh na přiznání mimořádného stipendia.
 3. Žádost o přiznání mimořádného stipendia podává student v písemné formě prostřednictvím podatelny PF JU či studijního oddělení – referenta pro stipendia; žádost o přiznání stipendia na spolkovou a kulturní činnost podává student prostřednictvím kanceláře děkanky.
 4. Žádost musí být řádně zdůvodněna a doplněna podklady prokazujícími tvrzení v ní uvedená.
 5. Nestanoví-li děkan v rozhodnutí, že výše stipendia bude vyplacena v několika pravidelně či nepravidelně se opakujících splátkách, platí, že bude vyplacena jednorázově. Další podmínky a podrobnosti výplaty stipendií stanovuje článek 14 Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Článek 3
Zdroj financování stipendia

 1. Zdrojem financování mimořádného stipendia podle článku 4, stipendia za pedagogické aktivity vztahující se k pracovišti PF JU (článek 5), jako i stipendia podle článku 7, je stipendijní fond, rozpočtová část příslušného pracoviště PF JU na daný kalendářní rok.
 2. Zdrojem financování ostatních mimořádných stipendií je stipendijní fond PF JU.

 

Článek 4
Asistentská odborná činnost

 1. Mimořádné stipendium lze přiznat za účelem rozvoje odborných kompetencí studenta, které jsou součástí teoretického, ale i praktického zaměření daného pracoviště PF JU (dále jen „asistentská odborná činnost“).
 2. Návrh na přiznání mimořádného stipendia za asistentskou odbornou činnost podává vedoucí pracoviště, kde student PF JU asistentskou odbornou činnost vykonává.
 3. Stipendium podle tohoto článku lze přiznat opakovaně.

 

Článek 5
Pedagogické aktivity

 1. Mimořádné stipendium lze přiznat za aktivní podíl na činnostech PF JU nebo jejího pracoviště, kterými realizuje poradenství, akce zvyšující společenskou relevanci (popularizační akce), vzdělávání mimo studijní programy nebo jiné formy společenské odpovědnosti vůči třetím osobám, včetně informací o těchto aktivitách nebo obecně o PF JU, např. Dětská univerzita nebo Den otevřených dveří (dále jen „pedagogické aktivity“).
 2. Návrh na přiznání mimořádného stipendia za pedagogické aktivity podává vedoucí pracoviště, kde se student na pedagogických aktivitách podílí, a nelze-li takové pracoviště určit, tak příslušný proděkan.

 

Článek 6
Reprezentace fakulty a univerzity

 1. Mimořádné stipendium lze přiznat za účelem podpory studentů, kteří svojí činností reprezentují PF JU a Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) v různých oblastech (např. sportovní akce, hudební vystoupení, výstavy, účast na literárních soutěžích) (dále jen „reprezentace“). Smyslem této podpory je motivovat studenty k rozvoji aktivit s cílem přispět na částečné pokrytí jejich nákladů spojených s danou aktivitou a ocenit je za reprezentaci.
 2. Návrh na přiznání mimořádného stipendia za reprezentaci na sportovních akcích podává garant vysokoškolského sportu JU; v ostatních případech žádá o stipendium za reprezentaci student. Ve své žádosti student doloží a náležitě zdůvodní účelně vynaložené náklady související s jeho reprezentací (náklady spojené s dopravou osob a materiálu, ubytování, příspěvek na stravu aj.) a případný doklad o umístění nebo o účasti na předmětné akci.

 

Článek 7
Prezentace výsledků tvůrčí činnosti

 1. Mimořádné stipendium lze přiznat za účelem podpory prezentace vlastních výzkumných zjištění nebo vlastních uměleckých, vzdělávacích a dalších odborných aktivit studentů na českých i zahraničních odborných akcích (aktivní účast na seminářích, konferencích, kongresech, workshopech apod.) (dále jen „prezentace výsledků tvůrčí činnosti“).
 2. O stipendium na prezentaci výsledků tvůrčí činnosti žádá student nejpozději šest týdnů před prvním dnem konání akce, na níž má výsledky své tvůrčí činnosti prezentovat; součástí žádosti je souhlas vedoucího pracoviště, jehož se prezentace výsledků tvůrčí činnosti týká. Student doktorského studijního programu dále přiloží k žádosti vyjádření svého školitele a předsedy oborové rady, student jiného studijního programu přiloží k žádosti vyjádření vedoucího kvalifikační práce, mají-li být prezentovány výsledky tvůrčí činnosti, které jsou její součástí. Ve své žádosti student doloží a náležitě zdůvodní účelně vynaložené náklady s prezentací výsledků tvůrčí činnosti související.

 

Článek 8
Spolková a kulturní činnost

 1. Mimořádné stipendium lze přiznat za aktivity organizované skupinou osob, převážně studentů PF JU, ale i absolventů PF JU nebo dalších zájemců o vzdělávání, směřující k rozvoji spolkové a kulturní činnosti související s posláním a činností PF JU. Za takovéto aktivity jsou považovány například organizace diskusí a přednášek, kulturní a umělecká činnost (pořádání výstav, koncertů, divadelních představení apod.), spolková činnost s celofakultním dosahem nebo významně přispívající k posilování dobrého jména fakulty. (Dále jen „spolková a kulturní činnost“.)
 2. K žádosti o stipendium na spolkovou a kulturní činnost student přiloží informace o spolkové či kulturní činnosti v následující struktuře
  1. základní informace o spolku (název spolku/organizační skupiny, jméno, příjmení, titul a studijní číslo osoby, která spolek/organizační skupinu zastupuje, a dále jméno, příjmení, titul a studijní číslo osob, které se budou projektu účastnit),
  2. výše požadovaných finančních prostředků a specifikace (zdůvodnění) jejich využití,
  3. popis projektu, na který mají být požadované finanční prostředky použity,
  4. doporučení navrhovaného projektu některým z akademických pracovníků PF JU,
  5. specifikaci způsobu, jakým bude zveřejněna podpora projektu PF JU.

  V žádosti student dále uvede svůj souhlas se zveřejněním základních údajů o žádosti (své jméno a příjmení, název spolku, název a popis projektu) na webových stránkách fakulty.

 

Článek 9
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem vyhlášení.
 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020.

 

 

V Českých Budějovicích dne 18. 8. 2020

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

Příloha č. 1: Žádost o přiznání mimořádného stipendia za reprezentaci fakulty nebo univerzity

Příloha č. 2: Žádost o přiznání mimořádného stipendia za prezentaci výsledků tvůrčí činnosti

Příloha č. 3: Žádost o přiznání mimořádného stipendia za spolkovou a kulturní činnost

Příloha č. 4: Návrh na přiznání mimořádného stipendia – z prostředků stipendijního fondu

Příloha č. 5: Návrh na přiznání prémiového stipendia – z prostředků projektu

 

 

stáhnout dokument: PDF