Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkanky č. 10/2020

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 10/2020
O PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

Část I.
Obecná ustanovení

Čl. 1
Působnost opatření a související pravidla

 1. Přijímání ke studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) se řídí zejména ustanoveními § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách“) a článkem 18 a 19 Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 2. Obecná pravidla pro přijímání ke studiu na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PF JU“) stanovuje toto opatření o přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „opatření“).
 3. Výkladem opatření je pověřen proděkan pro studium. Rozhoduje a jedná ve věcech opatřením neupravených, pakliže je rozhodnutí o nich a jednání pro naplnění jeho ustanovení nezbytné.
 4. Konkrétní pravidla pro přijímání ke studiu na PF JU se zahájením studia v příslušném akademickém roce a konkrétní pravidla pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech na PF JU, jako i další náležitosti přijímacího řízení, stanoví opatření děkana, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na PF JU se zahájením výuky v příslušném akademickém roce (dále jen „vyhláška“).

 

Čl. 2
Informace o přijímání ke studiu

 1. Informace o přijímání ke studiu na PF JU se zveřejňují na webové adrese https://www.pf.jcu.cz/education/applicants/.
 2. Na uvedené webové adrese se také zveřejňují informace o dnech, časech a místech konání přijímacích zkoušek, a to nejméně 4 týdny před termíny jejich konání. Další informace k organizaci přijímání ke studiu do bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, včetně termínů, poskytuje studijní oddělení v úředních hodinách.
 3. Doplňující informace vztahující se k jednotlivým studijním programům poskytují jednotliví garanti přijímacího řízení.
 4. Informace o dílčích výsledcích a pořadí v průběhu přijímacího řízení se nezveřejňují ani individuálně nesdělují.
 5. Informace, které se zveřejňují v souladu s vyhláškou č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, zveřejňuje PF JU do 15 dnů po skončení přijímacího řízení.

 

Čl. 3
Důležitá upozornění pro uchazeče

 1. Doručenou přihlášku ke studiu (článek 13) ve zvoleném studijním programu, popř. též zvolené specializaci, nelze převést na přihlášku ke studiu v jiném studijním programu ani v jiné specializaci, ani nelze vrátit zaplacený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (článek 14), a to ani v případě, že se uchazeč o studium na PF JU z jakéhokoli důvodu nezúčastní přijímací zkoušky nebo že si podal přihlášku do magisterského studijního programu, který nenavazuje na jeho předchozí bakalářské studium.
 2. U řady studijních programů je v průběhu studia nutné počítat s úhradou vybavení, materiálu či pomůcek, které jsou povinnou součástí studijního plánu. U studijních programů, u nichž je součástí studijního plánu sportovní či jiný kurz, je v průběhu studia nutné dále počítat s úhradou nákladů spojených s dopravou na kurz a s ubytováním a stravováním v průběhu kurzu. Podrobnější informace poskytne na žádost příslušný garant přijímacího řízení.
 3. Podáním přihlášky ke studiu uchazeč bere na vědomí, že je při realizaci pedagogické praxe ve škole a odborné praxe podle čl. 8 a 8a opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při studiu a praktickém vyučování mimo JU. Podrobnější informace poskytne na žádost oddělení pedagogické praxe.

 

Část II.
Obecné podmínky pro přijetí

Čl. 4
Dosažení předchozího stupně vzdělání a jeho doložení

 1. Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu stanovenou v § 48 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, je prokázání, že uchazeč o studium dosáhl požadovaného stupně vzdělání.
 2. Konkrétní požadovaný stupeň vzdělání, jako i dokumenty, jimiž ho lze prokázat, stanoví článek 5 až článek 8.
 3. Dokument prokazující dosažení předchozího stupně vzdělání (dále jen „dokument“) se dokládá ve formě kopie opatřené úředním ověřením, a to způsobem a do termínu stanoveného vyhláškou. V případě osobního doručení bude uchazeči vystaveno potvrzení o převzetí dokumentu. Dokument zůstává součástí spisu uchazeče, PF JU ho nevrací.
 4. Uchazeč o studium, jehož dokument vydala PF JU v kalendářním roce, v němž koná přijímací řízení, dokument nedokládá, PF JU ověří splnění podmínky podle tohoto článku s využitím úřední evidence, do níž má přístup.

