Symbol PF Sdělení děkanky č. 1/2021

SDĚLENÍ DĚKANKY Č. 1/2021
K ORGANIZACI LETNÍHO SEMESTRU AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021
V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ KORONAVIRU

 

S ohledem na předpokládaná omezení výuky v letním semestru akademického roku 2020/2021 daná protiepidemickými opatřeními vydávanými orgány České republiky vymezuji následující úpravy v organizaci výuky:

 1. Rozvrh letního semestru zůstává v platnosti, rozvrhové akce přednášek budou probíhat v on-line prostředí (např. MS Teams, Zoom). Rovněž i cvičení a semináře budou probíhat v on-line prostředí.
 2. Pokud od určitého týdne výuky dojde k příslušnému rozvolnění protiepidemických opatření, bude realizována prezenční výuka cvičení a seminářů, která bude upravena dle stanoveného maximálního počtu osob.
 3. V době, kdy není povolena osobní přítomnost studentů na výuce, je možné pro výuku přednášek daného předmětu využít i rozvrhované časy cvičení nebo semináře (pokud to časová dotace daného předmětu umožňuje) a naopak v době, kdy bude povolena osobní přítomnost studentů na výuce, lze pro výuku cvičení nebo seminářů využít i rozvrhované časy přednášek (např. první polovinu semestru budou probíhat pouze přednášky a druhou polovinu semestru budou probíhat pouze cvičení nebo semináře).
 4. V době, kdy bude povolena osobní účast studentů na výuce, lze cvičení a semináře realizovat prezenční formou dle stanoveného maximálního počtu osob, a to například tak, že budou studenti zapsaní na předmět rozděleni na dvě poloviny, jež budou vyučovány odděleně, třeba sudý a lichý týden nebo jednou za určitý časový interval, popřípadě kombinací dalších možností (on-line + samostudium + kolokvium po skupinách apod.).
 5. Povolena je osobní přítomnost studentů na zkouškách (zápočtech, kolokviích…), při studiu na vysoké škole, účastní-li se jí v jeden čas maximálně 10 osob (v jeden čas v jedné místnosti).
 6. Povoleny jsou sportovní činnosti a zpěv ve studijních programech, kde jsou stěžejní součástí studia, jen v rámci zkoušek a zápočtů do maximálního počtu 10 osob (v jeden čas v jedné místnosti).
 7. Povoleny jsou prezenční konzultace studentů s vyučujícími ve formátu „jeden na jednoho“ v rámci celého semestru.
 8. Povolena je účast na praxi studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
 9. Informaci o tom, jak bude realizována výuka v letním semestru 2020/2021, sdělí garanti předmětů studentům formou hromadného mailu z IS STAG nejpozději do 11. 2. 2021. Souhrnný přehled realizace výuky v letním semestru 2020/2021 za jednotlivé katedry předají vedoucí kateder na děkanát PF JU do konce prvního týdne semestru (19. 2. 2021).
 10. Studenti, vyučující, zkoušející a další osoby, jejichž přítomnost je pro zajištění průběhu povolených studijních aktivit v letním semestru akademického roku 2020/2021 nezbytná, jsou přitom povinni řídit se aktuálními nařízeními a doporučeními vyhlášenými Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími odpovědnými orgány. V případech, kdy je nezbytné, aby student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že se dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od studentů. Výjimkou pro použití ochrany dýchacích cest jsou vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (sportovní činnosti, zpěv, hra na dechové nástroje).
 11. Jako mezní termín pro kontrolu studia za akademický rok 2020/2021 (tj. udělování zápočtů a realizace zkoušek a kolokvií) stanovuji 30. 9. 2021. Tímto reaguji na situaci, kdy u některých předmětů zimního semestru se nepodařilo realizovat (kurzy) nebo plně dokončit výuku (zejména u praktických cvičení) a studenti mají prodloužené plnění studijních povinností do konce akademického roku 2020/2021.
 12. Z důvodu omezení možností pro případný sběr dat v rámci pedagogických výzkumů, které jsou součástí plnění zadání řady kvalifikačních prací a rovněž i z důvodu prodloužení plnění studijních povinností u některých předmětů, stanovuji srpnový/zářijový (podzimní) termín konání SZZ pro všechny katedry v akademickém roce 2020/2021 povinným.

 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 5. 2. 2021.

 

 

V Českých Budějovicích dne 5. 2. 2021

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF