Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Studijní oddělení – sdělení 6/ AR 2021/22

Sdělení studijního oddělení
č. 6/ AR 2021/22

Informace pro absolventy (leden/únor 2022)

 

Vážení absolventi z ledna a února 2022,

promoce se budou konat pravděpodobně v poslední třetině června 2022 v Č. Budějovicích. Přesný harmonogram a místo budou zveřejněny na www.pf.jcu.cz do 10. června 2022.

Z tohoto důvodu si můžete diplom a dodatek k diplomu vyzvednout u svojí studijní referentky na studijním oddělení od 21. února do 11. března. Jestliže si diplom a dodatek k diplomu nevyzvednete, budou Vám zaslány poštou doporučeně do vlastních rukou.

Pokud se chcete zúčastnit slavnostní promoce, oznamte tuto skutečnost do 30. 4. svojí studijní referentce a do 27. 5. jí dodejte svůj diplom a dodatek k diplomu (včetně desek).

Sazebník úhrad za administrativní úkony platný pro akademický rok 2021/2022 stanovuje poplatek za služby spojené s konáním promocí (akademických obřadů podle § 57 odst. 7 zákona) na částku ve výši 600,- Kč. Splatnost částky je do 17. 6. Název banky: ČSOB, číslo účtu: 104725778/0300, variabilní symbol: 100403, do poznámky napište: promoce, svoje jméno a příjmení.

Podle čl. 33 odst. 1) Studijního a zkušebního řádu JU je povinností všech absolventů PF JU vypořádat všechny své závazky vůči fakultě a dalším součástem JU nejpozději do osmi kalendářních dnů po dni ukončení studia.

Podle § 55 odst. 1, 2 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) se za den ukončení studia považuje den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.