Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Přijímací řízení 2022/2023

Obecné informace o přijímacím řízení

 

Přijímání ke studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích se řídí zejména ustanoveními § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a článkem 18 a 19 Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Klíčové termíny a údaje

 

Dny otevřených dveří: 20. 1. 2022 a 21. 1. 2022

Termín podávání přihlášek: od 15. 11. 2021 do 31. 3. 2022 do 18. 4. 2022

Odkaz pro podání přihlášky: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je splatná do 31. 3. 2022 do 18. 4. 2022, podrobnosti k jejímu podání stanovuje článek 13 opatření o přijímání ke studiu.

 

Termín přijímacích zkoušek: 28. 5. 2022 – 12. 6. 2022

Podrobnosti k přijímací zkoušce stanovuje článek 15 opatření o přijímání ke studiu. Podrobnosti k ověřování podmínek pro přijetí mimo přijímací zkoušku stanovuje článek 16 opatření o přijímání ke studiu.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 500 Kč pro každou podanou přihlášku

 

Platební údaje pro jeho úhradu:

Název banky: ČSOB

Číslo účtu: 104725778/0300

Konstantní symbol: 379

Variabilní symbol: 6020103

Specifický symbol: číslo generované elektronickou přihláškou

 

Podrobnosti k platbě poplatku stanovuje článek 14 opatření o přijímání ke studiu.

 

Podmínky pro přijetí ke studiu

 

 1. Každý uchazeč musí splnit tzv. obecnou podmínku pro přijetí, tedy prokázat dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání podle typu studijního programu; jak je následně specifikováno:
  1. podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu a magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský (magisterské studium nečleněné) je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou,
  2. podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu,
  3. podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.
 2. Uchazeč je povinen doručit PF JU (na studijní oddělení či na příslušnou katedru garantovi přijímacího řízení v den konání přijímací zkoušky) dokument prokazující dosažení předchozího stupně vzdělání podle části II. opatření o přijímání ke studiu nejpozději do 17. 6. 2022, toto datum je rozhodné pro vydání rozhodnutí děkana dle článku 17 opatření o přijímání ke studiu. Po tomto datu bude moci být uchazeč přijat ke studiu až po doložení dokumentu na studijní oddělení PF JU, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2022/2023; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty.
 3. V souladu s § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách stanovuje PF JU jako podmínku pro všechny studijní programy znalost českého nebo slovenského jazyka. Podrobnosti k prokázání jazykových předpokladů stanovuje článek 10 opatření o přijímání ke studiu. Dokument prokazující jazykové předpoklady je uchazeč povinen doručit PF JU (na studijní oddělení či na příslušnou katedru garantovi přijímacího řízení v den konání přijímací zkoušky) nejpozději do 13. 5. 2022; to neplatí, prokazuje-li jazykové kompetence dokumentem doručovaným PF JU ve lhůtě podle odstavce 2. Na skutečnosti doložené později nebude brán zřetel.
 4. Každý uchazeč musí dále splnit tzv. zvláštní podmínky pro přijetí vztahující se k příslušnému studijnímu programu. Podrobnosti k okruhu zvláštních podmínek a způsobům jejich ověřování, jako i k postupu v případě, že se ke studiu zapíše méně uchazečů, než jaký je minimální počet přijímaných uchazečů, stanovuje část III. opatření o přijímání ke studiu.
 5. Dokumenty, kterými uchazeč prokazuje splnění podmínek pro přijetí podle článku 5 vyhlášky je uchazeč povinen doručit podle pokynů a v termínu stanoveném pro příslušný studijní program v článku 5, na později doložené skutečnosti nebude brán zřetel.
 6. Ke studiu bude přijat pouze uchazeč, který prokáže dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání (odstavec 1) a znalost jazyka podle odstavce 3 a zároveň splní všechny zvláštní podmínky pro přijetí stanovené pro jednotlivé studijní programy v článku 5.