Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF DVPP – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503

Zkratka oboru: NŠ-r-cžv

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele 1. stupně základní školy v souladu s § 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou absolventi magisterského studijního programu v oborech:

  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
  • Předškolní pedagogika (učitelství pro MŠ)
  • Pedagogika
  • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ
  • Speciální pedagogika (nikoliv sociální pedagogika!)
  • Vychovatelství

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 33496/2019-4-1042.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná – cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Cílem programu je příprava učitelů pro výuku na 1. stupni ZŠ v souladu s RVP ZV, rozšíření odborné kvalifikace o způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy.

 

Rozsah studia:

Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 200 hodin přímé výuky a pedagogické praxe, které odpovídá zhruba stejný rozsah distanční části studia a individuální výuky. Absolvování pedagogické praxe doloží účastníci písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ
ukončení
1 2 3
Jazyk a jazyková komunikace – český jazyk a literatura 20 20     Zk
Matematika a její aplikace 20   20   Zk
Informační a komunikační technologie 10 10     Zp
Člověk a jeho svět 16   8 8 Zp
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 2     2 Zp
Tělesná výchova 8     8 Zp
Umění a kultura Hudební výchova 8   8   Zp
Výtvarná výchova 8   8   Zp
Člověk a svět práce 8   8   Zp
Speciální pedagogika 20 12 8   Zk
Psychologie 20 12 8   Zk
Pedagogika 20 20     Zk
Pedagogicko psychologická diagnostika 20   8 12 Zk
Pedagogická praxe 20     20 Zp
Závěrečná práce         Zp
Závěrečná zkouška          
Celkem 200 74 76 50  

 

Pokyny k pedagogické praxi:

https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/download/Pokyny_k_pedagogicke_praxi.pdf

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou zveřejněny studijní opory.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Účastníci programu budou také postupně zpracovávat profesní portfolio. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran vztahující se k učitelství 1. stupně ZŠ, znalostní komisionální zkouškou z předmětů speciální pedagogika, psychologie, pedagogika, pedagogicko-psychologická diagnostika a prezentací výstupů z profesního portfolia.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 10 000,- Kč, celkem 30 000,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 120 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle do 31. 10. 2022 na níže uvedenou adresu společně s ověřeným dokladem o vzdělání.
PRO PROGRAMY CŽV ZÁJEMCE NEVYPLŇUJE DO PŘIHLÁŠKY ÚDAJE O PROSPĚCHU NA STŘEDNÍ ŠKOLE, ANI NEZASÍLÁ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE.

 

Poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 120 zájemců v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení přijímacího řízení.

 

Příjem přihlášek: do 31. 10. 2022 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: LS AR 2022/2023 (zahájení CŽV únor 2023)

Odborný garant: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Organizační garant: Centrum DVPP

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU v Českých Budějovicích, studium je vedeno jako prezenční, ale probíhá pouze 1× – 2× za měsíc v pátek nebo v sobotu.