Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkanky č. 7/2021

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 7/2021,
JÍMŽ SE VYHLAŠUJE PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
SE ZAHÁJENÍM VÝUKY V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023

 

Obecné informace o přijímacím řízení v rámci celoživotního vzdělávání

 

Část I
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
a studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Přijímací řízení do programů celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“), jejichž předmětem je studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, se řídí Vyhláškou o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023, zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Řádem celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Administrativní poplatek za podání přihlášky ke studiu v programu CŽV činí 500,- Kč.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

 

Důležité termíny a údaje

Termín pro podání a zaplacení přihlášky:
pro CŽV se zahájením výuky v zimním semestru do 31. 5. 2022,
pro CŽV se zahájením výuky v letním semestru do 30. 11. 2023,
pokud popis programu CŽV nestanoví jinak

Termíny přijímacích zkoušek: u většiny programů CŽV se přijímací zkouška nekoná, v případě konání přijímací zkoušky budou konkrétní termíny přijímacích zkoušek zaslány zájemcům po uzavření příjmu přihlášek na e-mail uvedený v přihlášce.

 

Název banky: ČSOB

Číslo účtu: 104725778/0300

Konstantní symbol: 379

Variabilní symbol: 6020103

Specifický symbol: číslo generované elektronickou přihláškou

Upozornění: platba za každou přihlášku musí být připsána na uvedený účet nejpozději do termínu uzavření příjmu přihlášek stanoveného v konkrétním popisu programu CŽV.

 

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.

Další podmínky pro přijetí, způsob a termín ověřování, jako i termín uzavření přijímacího řízení, a další informace, stanoví popis programu CŽV zveřejněný na internetových stránkách fakulty v sekci CŽV.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Přílohou rozhodnutí je pozvánka k zápisu a pokyny pro úhradu úplaty za 1. semestr studia CŽV.

 

Přihláška

Uchazeč je povinen podat elektronickou přihlášku. Elektronická přihláška je dostupná na webové adrese:
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.

Odkaz na přihlášku je současně zveřejněn také v rámci konkrétního popisu programu na webové adrese:
https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/programy.php

Po vyplnění E-přihlášky zájemce přihlášku vytiskne, podepíše, přiloží k ní případné požadované dokumenty a doručí na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

Pro programy CŽV nemusí zájemce vyplňovat údaje o prospěchu na střední škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

 

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky:

 

 1. Zájemce vyplní elektronickou přihlášku, která je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.
 2. Po kompletním vyplnění elektronické přihlášky potvrdí údaje tlačítkem Uložit. Poté je zájemce povinen(a) elektronickou přihlášku vytisknout, potvrdit všechny skutečnosti rozhodné pro přijímací řízení, podepsatzaslat vytištěnou přihlášku s příslušnými ověřenými údaji na adresu Centra DVPP Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích.
 3. Zájemci přikládají k přihlášce ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání, resp. ukončeném vzdělání předepsaném v konkrétním popisu programu CŽV; další informace o organizaci přijímání zájemců do programu CŽV, o organizaci přijímacích zkoušek a průběhu CŽV naleznete na internetových stránkách fakulty v oddílu CŽV: https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/.

O studiu v rámci programů CŽV poskytne informace:

Ing. Lenka Miková Havelková – vedoucí Centra DVPP, tel: 387 773 025, e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz

Upozornění:

Zájemce o studium v rámci CŽV na Pedagogické fakultě JU si může podat libovolné množství přihlášek a musí vzít na vědomí, že:

 • Konkrétní informace k přijímacímu řízení pro jednotlivé programy CŽV jsou zveřejněny v rámci popisu programu na internetové stránce fakulty v sekci CŽV https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/.
 • Podáním přihlášky vyslovuje zájemce souhlas s nakládáním se svými osobními údaji, které jsou nezbytné pro evidenci přihlášky a případného následného studia v rámci CŽV na vysoké škole; těmito údaji je zejména jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa, rodné číslo atd.
 • V případě, že zájemce o studium v programu CŽV neprokáže požadované vzdělání, popř. se z jakéhokoli důvodu nezúčastní přijímací zkoušky, fakulta jeho přihlášku ani administrativní poplatek nevrací.
 • Fakulta nepřevádí přihlášky na jiné programy CŽV nebo na jiné vysoké školy.
 • Přijímací řízení u některých programů CŽV je podmíněno přijímací zkouškou; podmínky pro vykonání těchto zkoušek jsou uvedeny na internetových stránkách fakulty v sekci CŽV u konkrétního popisu programu CŽV.
 • Fakulta nemůže zajišťovat ubytování pro zájemce zúčastňující se přijímacího řízení a zápisu.
 • Výsledky přijímacího řízení CŽV jsou zasílány na e-mail uvedený v přihlášce.
 • Podat žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení je možnépo obdržení rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí ke studiu v rámci CŽV; na dřívější žádosti nebude brán zřetel.
 • Zájemce má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu v rámci CŽV, a to na základě předchozí domluvy s vedoucí Centra DVPP.

 

Část II
Studium k prohlubování odborné kvalifikace a další zájmové vzdělávání

Nabídka programů CŽV k prohlubování odborné kvalifikace a dalšího zájmového vzdělávání je průběžně aktualizována, přihláška a podmínky přijímání zájemců o tyto programy CŽV jsou zveřejněny v popisech programů dostupných na internetových stránkách fakulty v sekci CŽV https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/ a na internetových stránkách Jihočeské univerzity v části CŽV https://czv.jcu.cz/cs.

 

 

V Českých Budějovicích 30. 11. 2021

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

 

stáhnout dokument: PDF