 

Čl. 5
Obecná podmínka pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu

 1. Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 2. Splnění podmínky podle odstavce 1 se prokazuje
  1. vysvědčením o maturitní zkoušce vykonané na střední škole v České republice,
  2. vysvědčením o maturitní zkoušce vykonané na střední škole na Slovensku,
  3. vysvědčením o maturitní zkoušce vykonané na střední škole v Maďarsku (érettségi bizonyítvány), Německu (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife), Polsku (świadectwo dojrzałości) nebo Slovinsku, a to společně s jeho úředním překladem do českého jazyka,
  4. dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou v České republice (tzv. nostrifikací) podle § 108 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, popř. podle dřívějších právních předpisů,
  5. dokladem o udělení Evropského bakalaureátu, nebo
  6. zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, a to za splnění dalších podmínek podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách, a jen, pokud nemá PF JU pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče; v takovém případě bude uchazeč vyzván, aby v přiměřené lhůtě doložil doklad podle písm. d).
 3. Za úkony spojené s posouzením zahraničního dokladu podle odst. 2 písm. f) se stanovuje poplatek ve výši 750 Kč. Platební údaje pro provedení platby obdrží uchazeč na e-mailovou adresu vyplněnou v přihlášce, a to bez zbytečného odkladu po doručení zahraničního dokladu podle odst. 2 písm. f) PF JU. Bez uhrazení poplatku podle tohoto odstavce k posouzení zahraničního dokladu nedojde a splnění podmínky pro přijetí podle odstavce 1 jím tedy nebude prokázáno.

 

Čl. 6
Obecná podmínka pro přijetí ke studiu v pětiletém magisterském studijním programu

 1. Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 2. Splnění podmínky podle odstavce 1 se prokazuje dokumentem podle čl. 5 odst. 2.

 

Čl. 7
Obecná podmínka pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu

 1. Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu.
 2. Splnění podmínky podle odstavce 1 se prokazuje
  1. vysokoškolským diplomem vydaným českou vysokou školou,
  2. vysokoškolským diplomem vydaným slovenskou vysokou školou,
  3. vysokoškolským diplomem vydaným maďarskou, polskou nebo slovinskou vysokou školou, a to společně s jeho úředním překladem do českého jazyka,
  4. dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. nostrifikací), získaným podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách, popř. podle dřívějších právních předpisů,
  5. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu, a to za splnění dalších podmínek podle § 48 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách, a jen, pokud nemá PF JU pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče; v takovém případě bude uchazeč vyzván, aby v přiměřené lhůtě doložil doklad podle písm. d).
 3. Za úkony spojené s posouzením zahraničního dokladu podle odst. 2 písm. e) se stanovuje poplatek ve výši 750 Kč. Platební údaje pro provedení platby obdrží uchazeč na e-mailovou adresu vyplněnou v přihlášce, a to bez zbytečného odkladu po doručení zahraničního dokladu podle odst. 2 písm. e) PF JU. Bez uhrazení poplatku podle tohoto odstavce k posouzení zahraničního dokladu nedojde a splnění podmínky pro přijetí podle odstavce 1 jím tedy nebude prokázáno.

