Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Katedra biologie

Katedra biologie měla v průběhu uplynulých šedesáti let různé názvy, různá organizační začlenění a odborné orientace i studijní a badatelské programy.

V současnosti tato katedra přispívá k přípravě a studiu budoucích učitelů všech stupňů škol (MŠ - SŠ) kurzy z oblasti přírodopisu, geologie a biologie. