Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Informace k souvislé odborné praxi

Termín konání praxe

Souvislá oborná praxe by podle harmonogramu akademického roku měla proběhnout v průběhu letního semestru. Podmínkou pro konání souvislé oborné praxe je absolvování průběžné oborné praxe.

 

Organizace praxe

Student si, dle požadavků katedry, vybere instituci, kde bude konat souvislou odbornou praxi.

Tiskopis Smlouva o zajištění odborné praxe studentů je k získání u garanta praxe. Průvodní dopis proděkanky pro studium je ke stažení zde. S těmito dokumenty navštíví student ředitele instituce, kde chce konat souvislou praxi. Pokud bude ředitel instituce souhlasit s konáním praxe, podepíše Smlouvu o zajištění odborné praxe studentů. Tuto smlouvu doručí student na odd. pedagogické praxe, s dostatečným časovým předstihem, tak aby smlouva mohla být podepsaná děkankou a student na praxi nastoupil již s podepsanou smlouvou.

 

Pojištění praxe

Oddělení pedagogické praxe PF JU ukládá povinnost všem studentům, aby si pro tuto praxi uzavřeli pojištění odpovědnosti za újmu. Více informací: https://intranet.pf.jcu.cz/praxe/pojisteni/

 

Průběh praxe

Praxe trvá dle dispozic katedry viz STAG.

 

Závěr praxe

Po skončení souvislé praxe student doručí svůj deník praxe příslušnému garantovi, který potom studentovi udělí (nebo také neudělí) zápočet.

S dalšími dotazy na pedagogickou praxi se můžete obracet na garanta praxe příslušné katedry.

 

1. krok - před zahájením praxe:

  • Student si ve zvolené instituci nechá potvrdit Smlouvu o zajištění odborné praxe ve třech vyhotoveních.
  • Následně opatří smlouvu svými podpisy
  • Tento vyplněný dokument odevzdá na oddělení praxe PF JU k podpisu děkanovi PF JU.
  • Dvě vyhotovení si převezme a jedno archivuje PF JU.

2. krok - při začátku praxe:

  • Student si vede deník praxe, dle vnitřních pokynů katedry, který po skončení odevzdá ke kontrole a případnému udělení zápočtu garantovi praxe.