 

Čl. 8
Obecná podmínka pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu

 1. Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.
 2. Splnění podmínky podle odstavce 1 se prokazuje
  1. vysokoškolským diplomem osvědčujícím absolvování magisterského studijního programu vydaným českou vysokou školou;,
  2. vysokoškolským diplomem osvědčujícím absolvování magisterského studijního programu vydaným slovenskou vysokou školou,
  3. vysokoškolským diplomem osvědčujícím absolvování magisterského studijního programu vydaným maďarskou, polskou nebo slovinskou vysokou školou, a to společně s jeho úředním překladem do českého jazyka,
  4. dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v České republice (tzv. nostrifikací), získaným podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách, popř. podle dřívějších právních předpisů,
  5. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním programu, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu, a to za splnění dalších podmínek podle § 48 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách.
 3. Za úkony spojené s posouzením zahraničního dokladu podle odst. 2 písm. e) se stanovuje poplatek ve výši 750 Kč. Platební údaje pro provedení platby obdrží uchazeč na e-mailovou adresu vyplněnou v přihlášce, a to bez zbytečného odkladu po doručení zahraničního dokladu podle odst. 2 písm. e) PF JU. Bez uhrazení poplatku podle tohoto odstavce k posouzení zahraničního dokladu nedojde a splnění podmínky pro přijetí podle odstavce 1 jím tedy nebude prokázáno.

 

Část III.
Zvláštní podmínky pro přijetí

Čl. 9
Schopnostní podmínky

 1. V souladu s § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách stanovuje PF JU pro jednotlivé studijní programy další podmínky pro přijetí týkající se určitých znalostí, schopností nebo nadání nebo prospěchu ze střední školy, popřípadě vyšší odborné školy nebo vysoké školy.
 2. V souladu s § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách stanovuje PF JU pro jednotlivé navazující magisterské studijní programy též podmínky týkající se příbuznosti studijních programů nebo počtů kreditů získaných během studia ve vybraných typech předmětů.
 3. Výčet podmínek podle odstavce 1 a 2, jako i termín a způsob ověřování jejich splnění, stanoví vyhláška.

 

Čl. 10
Jazykové předpoklady

 1. Stanovuje-li vyhláška jako podmínku pro přijetí znalost českého jazyka, prokazuje se
  1. státním občanstvím České republiky,
  2. vysvědčením o maturitní zkoušce vykonané na střední škole v České republice,
  3. vysokoškolským diplomem vydaným českou vysokou školou osvědčujícím absolvování studijního programu uskutečňovaného (akreditovaného) v českém jazyce,
  4. jazykovou zkouškou podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zkoušku z českého jazyka lze vykonat na vysoké škole v rámci programu celoživotního vzdělávání (např. http://ujop.cuni.cz/) nebo v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, nebo
  5. jazykovou zkouškou na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (případné dotazy u sekretářky katedry anglistiky).
 2. Stanovuje-li vyhláška, že jako podmínka při přijetí postačuje znalost slovenského jazyka, prokazuje se
  1. státním občanstvím Slovenské republiky,
  2. vysvědčením o maturitní zkoušce vykonané na střední škole ve Slovenské republice,
  3. vysokoškolským diplomem vydaným slovenskou vysokou školou osvědčujícím absolvování studijního programu uskutečňovaného (akreditovaného) ve slovenském jazyce,
  4. jazykovou zkouškou, jíž se ve Slovenské republice prokazuje znalost slovenského jazyka jakožto předpokladu pro výkon kvalifikace pedagogického pracovníka, nebo
  5. jazykovou zkouškou na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 3. Není-li dále stanoveno jinak, je uchazeč povinen doložit splnění jazykových předpokladů v termínu stanoveném vyhláškou.
 4. Prokazuje-li uchazeč splnění jazykových předpokladů státním občanstvím, své občanství zvlášť neprokazuje, vyplývá-li z dokumentu, jímž prokazuje splnění obecné podmínky pro přijetí, nebo je-li v termínu pro doložení dokumentu (čl. 3 odst. 3 vyhlášky) zapsán ke studiu na PF JU.
 5. Uchazeč o studium v bakalářském studijním programu nebo v pětiletém magisterském studijním programu, který jako dokument prokazující dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dokládá vysvědčením o maturitní zkoušce vykonané na střední škole v České republice nebo ve Slovenské republice, splnění jazykových předpokladů dále neprokazuje.

