Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Učitel Pro Futuro – mise

Učitel Pro Futuro,
učitel Pedagogické Fakulty, učitel pro budoucnost.

 

Mise PF JU

Pedagogická fakulta jako součást Jihočeské univerzity přispívá k ekonomickému, technologickému, společenskému a kulturnímu rozvoji jihočeského regionu. Jako instituce má ve vzdělávacím systému svoji misi a roli. Ta spočívá v přípravě expertů pro potřeby vzdělávání – v přípravě budoucích učitelů a dalších odborníků pro edukační praxi. Činnost fakulty má významný národní dopad a zřetelný mezinárodní přesah. Obsah studia vychází z aktuálních vědeckých poznatků, mezinárodních i národních vzdělávacích výzkumů a šetření a reaguje na výzvy vzdělávací praxe.

Pedagogická fakulta JU je učící se organizací, která vyhodnocuje své zkušeností ke zlepšování sebe samé. Adaptuje své organizační modely a akreditační procesy na měnící se společenské, ekonomické a technologické podmínky a zavádí nové, promyšlené postupy ve všech svých činnostech tak, aby co nejlépe připravila odborníky pro edukační praxi. Jde o přípravu profesní, tj. o přípravu pro výkon profese učitele a dalších pedagogických pracovníků (např. vychovatele, asistenta pedagoga, sociálního pedagoga), které mají velký význam pro vývoj a kvalitu společnosti v budoucnosti. PF JU v těchto oblastech vnímá svoji odpovědnost – k vysokoškolskému studiu přistupuje s vědomím jeho významu pro další profesní dráhu absolventů. Chápe ho jako klíčové životní období, jehož součástí není jen výuka, ale i shromažďování zásadních zkušeností, navazování osobních i profesních vztahů, začleňování se do občanské společnosti a formování vlastní identity. Lze shrnout: vzdělávání, které PF JU poskytuje, rozvíjí kompetence pro pracovní, osobní i občanský život.

Pedagogická fakulta JU si je vědoma toho, že její akademická kultura výrazně formuje její pracovníky i studenty, a proto své vnitřní procesy zakládá na tradičních akademických hodnotách kolegiality, zodpovědnosti, otevřenosti, respektu a vysoké náročnosti v etické i pracovní rovině. Klade důraz na kritické myšlení, na spolupráci a sdílení poznatků a zkušeností jak mezi vysokými školami, tak i s celou společností.

 

  zpět na hlavní dokument