Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Přijímací řízení 2022/2023

Odvolání proti rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

 

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, jakými jsou např. velký zájem o studium zvoleného oboru, výborné výsledky na střední škole, předchozí praxe v oboru, subjektivní pocity a dojmy týkající se průběhu přijímacího řízení apod. V odvolacím řízení nelze také vyhovět žádostem o přijetí na jiné studijní programy (obory nebo kombinace), ani žádostem o přeřazení do jiné formy studia.

 

Uchazeč o studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích se může odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí (přijetí) ke studiu. Odvolání se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. děkanovi, a to nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po jeho doručení1.

Žádost posuzuje děkan fakulty. Ten může žádosti sám vyhovět a rozhodnutí změnit (ze stejných důvodů jako rektor), v opačném případě ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní pouze takové rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem Jihočeské univerzity nebo Pedagogické fakulty nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, resp. v rozporu s aktuální vyhláškou o podmínkách přijímacího řízení na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. Rozhodnutí rektora je konečné, nelze se proti němu odvolat.

Uvolněná místa po uchazečích, kteří odřekli přijetí, jsou obsazována dalšími uchazeči, a to podle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda se uchazeč odvolal či nikoliv.

 

Formulář pro podání žádosti si můžete stáhnout zde.

 

 

1 Ve zcela výjimečných (zdůvodněných a doložených) případech lze uchazeči zmeškání uvedené lhůty ze závažných důvodů prominout, avšak jen za předpokladu, že je odvolání podáno do 15 dnů od pominutí překážky, a je v něm o prominutí zmeškání lhůty výslovně požádáno (podrobněji v § 41 správního řádu)