 

Čl. 11
Zdravotní způsobilost

 1. Stanovuje-li vyhláška jako podmínku pro přijetí ke studiu požadavky na zdravotní způsobilost, prokazuje uchazeč její splnění lékařským posudkem podle odstavce 2. Lékařský posudek je povinen doručit PF JU nejpozději v den, v němž koná přijímací zkoušku. Není-li pro přijetí do studijního programu přijímací zkouška stanovena, je povinen doručit jej PF JU nejpozději do 2 měsíců od uplynutí lhůty pro podání přihlášek ke studiu stanovené ve vyhlášce, není-li ve vyhlášce stanoveno jinak.
 2. Zdravotní způsobilost uchazeče o studium posuzuje a lékařský posudek vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství. Příslušný lékař posuzuje zdravotní způsobilost uchazeče ve vztahu k požadavkům na zdravotní způsobilost stanoveným ve vyhlášce, jejich text předloží uchazeč poskytovateli zdravotních služeb před posouzením zdravotní způsobilosti.

 

Čl. 12
Kapacitní podmínky

 1. V souladu s § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách stanovuje PF JU pro jednotlivé studijní programy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, kteří splnili ostatní podmínky pro přijetí; splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších.
 2. Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů stanoví vyhláška.
 3. Zapíše-li se ke studiu v příslušném studijním programu nižší počet přijatých uchazečů, než je počet stanovený podle odstavce 2, může PF JU na základě zvážení dalších okolností a časového prostoru před zahájením výuky v akademickém roce dodatečně přijmout ke studiu i uchazeče, kteří původně kapacitní podmínky nesplnili. Pro dodatečné přijetí uchazeče není rozhodné, zda se odvolal proti rozhodnutí o (ne)přijetí; dodatečné přijímání uchazečů, kteří splnili ostatní podmínky pro přijetí, ale umístili se v pořadí nedostačujícím pro přijetí, se řídí výlučně pořadím, v němž se umístili (rozhoduje pořadí nejlepších).

 

Část IV.
Přijímací řízení

Čl. 13
Přihláška ke studiu

 1. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu PF JU ve lhůtě pro podání přihlášek ke studiu. Uchazeč je oprávněn přihlásit se ke studiu v každém studijním programu a každé jeho formě studia za předpokladu, že se do něj a do příslušné formy studia v daném akademickém roce přijímá.
 2. Přihláška ke studiu na PF JU se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému JU STAG (dále jen „IS STAG“), a to na webové adrese http://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp. Jejím podáním uchazeč vyslovuje souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých v přihlášce ke studiu, a to jak za účelem postupů v přijímacím řízení, tak i pro případ následného studia na PF JU.
 3. Úspěšné založení přihlášky v IS STAG se potvrzuje automaticky vygenerovaným e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu vyplněnou uchazečem o studium.
 4. Přihláška se považuje za doručenou až po zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (článek 14); uchazeč hradí poplatek za každou svou přihlášku zvlášť, a to podle předpisu platby pro danou přihlášku.
 5. Doručení přihlášky ke studiu na PF JU se potvrzuje e-mailem automaticky vygenerovaným po spárování došlé platby s předpisem platby pro danou přihlášku na e-mailovou adresu uchazeče zadané v přihlášce.
 6. Doručenou přihlášku ke studiu ve studijním programu a případně též specializaci nelze převést na přihlášku ke studiu v jiném studijním programu či jiné specializaci, a to ani v případě, že se uchazeč z jakéhokoli důvodu nemůže zúčastnit přijímací zkoušky, anebo v případě, že podal přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu, který nenavazuje na jím absolvovaný bakalářských studijní program.
 7. Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením či chronickým onemocněním) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrných služeb poskytovaných JU. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce zaškrtnout možnost „Zohlednění specifických potřeb“. Po kompletaci přihlášky ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami, kteří ho budou informovat o dalším postupu. Další informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz/), e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

 

Čl. 14
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

 1. Každé jednotlivé přijímací řízení podléhá poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen „poplatek“).
 2. Výši poplatku stanoví vyhláška.
 3. Poplatek je splatný ve lhůtě pro podání přihlášek ke studiu stanovené ve vyhlášce, a hradí se bezhotovostně.
 4. Zaplacený poplatek se nevrací, a to ani v případě, že je přijímací řízení zastaveno.

