Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF DVPP – Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro ZŠ

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro ZŠ

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503

Zkratka oboru: FIG/ZŠ

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky, písmeno b) č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele výchovy k finanční gramotnosti pro druhý stupeň základní školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku výchovy k finanční gramotnosti na základní škole, nebo absolventi DPS (pedagogického minima).

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 21449/2017-2-880.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Kombinovaná – cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti výchovy k finanční gramotnosti pro základní školy, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v této oblasti. Vzdělávacím cílem je poskytnout účastníkovi základní dovednosti a znalosti z oblasti financí, a to v rozsahu standardů finanční gramotnosti, které byly vymezeny v dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Znalosti a dovednosti získané studiem výchovy k finanční gramotnosti umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe na základní škole.

 

Rozsah studia:

Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Matematika 20 20     Zk
Výchova k finanční gramotnosti a její didaktika 16     16 zápočet
Ekonomie 18 18     Zk
Úvod do financí 15 15     zápočet
Finanční produkty 15   15   Zk
Pojišťovnictví 12   12   Zk
Výpočetní technika pro matematiky 8 9     zápočet
Výpočetní prostředky finanční          
a pojistné matematiky 18   9 9 Zk
Pravděpodobnost a matematická statistika 1 9   9   Zk
Pravděpodobnost a matematická statistika 2 12     12 Zk
Marketing a management 24   12 12 Zk
Právo 9 9     Zk
Základy veřejné a mediální komunikace 9   9   Zk
Zaměstnanost a trh práce 9     9 Zk
Seminář k závěrečné práci a její metodologie 15   15   zápočet
Pedagogická praxe 20     20 zápočet
Odborná praxe 20     20 zápočet
Celkem 250 71 81 98  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 20 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 20 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: bude otevřen od 1. 11. 2022

 

Zahájení studia: ZS AR 2023/2024

Odborný garant: doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., e-mail: petrasek@pf.jcu.cz, tel. 387 773 093

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel. 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.

V případě nenaplnění minimální kapacity 10 účastníků, může být přímá výuka prováděna formou konzultací společných i individuálních, dle dohody.