Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Úvod do moderních metod matematického vzdělávání

DVPP - Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

Typ programu:

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří učitelé matematiky na základních školách.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 27939/2017-1-1106.
Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).

 

Termíny konání kurzu:

5. 11. 2018 od 13:00 do 17:00 hodin.
14. 11. 2018 od 13:00 do 17:00 hodin.
30. 11. 2018 od 12:00 do 17:00 hodin.

 

Místo konání kurzu:

Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J138.

 

Úplata za kurz:

1 600,- Kč

Úplata je splatná desátý pracovní den předcházející termínu konání kurzu. Předem prosím nic neplaťte, pokyny k platbě budou přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření příjmu přihlášek na jejich e-mailovou adresu.
Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení.

 

Storno podmínky:

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.

 

Příjem přihlášek: od 14. 5. 2018 do 22. 10. 2018

 

Přihláška:

Přihláška je dostupná na http://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=11003

Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě. Poštou se neposílá.

 

Účel vzdělávání:

Absolvování kurzu v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen kurz „CŽV“) vede k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po splnění požadavků pro absolvování kurzu je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční – semináře.

 

Cíle studia:

Profesní rozvoj účastníků programu, učitelů matematiky ZŠ v oblasti nových metod výuky matematiky, uplatněných konkrétně prostřednictvím využití dynamického matematického programu GeoGebra ve výuce matematiky, při finančním vzdělávání zaměřeném na rozvoj finanční gramotnosti a při uplatňování metod badatelsky orientovaného vyučování v matematice.

 

Rozsah studia:

16 vyučovacích hodin

 

Studijní plán:

a) Program GeoGebra - dynamické prostředí pro výuku matematiky (6 hodin)

Úvod do užití volně šiřitelného open-source dynamického matematického programu GeoGebra (http://www.geogebra.org). Účastník se seznámí s jednotlivými prostředími tohoto programu (geometrie v rovině, geometrie v prostoru, symbolické a numerické výpočty, tabulka, pravděpodobnost, webové prostředí pro sdílení a testování) a se základy jejich smysluplného využití ve výuce matematiky základní školy na rozličných úrovních obtížnosti. Výuka probíhá formou řešení konkrétních úloh a problémů, které jsou zaměřeny na zvládnutí následujících témat:

 • Pracovní prostředí programu GeoGebra
  Jednotlivá pracovní prostředí programu (Algebraické okno, Nákresna, Grafický náhled 3D, Tabulka, CAS, Pravděpodobnostní kalkulačka). Možnosti přizpůsobení prostředí a jeho obsahu potřebám výuky. Způsoby ovládání programu. Vkládání dynamického textu.
 • Geometrická a algebraická reprezentace objektů. Dynamické a interaktivní konstrukce.
  Dynamická provázanost reprezentací objektu a její využití ve vzdělávacím procesu. Dynamické konstrukce. Možnosti změny vlastností objektů. Využití příkazového řádku. Interaktivní prvky programu (Posuvník, Zaškrtávací políčko, Tlačítko, Textové pole).
 • Výstupy z programu GeoGebra.
  Uložení materiálu ve formátu ggb nebo na web ve formě dynamického apletu. Export obrázků.
 • GeoGebra jako demonstrační a prezentační nástroj.
  Tvorba animace, krokování konstrukce. Webové prostředí pro sdílení materiálů. Využití jak existujících, tak i vlastnoručně vytvořených materiálů. GeoGebra Kniha, kolekce materiálů.
 • Zadávání a organizování práce žáků.
  Možnosti využití webového prostředí geogebra.org pro zadávání a organizování práce žáků.

b) Finanční vzdělávání (5 hodin)

Program zprostředkovává znalosti a dovednosti vymezené standardy finanční gramotnosti. Výuka probíhá formou řešení konkrétních úloh a problémů. Osnova kurzu je tvořena následujícími tématy:

 • Stanovení ceny - náklad, zisk, DPH. Inflace - podstata a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry.
 • Finanční produkty - investování volných finančních prostředků:
 • Finanční produkty - finanční závazky. Spotřebitelský úvěr. Splátkový prodej. Kreditní karta. Hypoteční úvěr.
 • Pojištění osob a majetku.
 • Ochrana spotřebitele.

Účastník obdrží návrhy pracovních listů, které budou zaměřeny na vybrané problémy z oblastí financí.

c) Badatelsky orientované vyučování matematice (5 hodin)

Vymezení pojmu bádání. Vztah badatelsky orientovaného vyučování k dalším vzdělávacím rámcům. Vliv badatelsky orientovaného vyučování na znalosti žáků, na úspěšnost žáků (např. v PISA testech).

Typy úloh podněcujících bádání. Konkrétní příklady řešení a tvoření těchto úloh, s aktivním zapojením účastníků kurzu.

 

Studijní opory:

Účastníci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Na základě aktivní účasti, závěrečných pohovorů a předložených výsledků své práce během kurzu obdrží účastníci osvědčení o absolvování.

 

Minimální kapacita kurzu: 10 účastníků

Maximální kapacita kurzu: 20 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

Do kurzu může být přijat jen zájemce, který v řádném termínu zaslal přihlášku v pořadí nepřekračujícím maximální kapacitu kurzu a uhradil stanovenou úplatu.

 

Odborní garanti doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., RNDr. Libuše Samková, Ph.D., Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel: 387 773 324

 

Další organizační informace:

Organizační garant kurzu CŽV je oprávněn ke zrušení příslušného kurzu v případě, že počet účastníků CŽV zapsaných do kurzu je menší než minimální počet účastníků stanovený v popisu kurzu. Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.