 

Čl. 15
Přijímací zkouška

 1. Pokud je součástí ověřování schopnostních podmínek přijímací zkouška, stanoví vyhláška termín jejího konání, formu, rámcový obsah a kritéria pro její vyhodnocení.
 2. Uchazeč koná přijímací zkoušku ve dni, čase a na místě, které mu PF JU sdělí v pozvánce k přijímací zkoušce (dále jen „pozvánka“) zaslané na e-mailovou adresu vyplněnou uchazečem o studium v přihlášce ke studiu. Neobdrží-li uchazeč, jemuž bylo potvrzeno doručení přihlášky, pozvánku nejpozději 15 dní před termínem stanoveným vyhláškou pro konání přijímací zkoušky, je povinen bezodkladně kontaktovat studijní oddělení PF JU za účelem koordinace dalšího postupu. Neučiní-li tak, má se za to, že pozvánku obdržel.
 3. Přijímací zkoušku, která je obsahově shodná s přijímací zkouškou do jiného studijního programu, koná uchazeč o studium pouze jednou, a to i kdyby byl přihlášen ke studiu ve více studijních programech, v níž je daná přijímací zkouška zařazena. Hodnocení zkoušky je v takovém případě automaticky započítáno do všech přijímacích řízeních daného uchazeče, do nichž je obsahově totožná zkouška zařazena.
 4. Přijímací zkoušku pro zvolenou specializaci daného studijního programu, která je uvedena ve více jeho přihláškách ke studiu, koná uchazeč pouze jednou. Hodnocení přijímací zkoušky se automaticky započítává v dalších přihláškách uchazeče ke studiu pro zvolenou specializaci.
 5. PF JU nezajišťuje ubytování pro uchazeče účastnící se přijímací zkoušky.
 6. K vykonání přijímací zkoušky se uchazeč dostaví v čase uvedeném v pozvánce; svým dostavením se prohlašuje, že je schopen přijímací zkoušku absolvovat. Po zahájení vlastní zkoušky již nebude uchazeči umožněn vstup do učebny, aby nerušil průběh zkoušky ostatních uchazečů.
 7. Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost, tj. předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.
 8. Během zkoušky uchazeč přesně dodržuje pokyny členů zkušební komise. Pokud není výslovně povoleno, je v průběhu zkoušky nepřípustné
  1. používat jakékoli psané poznámky a tištěné materiály včetně slovníků a příruček,
  2. používat jakékoli přístroje včetně mobilních telefonů a jiných komunikačních přístrojů, přenosných PC všech typů; výjimkou je použití PC osobami se specifickými potřebami, které o to předem požádaly v rámci žádosti o modifikaci přijímací zkoušky z důvodu svého znevýhodnění,
  3. komunikovat s dalšími účastníky zkoušky.
 9. Má-li uchazeč k zahájení nebo průběhu zkoušky námitky, je nutné, aby tyto námitky uplatnil bezprostředně po skončení této zkoušky u zkušební komise. K pozdějším námitkám k přijímací zkoušce nebude přihlíženo. O případných námitkách garant přijímacího řízení nebo jím pověřená osoba vyhotoví písemný záznam do Protokolu o námitkách k přijímací zkoušce, který je přílohou tohoto opatření, a zajistí jeho založení do spisu uchazeče.
 10. Nedostaví-li se uchazeč k vykonání přijímací zkoušky, má se za to, že jeho výkon byl ohodnocen 0 body. To neplatí v případě, že mu děkan promine zmeškání přijímací zkoušky (odstavec 12).
 11. Nedostaví-li se uchazeč k vykonání přijímací zkoušky, může požádat děkana o prominutí jejího zmeškání, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, v němž měl zkoušku vykonat. Žádost se podává písemně a uchazeč je v ní povinen srozumitelně vysvětlit důvody, které mu ve vykonání přijímací zkoušky zabránily. Všechny tvrzené skutečnosti je povinen přesvědčivě doložit.
 12. Děkan promine zmeškání přijímací zkoušky, prokáže-li uchazeč, že překážkou pro její vykonání byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. Za závažné důvody se považují zejména zdravotní neschopnost doložená postupem podle článku 7 opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, úmrtí blízké osoby doložené úmrtním listem nebo jiným úředním dokumentem, nařízená izolace nebo karanténa doložená příslušným potvrzením či autonehoda. Za závažné důvody se nepovažují zejména rekreační, pracovní či obdobný pobyt v České republice či v zahraničí, s výjimkou vyslání v rámci služebního poměru, lékařské vyšetření, ošetření nebo jiný lékařský zákrok, který je s ohledem na jeho povahu možné realizovat v jiném termínu, či přijímací zkouška k jinému studiu. Promine-li děkan zmeškání přijímací zkoušky, stanoví uchazeči náhradní termín pro její vykonání. Zmeškání přijímací zkoušky v náhradním termínu prominout nelze.

