Symbol PF Opatření děkanky č. 1/2021

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 1/2021,
JÍMŽ SE VYHLAŠUJE PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU V NOVĚ AKREDITOVANÉM STUDIJNÍM PROGRAMU „UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY“ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SE ZAHÁJENÍM VÝUKY V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022

 

Část I
Obecná ustanovení

Čl. 1
Působnost opatření a související pravidla

 1. Přijímání ke studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) se řídí zejména ustanoveními § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách“) a článkem 18 a 19 Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 2. Obecná pravidla pro přijímání ke studiu na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PF JU“) stanovuje opatření děkana č. 10/2020 o přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „opatření o přijímání ke studiu“). Stanovuje zejména
  1. podrobnosti o tom, jak prokázat dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání, které je zákonnou podmínkou pro přijetí ke studiu v jakémkoli studijním programu,
  2. podrobnosti o tom, jak prokázat jazykové předpoklady podle čl. 3 odst. 3,
  3. podrobnosti o tom, jak prokázat zdravotní způsobilost, je-li stanovena v čl. 5 jako podmínka pro přijetí ke studiu ve studijním programu,
  4. podrobnosti o uplatňování kapacitních podmínek pro přijetí,
  5. podrobnosti o podání přihlášky a poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením,
  6. podrobnosti o ověřování předpokladů přijímací zkouškou i mimo přijímací zkoušku (distančně), a
  7. další podrobnosti o přijímacím řízení včetně rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu, zápisu do studia a odvolacím řízení.
 3. Konkrétní pravidla pro přijímání ke studiu na PF JU se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022 stanovuje toto opatření, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na PF JU v nově akreditovaném studijním programu „Učitelství pro mateřské školy“ (dále jen „vyhláška“).
 4. Výkladem vyhlášky je pověřen proděkan pro studium. Rozhoduje a jedná ve věcech opatřením neupravených, pakliže je rozhodnutí o nich a jednání pro naplnění jeho ustanovení nezbytné.

 

Část II.
Přijímání ke studiu na PF JU se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022

Čl. 2
Klíčové termíny a údaje

 1. Přihlášky lze podávat v termínu od 4. 2. 2021 do 16. 4. 2021. Odkaz pro podání přihlášky je následující http://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp. Přihláška je splatná do 16. 4. 2021, podrobnosti k jejímu podání stanovuje článek 13 opatření o přijímání ke studiu.
 2. Termín přijímacích zkoušek se stanovuje na 29. 5. 2021 – 13. 6. 2021. Podrobnosti k přijímací zkoušce stanovuje článek 15 opatření o přijímání ke studiu. Podrobnosti k ověřování podmínek pro přijetí mimo přijímací zkoušku stanovuje článek 16 opatření o přijímání ke studiu.
 3. Termín pro nahlížení do spisu uchazeče se stanovuje na 7. 7. 2021 – 16. 7. 2021.
 4. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se stanovuje ve výši 500 Kč pro každou podanou přihlášku. Platební údaje pro jeho úhradu jsou následující:
  1. název banky je ČSOB,
  2. číslo účtu je 104725778/0300,
  3. konstantní symbol je 379,
  4. variabilní symbol je 6020103, a
  5. jako specifický symbol se použije číslo generované elektronickou přihláškou.

  Podrobnosti k platbě poplatku stanovuje článek 14 opatření o přijímání ke studiu.

 

Čl. 3
Podmínky pro přijetí ke studiu

 1. Každý uchazeč musí splnit tzv. obecnou podmínku pro přijetí, tedy prokázat dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání podle typu studijního programu. Podmínkou pro přijetí do bakalářského studijního programu „Učitelství pro mateřské školy“ je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 2. Uchazeč je povinen doručit PF JU (na studijní oddělení či na příslušnou katedru garantovi přijímacího řízení v den konání přijímací zkoušky) dokument prokazující dosažení předchozího stupně vzdělání podle části II. opatření o přijímání ke studiu nejpozději do 18. 6. 2021, toto datum je rozhodné pro vydání rozhodnutí děkana dle článku 17 opatření o přijímání ke studiu. Po tomto datu bude moci být uchazeč přijat ke studiu až po doložení dokumentu na studijní oddělení PF JU, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2021/2022; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty.
 3. V souladu s § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách stanovuje PF JU jako podmínku pro všechny studijní programy znalost českého nebo slovenského jazyka. Podrobnosti k prokázání jazykových předpokladů stanovuje článek 10 opatření o přijímání ke studiu. Dokument prokazující jazykové předpoklady je uchazeč povinen doručit PF JU (na studijní oddělení či na příslušnou katedru garantovi přijímacího řízení v den konání přijímací zkoušky) nejpozději do 14. 5. 2021; to neplatí, prokazuje-li jazykové kompetence dokumentem doručovaným PF JU ve lhůtě podle odstavce 2. Na skutečnosti doložené později nebude brán zřetel.
 4. Každý uchazeč musí dále splnit tzv. zvláštní podmínky pro přijetí vztahující se k příslušnému studijnímu programu. Podrobnosti k okruhu zvláštních podmínek a způsobům jejich ověřování, jako i k postupu v případě, že se ke studiu zapíše méně uchazečů, než jaký je minimální počet přijímaných uchazečů, stanovuje část III. opatření o přijímání ke studiu.
 5. Dokumenty, kterými uchazeč prokazuje splnění podmínek pro přijetí podle článku 5 vyhlášky, je uchazeč povinen doručit podle pokynů a v termínu stanoveném pro příslušný studijní program v článku 5, na později doložené skutečnosti nebude brán zřetel.
 6. Ke studiu bude přijat pouze uchazeč, který prokáže dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání (odstavec 1) a znalost jazyka podle odstavce 3 a zároveň splní všechny zvláštní podmínky pro přijetí stanovené pro jednotlivé studijní programy v článku 5.

