Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Přijímací řízení 2022/2023

Bakalářské studijní programy a pětiletý magisterský studijní program

 

Jedná se o studijní programy, pro něž je podmínkou pro přijetí ke studiu dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

 

I.
Bakalářské studium
zaměřené na neučitelskou pedagogiku nebo se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ

 

Níže uvedený studijní program zahrnuje jen jednu specializaci naplňující celý studijní plán.

Název studijního programu Kód studijního programu Název specializace, zkratka specializace, forma a délka studia Nejvyšší počet
přijímaných do
studijního programu
Speciální pedagogika B0111P190006 Speciální pedagogika, SPb (PS – 3 roky) 40
Arteterapie B0313A230011 Arteterapie, ART (KS – 3 roky) 30
Psychologie B0313A230010 Psychologie, PSY (PS – 3 roky) 30
Učitelství pro mateřské školy B0112P300002 Učitelství pro mateřské školy, (PS, KS – 3 roky)
(Prezenční forma studia – PMŠ, kombinovaná forma studia – KMŠ)
80
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ B0114A300123 Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ, HVk (PS – 3 roky) 20
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ B0114A300114 Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ, VTs (PS – 3 roky) 20

 

Níže uvedené studijní programy ke dni účinnosti vyhlášky nedovršily akreditační proceduru, proto v tuto chvíli není možné podat ke studiu v nich přihlášku. Přijímací řízení bude otevřeno, jakmile budou řádně akreditovány, což lze očekávat v průběhu první třetiny roku 2022. Zájemci o níže uvedené studijní programy se mohou přihlásit do mailing listu vedeného garantem přijímacího řízení, který ihned po dovršení akreditační procedury bude uchazeče o studium informovat na jeho e-mailovou adresu o možnosti podání přihlášky.

Název studijního programu Forma a délka studia Garant přijímacího řízení Nejvyšší počet
přijímaných do
studijního programu
Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku
Aktuálně PF JU získala akreditaci pro uskutečňování studijního programu, elektronickou přihlášku ke studiu je možné podat.
Prezenční forma studia, 3 roky RNDr. Hana Havelková
havelkova@pf.jcu.cz
35
Sociální pedagogika Kombinovaná forma studia, 3 roky Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D.
jkressa@pf.jcu.cz
50
Tělesná výchova a sport Prezenční forma studia, 3 roky PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.
bago@pf.jcu.cz
30

 

 

Bakalářské studium jednospecializační v průvodci pro uchazeče

 

 

II.
Bakalářské studium dvouspecializační
zaměřené na vzdělávání na 2. stupni základní školy

 

Níže uvedený studijní program se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy se člení na několik rovnocenných specializací (dříve „studijní obory“), z nichž si uchazeč v rámci přihlášky vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace.

Nejvyšší počet uchazečů přijímaných do studijního programu je 600.

Název studijního programu Kód studijního programu STAG – zkratka Název specializace (PS – 3 roky)
Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy (bakalářský studijní program se specializacemi) B0114A300110 AJs Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
ČJs Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
Fs Fyzika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
Hs Historie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
HVs Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
Chs Chemie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
ITs Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
Ms Matematika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
NJs Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
Přs Přírodopis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
RJs Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
SVs Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
TchVs Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
TVs Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
VVs Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ
Zs Zeměpis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

 

 

Bakalářské studium dvouspecializační v průvodci pro uchazeče

 

 

III.
Bakalářské studium sdružené
zaměřené na vzdělávání na střední škole

 

Níže uvedené studijní programy pro přípravu učitelů střední školy jsou realizovány ve formě sdruženého studia, tedy v kombinaci „hlavní studijní plán (maior)“ a „přidružený studijní plán (minor)“, a to již od začátku 1. ročníku studia. Uchazeč si v rámci přihlášky vybírá libovolnou kombinaci hlavního studijního plánu (maior, zkratka „ma“ např. TVma) a přidruženého studijního plánu (minor, zkratka „mi“ např. TVmi).

Název studijního programu Kód studijního programu Zkratky STAG
varianty maior-minor
Nejvyšší počet
přijímaných do
studijního programu
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy B0114A300104 TVma/TVmi 20
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy B0114A300105 HVma/HVmi 20
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy B0114A300106 ZSma/ZSmi 20

 

Níže uvedené studijní programy pro přípravu učitelů střední školy jsou realizovány mezifakultně ve formě pevně sdruženého studia, tedy v kombinaci „hlavní studijní plán (maior)“, který je uskutečňován Pedagogickou fakultou JU, a „přidružený studijní plán (minor)“, který je uskutečňován na Filozofické fakultě JU, a to již od začátku 1. ročníku studia. Uchazeč si v rámci přihlášky vybírá pouze studijní program, k němuž je přiřazena pevně daná kombinace hlavního studijního plánu (maioru) a vedlejšího studijního plánu (minoru).

Název kombinace stud. programů (maior-minor) / Kód studijního programu, forma a doba studia Zkratky STAG Nejvyšší počet
přijímaných do
studijního programu
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy / B0114A300104 –
Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy / B0114A300098, (PS – 3 roky)
TVma – Dmi 20
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy / B0114A300106 –
Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy / B0114A300098, (PS – 3 roky)
ZSma – Dmi 20

Studijní program Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy lze studovat také v kombinaci se studijním programem Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy na Filozofické (zde uchazeč podává přihlášku) a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.

Studijní program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy lze studovat také v kombinaci se studijním programem Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy na Filozofické (zde uchazeč podává přihlášku) a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.

 

 

Bakalářské studium sdružené v průvodci pro uchazeče

 

 

IV.
Magisterské studium
vedoucí k učitelství na 1. stupni základních škol

 

Níže uvedený studijní program zaměřený na učitelství pro 1. stupeň základních škol se nijak nečlení, uchazeč si proto v rámci přihlášky vybírá pouze studijní program jako celek.

Název studijního programu Kód studijního programu Zkratka STAG, forma a doba studia Nejvyšší počet
přijímaných do
studijního programu
Učitelství pro 1. stupeň základních škol M0113P300001 ZŠ1 (PS – 5 let) 120

 

 

Magisterské studium v průvodci pro uchazeče