 

Čl. 16
Ověřování podmínek pro přijetí mimo přijímací zkoušku

 1. Schopnostní podmínky, které nejsou ověřovány přijímací zkouškou, se ověřují distančně, a to na základě písemných podkladů doručených uchazečem nebo s jeho souhlasem poskytnutým třetí osobou v termínu stanoveném ve vyhlášce. K později doloženým podkladům se nepřihlíží.
 2. Není-li ve vyhlášce stanoveno jinak, je uchazeč povinen doložit podklady v tištěné podobě, a to v originální podobě, anebo úředně ověřené. Podklady zůstávají součástí spisu uchazeče, PF JU je nevrací. To neplatí, jedná-li se o originální umělecká díla, o jejichž navrácení uchazeč požádá; v takovém případě je PF JU oprávněna pořídit pro účely uchování ve spise kopie či jiné vizuální záznamy.
 3. Není-li ve vyhlášce stanoveno jinak, životopis uchazeči nepřikládají.

 

Čl. 17
Rozhodnutí o (ne)přijetí

 1. O (ne)přijetí ke studiu rozhoduje děkan, a to ve lhůtě 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.
 2. Děkan přijme ke studiu v daném studijním programu uchazeče, který splnil obecnou podmínku pro přijetí podle části II. a všechny zvláštní podmínky podle části III. stanovené ve vyhlášce pro daný studijní program. Uchazeče, který kteroukoli podmínku pro přijetí nesplnil, ke studiu nepřijme.
 3. Rozhodnutí o přijetí se vydává písemně a zasílá uchazeči o studium v souladu s právními předpisy. Výsledek přijímacího řízení je uchazeči dostupný také v IS STAG.
 4. Po doručení rozhodnutí má uchazeč právo nahlížet do spisu. Termín nahlížení je stanoven ve vyhlášce; i po jeho uplynutí je nahlížení do spisu možné, a to na základě předchozí domluvy se studijním oddělením.

 

Čl. 18
Zápis do studia

 1. Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia, a to ve lhůtě stanovené v rozhodnutí děkana.
 2. Uchazeč se dostaví k zápisu ve dni, čase a na místě stanoveném v pozvánce k zápisu. Nemůže-li se dostavit osobně, může jej zapsat ten, koho k zápisu do studia písemně zmocní prostřednictvím plné moci. Uchazeč nebo ten, kdo byl k provedení zápisu zmocněn, je povinen prokázat před provedením zápisu svou totožnost.
 3. Pokud se uchazeč ve stanovené lhůtě do studia nezapíše, jeho právo na zápis do studia jejím uplynutím zaniká. To neplatí v případě, že nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se měl ke studiu zapsat, požádá studijní oddělení o prominutí zmeškání lhůty pro zápis do studia, a to jeho důvodné a odůvodněné žádosti vyhoví a stanoví mu náhradní den, čas a místo pro zápis ke studiu.