 

Čl. 4
Stanovení nejvyššího počtu přijímaných uchazečů

Název studijního programu Kód studijního programu Název specializace, zkratka specializace, forma a délka studia Nejvyšší počet
přijímaných do
studijního programu
Učitelství pro mateřské školy BSP/kód SP bude doplněn Učitelství pro mateřské školy, PMŠ, KMŠ
(prezenční forma studia, kombinovaná forma studia, 3 roky)
90

 

Čl. 5
Popis studijního programu, do něhož se vyhlašuje přijímání ke studiu, s uvedením ostatních podmínek pro přijetí

 

Učitelství pro mateřské školy

Jednooborové bakalářské studium prezenční (PMŠ) i kombinované (KMŠ) se standardní dobou studia 3 roky.

 

Kontakt na katedru

Katedra primární a preprimární pedagogiky PF JU, Dukelská 9, České Budějovice, tel. 387 773 231

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., e-mail: mviteckova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení: jméno a příjmení, tituly a mailová adresa

Mgr. et Bc. Martina Lietavcová, e-mail: lietam00@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru/programu/specializace:

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro skupinu pedagogických pracovníků, kteří budou působit v oblasti předškolního vzdělávání. Cílem studijního programu je poskytnout profesní kompetence v kontextu se záměry předškolního vzdělávání států EU.

 

Profil absolventa:

Profil absolventa učitelství pro mateřské školy je tvořen souborem znalostí a dovedností ve vzdělávacích oblastech, a to jak vyjádřených v RVP PV, tak obecných i specifických kompetencí nutných k vykonávání profese učitele mateřské školy. Absolvent si vytváří svůj profesní profil v průběhu studijní cesty, jejímž cílem je osvojit si specifické znalosti a kompetence nutné k výkonu tohoto typu profese.

 

Přijímací zkouška:

Přijímací zkouška se skládá z níže uvedených částí, které ovlivňují pozici uchazeče ve výsledném pořadí. Při všech částech zkoušky je účastník povinen prokázat se na požádání průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz, či cestovní pas).

 

Průběh přijímací zkoušky:

Obsahem přijímací zkoušky je pohovor a prezentace tvořivých předpokladů pro povolání učitele mateřské školy. V průběhu pohovoru budou zjišťovány předpoklady, motivace a profesní zájem pro výkon povolání učitele mateřské školy. Bude posuzován mluvní projev a vystupování (včetně výslovnosti), dramatický projev (přednes básně, četba textu), hudební projev (zpěv písně a rytmické cítění, hra na hudební nástroj, pokud na něj uchazeč hraje), výtvarný projev (kresba).

Každý uchazeč si připraví báseň o dvou až třech slokách, píseň, přinese a představí svou oblíbenou dětskou knihu, dále si přinese pomůcky pro výtvarnou činnost (uhel nebo rudku). Pokud uchazeč hraje na hudební nástroj, který je přenositelný, může jej donést s sebou. Klavír bude pro uchazeče k dispozici v místě konání hudební části přijímací zkoušky. K prezentaci tvořivých disciplín je vhodné pohodlné oblečení umožňující pohybové aktivity.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

Celkový výsledek přijímací zkoušky budou ovlivňovat tyto dílčí výsledky:

 • motivační pohovor, předpoklady pro výkon profese (maximum 20 bodů);
 • vhled do předškolní pedagogiky a literatury pro děti (maximum 20 bodů);
 • mluvní projev a vystupování, výslovnost (maximum 15 bodů);
 • dramatický projev (maximum 15 bodů);
 • hudební projev (maximum 15 bodů);
 • výtvarný projev (maximum 15 bodů).

Uchazeč může tedy dohromady získat maximálně 100 bodů. Přijímací zkoušku vykonal úspěšně uchazeč, který absolvoval přijímací zkoušku a dosáhl celkem alespoň 50 bodů.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

Gordon, T. (2012). Výchova bez poražených. Praha: Malvern.
Mertin, V., & Gillernová I. (2012). Psychologie pro učitelky MŠ. Praha: Portál.
Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada.
Opravilová, E., & Gebhartová, V. (2011). Rok v mateřské škole. Praha: Portál.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2018). Praha: MŠMT.
Svobodová, E. (2007). Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: RAABE.
Svobodová, E., Vítečková, M. et al. (2016). Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie – zaměření na předškolní věk. Praha: Portál.

 

Část III.
Závěrečná ustanovení

Čl. 6
Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 4. 2. 2021.

 

 

V Českých Budějovicích 4. 2. 2021

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF