Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF DVPP – Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503

Zkratka oboru: RJ/RZŠ

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno b), vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele ruského jazyka a literatury pro druhý stupeň základní školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku ruského jazyka a literatury na 2. stupni základní školy, nebo absolventi DPS (pedagogické minimum). Podmínkou je znalost ruského jazyka alespoň na úrovni B2 SERR pro jazyky.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční – cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Studijní program připravuje budoucí učitele ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň základní školy a absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň základní školy. Vycházíme přitom z dlouholetých zkušeností pedagogických pracovníků v oboru ruský jazyk. Protože frekventanti budou již absolventy magisterského studia, zaměří se další vzdělávání zejména na oborovou složku ruského jazyka. Požadovaná vstupní úroveň jazykových znalostí je stanovena na B2 evropského referenčního rámce pro jazyky. V průběhu studia by posluchači měli získat znalosti na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Rozsah studia:

Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé výuky. Program je doplněn o 15 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Obecná pedagogika 20 10 10   Zk
Ruský jazyk – morfologie 28 14 14   Zk
Ruský jazyk – fonetika 10 10     Zp
Ruský jazyk – syntax 20   10 10 Zk
Ruský jazyk – didaktika a pedagogická praxe 34   16 18 Zk
Ruský jazyk – konverzace a praktický jazyk 80 30 30 20 Zk
Ruský jazyk – analytické čtení textu 16 16     Zp
Vybrané kapitoly z ruské literatury a kultury 16   16   Zp
Ruský jazyk – reálie 14     14 Zp
Ruský jazyk – základy lexikologie a stylistiky 12     12 Zk
Praxe 15        
Celkem 265 80 96 74  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a získání osvědčení. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou znalostní zkouškou z ruského jazyka a jeho didaktiky v ruském jazyce před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 20 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 20 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: bude otevřen od 1. 11. 2022

 

Zahájení studia: ZS AR 2023/2024

Odborný garant: doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D., e-mail: matyus@pf.jcu.cz, tel. 387 773 151

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel. 387 773 324

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.