Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Základní informace o aktivitách programu Erasmus

Erasmus – decentralizované aktivity

 • žádosti o financování decentralizovaných aktivit (plánované počty mobilit, žádost o intenzivní program) se zasílají Národní agentuře, žádosti schvaluje a finanční prostředky přiděluje Národní agentura. V České republice byla Národní agenturou ustanovena:

Dům zahraničních služeb MŠMT
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)
pracoviště Senovážném nám. 24
116 47 Praha 1

E-mail: info@naep.cz
Webová stránka: www.naep.cz

I. Mobility studentů (Student mobility)

 • Studijní pobyt (Studies) - studium na zahraniční vysoké škole
 • Pracovní stáž (Placements) - stáž v podniku, školícím nebo výzkumném středisku nebo v jiné organizaci, dříve v programu Leonardo

II. Mobility zaměstnanců (Staff mobility)

 • Výukový pobyt (Teaching assignments) – výjezd pedagogického pracovníka vysokoškolské instituce za účelem výuky na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci
 • Školení (Staff training) - výjezd zaměstnance vysokoškolské instituce (pedagogického i jiného pracovníka) do zahraničního podniku - různé typy aktivit - seminář, workshop, kurz, konference, školení
 • výjezd zaměstnance podniku na partnerskou vysokoškolskou instituci (grant zaměstnanci podniku přiděluje partnerská vysokoškolská instituce)
 • výjezd administrativního a jiného než pedagogického pracovníka vysokoškolské instituce na zahraniční partnerskou vysokoškolskou instituci za účelem výměny zkušeností formou studijní návštěvy, stínování nebo jiného školení
 • výjezd pedagogického pracovníka vysokoškolské instituce na zahraniční partnerskou vysokoškolskou instituci na školení

III. Intenzivní programy (Intensive programmes)

 • projekt krátkého studijního programu (např. letní škola), kterého se účastní domácí i zahraniční studenti a učitelé

IV. Organizace mobilit (Organisation of mobility)

 • různé druhy činnosti podporující mobility, tento grant se přiděluje automaticky každé instituci, která realizuje alespoň jednu z mobilit.

V. Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC)

 • intenzivní kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí studovat do ČR v rámci programu Erasmus
 • intenzivní kurzy méně používaných jazyků (zemí zapojených do programu LLP) pro studenty programu Erasmus, kteří odjíždějí studovat do zahraničí

Erasmus - centralizované aktivity

 • návrhy projektů se zasílají Evropské komisi - Výkonné agentuře, projekty schvaluje a finanční prostředky poskytuje Evropská komise

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Avenue du Bourget 1 BOUR
BE-1140 Brussels
Belgium

E-mail: eacea-info@ec.europa.eu
Website: http://eacea.ec.europa.eu

I. Multilaterální projekty (Multirateral projects)

 • Vývoj studijních programů (Development of Study Programmes) - projekt společného vývoje studijního programu na bakalářské/magisterské/doktorské úrovni
 • Spolupráce mezi univerzitami a podniky (Co-operation between Uniersities and Enterprises) - projekty partnerství mezi vysokoškolskými institucemi a podnikatelskou sférou
 • Modernizace vysokého školství (Modernisation of Higher Education) - projekty, které přispějí k dosažení cílů Lisabonské úmluvy, projekty modernizace studijních programů podle Boloňského procesu
 • Virtuální univerzity (Virtual Campuses) - projekty, jejichž cílem je využití informačních a komunikačních technologií ve výuce

II. Tematické sítě (Thematic Networks)

III. Doprovodná opatření (Accompanying Measures)