Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 7/ AR 2020/21

Sdělení studijního oddělení
č. 7/ AR 2020/21

Informace pro absolventy (leden/únor 2021)

 

Vážení absolventi z ledna a února 2021,

promoce se budou konat pravděpodobně ve dnech 28., 29. a 30. června 2021 v Č. Budějovicích. Přesný harmonogram a místo budou zveřejněny na www.pf.jcu.cz do 11. června 2021.

Z tohoto důvodu si můžete diplom a dodatek k diplomu vyzvednout u svojí studijní referentky na studijním oddělení od 1. do 12. března. Jestliže si diplom a dodatek k diplomu nevyzvednete, budou Vám zaslány poštou doporučeně do vlastních rukou.

Pokud se chcete zúčastnit slavnostní promoce, oznamte tuto skutečnost do 30. 4. svojí studijní referentce a do 28. 5. jí dodejte svůj diplom a dodatek k diplomu (včetně desek).

Sazebník úhrad za administrativní úkony platný pro akademický rok 2020/2021 stanovuje poplatek za služby spojené s konáním promocí (akademických obřadů podle § 57 odst. 7 zákona) na částku ve výši 500,- Kč. Splatnost částky je do 18. 6. Název banky: ČSOB, číslo účtu: 104725778/0300, variabilní symbol: 100403, do poznámky napište: promoce, svoje jméno a příjmení.

Podle čl. 33 odst. 1) Studijního a zkušebního řádu JU je povinností všech absolventů PF JU je vypořádat všechny své závazky vůči fakultě a dalším součástem JU nejpozději do osmi kalendářních dnů po dni ukončení studia.

Podle § 55 odst. 1, 2 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) se za den ukončení studia považuje den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.