Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkanky č. 9/2020

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 9/2020
KE STIPENDIJNÍMU ŘÁDU JIHOČESKÉ UNIVERZITY
PLATNÉ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

 

 

Toto opatření konkretizuje podmínky přiznávání a výplaty stipendií dle Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na Pedagogické fakultě JU.

 1. Podmínky pro přiznání stipendií

  V návaznosti na Stipendijní řád JU (dále jen „SŘ JU“) uvádí Pedagogická fakulta JU doplňující ustanovení pro následující druhy stipendií:

  1. Prospěchové stipendium – § 91 odst. 2 písm. a) zákona o VŠ – za vynikající studijní výsledky (článek 3 SŘ JU):

   Prospěchové stipendium bude přiznáno studentům bakalářských a magisterských studijních programů v prezenční formě studia, kteří v akademickém roce 2019/2020 splnili na PF JU alespoň 60 kreditů a dosáhli váženého studijního průměru nejvýše 1,30. Podmínkou je studium v témže studijním oboru a typu studia jako v uplynulém akademickém roce.

   Výše prospěchového stipendia měsíčně:

   • při průměru 1,00: 1.400,- Kč
   • při průměru do 1,20: 1.200,- Kč
   • při průměru do 1,30: 1.000,- Kč
  2. Stipendium na podporu výzkumné, vývojové a inovační činnosti studentů – § 91 odst. 2 písm. c) zákona o VŠ (článek 5 SŘ JU):

   Stipendium je možné poskytnout studentům, kteří jsou aktivně zapojeni do řešení projektů grantové agentury JU, grantových agentur součástí JU nebo do jiných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací realizovaných na JU. Stipendium může navrhnout vedoucí katedry nebo vedoucí výzkumného projektu. Může být poskytnuto pouze z prostředků konkrétního výzkumného projektu a musí být součástí schváleného návrhu a rozpočtu projektu.

  3. Sociální stipendium – § 91 odst. 3 a odst. 2 písm. d) zákona o VŠ (článek 6 SŘ JU):

   V případě mimořádně tíživé sociální situace studenta může fakulta poskytnout sociální stipendium i nad rámec § 91 odst. 3 zákona. Doloženou žádost podává student děkanovi fakulty, o žádosti rozhoduje děkan po projednání v kolegiu děkana.

  4. Mimořádné stipendium – § 91 odst. 2 písm. e) zákona o VŠ (článek 7 SŘ JU):

   Stipendium je možné poskytnout v případech zvláštního zřetele hodných na základě návrhu vedoucího katedry, předsedy oborové rady doktorského studia nebo děkana/proděkana z prostředků katedry nebo fakulty v případě, že činnost studenta má zcela mimořádný význam pro katedru nebo fakultu jako celek. Poskytování mimořádných stipendií upřesňuje Opatření děkanky k přiznávání mimořádných stipendií č. 8/2020 ze dne 18. 8. 2020, které je zveřejněno na adrese:
   https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2020/od20-08.php.

  5. Základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů – § 91 odst. 4 písm. c) zákona o VŠ (článek 13 SŘ JU):

   Stipendium bude poskytnuto z účelového příspěvku na úhradu stipendií studentům prezenční formy akreditovaných doktorských studijních programů.

   • Studenti 1. a 2. roku studia:     11.000,- Kč měsíčně
   • Studenti 3. a 4. roku studia:     11.250,- Kč měsíčně
 2. Dále je možné přiznat tato stipendia uvedená ve Stipendijním řádu JU:

  • Prémiové stipendium (článek 4 SŘ JU),
  • Stipendium pro studenty se specifickými potřebami (článek 8 SŘ JU),
  • Stipendium na podporu rozvoje spolupráce s praxí (článek 9 SŘ JU),
  • Ubytovací stipendium (článek 10 SŘ JU),
  • Stipendium na podporu studia v zahraničí (článek 11 SŘ JU),
  • Stipendium na podporu studia v České republice (článek 12 SŘ JU).

   

 3. Výplata stipendií

  Výplata stipendií probíhá bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený v českých korunách, jehož číslo je uvedeno v systému STAG. Za správnost údaje o účtu je odpovědný student. Ve výjimečných odůvodněných případech může děkan na žádost studenta povolit výplatu stipendia v hotovosti na pokladně fakulty.

  Prospěchová stipendia jsou vyplácena za období 10 měsíců (od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021) ve třech výplatních termínech, které jsou zveřejněny na studijním oddělení PF JU.

  Sociální stipendia poskytovaná fakultou nezávisle na Nařízení vlády č. 122/2006 Sb. jsou vyplácena měsíčně bezhotovostním převodem na účet a doba poskytování je uvedena v rozhodnutí děkana o přiznání stipendia.

   

  Návrh na přiznání mimořádného nebo prémiového stipendia se podává na formuláři, dvě varianty formulářů podle zdroje financování jsou ke stažení na adresách:

  https://www.pf.jcu.cz/documents/stipendium_z_prostredku_projektu.docx

  https://www.pf.jcu.cz/documents/stipendium_z_prostredku_stip_fondu.docx

 

 

V Českých Budějovicích 4. 11. 2020

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF