Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF DVVP - Příprava metodiků prevence sociálně patologických jevů

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

DVPP - METODIK PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Studium je určeno posluchačům, kteří se připravují na pozici školního metodika prevence sociálně patologických jevů, nebo ji již vykonávají.

Program klade důraz na vytvoření předpokladů pro aplikaci poznatků z pedagogiky a psychologie do oblasti přípravy a realizace prevence na školách. Zároveň je příprava zaměřena na získání či prohloubení odborných znalostí a dovedností potřebných pro vystižení specifik metodikovy role ve školní prevenci (adiktologie, legislativa aj.).

 

Program DVPP bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 114 hodin přímé výuky a 136 hodin e-learningu.

Místo konání - PF JU České Budějovice.

 

Obsahem programu budou následující témata:

Impulzy pedag. psychologie pro prevenci soc. pat. jevů Didaktický seminář Trénink interakcí a sociální komunikace
Sociální deviace a patologie Techniky práce se skupinami Metody a činnosti s dětmi v rámci prevence
Aktuální informace o vývoji soc. patol. jevů v ČR a EU Emoce a motivace ve škole Tvorba preventivních programů
Vývojová specifika a problémy dětí školního věku Strategie a metody prevence Psychosociální výcvik
Trénink asertivity, autorita, sociální kompetence učitele - metodika Změny v právní úpravě, spolupráce s PČR Ped-psych. diagnostika školní třídy
Ped. psych diagnostika žáka Relaxační techniky Akční plán EU a ČR v boji proti omamným látkám
Psychopatologie Metody evaluace preventivních programů Sociologie rodiny a mládeže
Interkulturní psychologie a výchova Metody včasného odhalování rizik Psychohygiena a zvládání zátěže
Soc. patol . jevy a mládež Poradenský proces a systém poradenské péče v kraji Konfliktní a náročné životní situace

 

Frekventanti budou za každý výukový blok při splnění podmínek konkrétních vyučujících získávat zápočet. Získání zápočtů je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení certifikátu.

 

Způsob ukončení vzdělávacího programu:

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou, tvořenou prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce v podobě kolokvia.

 

Přijímací řízení - 2. kolo:

Přihláška: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Poplatek za přihlášku: činí 500 Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška

Přílohy k přihlášce: úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu

Přijímací zkouška: nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu.

Poplatek za studium: Poplatek za každý semestr činí 7 500 Kč.

Příjem přihlášek: od 22. 6. 2017 do 21. 7. 2017 na níže uvedenou adresu.

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta - Oddělení CŽV
Veronika Švejdová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

 

Zahájení studia: AR 2017/2018

 

Informace:

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.
tel.: 387 773 360
e-mail: proch@pf.jcu.cz