 

Čl. 19
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

 1. Uchazeč má právo se proti rozhodnutí děkana odvolat, a to ve lhůtě 30 dní od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u děkana, který ve lhůtě 30 dní přezkoumá své rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v odvolání, a pokud jim sám nevyhoví, předá věc k rozhodnutí rektorovi. Ten o odvolání rozhodne ve lhůtě 30 dní od předání věci děkanem.
 2. Odvolací řízení slouží k nápravě případných vad přijímacího řízení, které měly nebo mohly mít vliv na výsledné rozhodnutí. Bude v něm v souladu s ustanovením § 50 odst. 8 zákona o vysokých školách zkoumán soulad rozhodnutí o nepřijetí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy JU a PF JU a se stanovenými podmínkami přijetí ke studiu. V odvolacím řízení děkan ani rektor neposuzuje zájem uchazeče o studium, s výjimkou situace, kdy byl zájem o studium stanoven vyhláškou jako hodnocená podmínka pro přijetí ke studiu v daném studijním programu. Děkan v rámci autoremedury, nebo rektor jako odvolací orgán podle povahy vady změní nebo zruší rozhodnutí o nepřijetí, pokud dojde k závěru, že v přijímacím řízení došlo k takovým vadám, které měly nebo mohly mít vliv na výsledné rozhodnutí. Pokud takovou vadu nezjistí, rektor rozhodnutí děkana potvrdí.

 

Část V.
Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 20
Garant přijímacího řízení

 1. Pro účely přijímání ke studiu je na každém pracovišti fakulty, které garantuje studijní program, vedoucím pracoviště určen garant přijímacího řízení.
 2. Garant přijímacího řízení ve vztahu ke studijním programům garantovaným jeho pracovištěm řízení zejména
  1. spolupracuje s vedením fakulty při stanovování zvláštních podmínek pro přijetí,
  2. navrhuje vedení fakulty den, čas a místo konání přijímací zkoušky, a to ve lhůtě stanovené studijním oddělením při informování o počtu podaných přihlášek,
  3. odpovídá za přípravu a vyhodnocení přijímací zkoušky, je-li stanovena,
  4. odpovídá za realizaci přijímací zkoušky, je-li stanovena, zejména dbá na řádné vyplnění prezenční listiny, a to na základě ověření totožnosti uchazečů, kteří se dostavili k vykonání přijímací zkoušky, a osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby seznamuje uchazeče s podmínkami a s organizací zkoušky, případně s obsahem a způsobem vypracování testu,
  5. odpovídá za vyhodnocení zvláštních podmínek pro přijetí ověřovaných mimo přijímací zkoušku, je-li stanoveno,
  6. působí jako kontaktní osoba pro uchazeče, zejména poskytuje odpovědi na jejich dotazy k přijímání ke studiu.

 

Čl. 21
Zrušující ustanovení

Zrušuje se

 1. opatření proděkanky č. 5/2015 o zásadách a pravidlech konání přijímacích zkoušek na Pedagogické fakultě JU,
 2. opatření děkana č. 8/2015 o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2016/2017,
 3. opatření děkana č. 6/2016 o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2017/2018,
 4. opatření děkana č. 4/2017 o přijímání cizinců na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
 5. opatření děkana č. 12/2017 o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2018/2019, a
 6. opatření děkanky č. 12/2018 o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2019/2020.

 

Čl. 22
Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 15. 11. 2020

 

 

V Českých Budějovicích dne 12. 11. 2020

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

Příloha: Protokol o námitkách k přijímací zkoušce

 

 

stáhnout dokument: PDF