Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Učitel Pro Futuro – vize

Učitel Pro Futuro,
učitel Pedagogické Fakulty, učitel pro budoucnost.

 

Vize

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU) v roce 2019 oslavila 70 let od svého založení. Je fakultou zkušenou, a přesto mladou. Je fakultou, která čerpá z minulosti, definuje svou vizi a na ní navazující strategickou koncepci přípravy učitelů pro budoucnost. Svoji vizi nazvala Učitel Pro Futuro (UPF). Značku Učitel Pro Futuro nese i absolvent Pedagogické Fakulty, který je učitelem pro budoucnost – učitelem pf.

Pedagogická fakulta si uvědomuje, že budoucnost vzdělávání znamená vybudování otevřeného prostředí, které umožňuje každému jedinci vzdělávat se po celý život. V moderním vzdělávacím systému by školní vzdělávání mělo vytvořit solidní základy poznání a zdravého osobního rozvoje včetně dovedností a potřeby dále se vzdělávat, žít dobrý život a plnohodnotně se zapojit do společnosti. Takové vzdělávání mělo být vedeno kvalitními učiteli, schopnými průběžně upravovat svoje vyučovací postupy tak, aby odpovídaly potřebám žáků i společenským a technologickým trendům. Je obtížné předvídat, jak se promění vzdělávací prostředí budoucnosti, ale je zřejmé, že vliv moderních technologií (například robotiky, informačních technologií, virtuální reality, umělé inteligence, apod.) a nárůstu poznání ho velmi dynamicky ovlivňuje už dnes.

Učitel Pro Futuro je dlouhodobou, průběžně diskutovanou živou vizí, která rozpracovává obecné principy a priority přípravy učitelů, formulované relevantními dokumenty – zejména akreditačními spisy a strategickými záměry rozvoje fakulty a univerzity, Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, Strategickým záměrem MŠMT pro oblast vysokých škol 2021+ a dalšími. Učitel Pro Futuro definuje obecnou vizi přípravy učitelů na PF JU v kontextu jejího významu pro společnost 21. století.

Dlouhodobým cílem fakulty je kvalitní příprava učitelů jak v prezenční a kombinované, či distanční formě, tak prostřednictvím kurzů celoživotního vzdělávání. Vize UPF má být cestou ke sjednocení principů různých forem přípravy tak, aby absolventi, bez ohledu na to jakou cestu k učitelství zvolí, byli stejně dobře připravenými kvalitními odborníky pro české školství.

Vize UPF současně pojmenovává výzvy, kterých si je fakulta vědoma a počítá s nimi ve svých vizích a plánech do budoucnosti, při akreditacích i ve výuce (budoucích) učitelů. PF JU si uvědomuje, že vzdělání a vzdělávání pro budoucnost je otevřenou výzvou a že k jejímu adekvátnímu uchopení je nutná široká diskuze i sledování aktuálních trendů vývoje a potřeb společnosti, vývoje vědění a poznání, i života lidí.

Text vize UPF je výsledkem několikaleté diskuze vedené napříč fakultou, s dalšími fakultami připravujícími učitele v ČR i četnými partnery z odborné sféry. Vychází z výsledků odborných výzkumů v pedagogice, psychologii a v oborových didaktikách i z reflexe zkušeností pedagogické praxe. Výsledkem je dokument, jehož ambicí je vyjádřit závazek akademické obce Pedagogické fakulty JU pro naplňování vymezených cílů, které budou dle svých specifik rozdílně, avšak přesto společně sledovány jednotlivými katedrami PF JU v souladu s jejich specifickou misí a odborným profilem.

 

  zpět na hlavní dokument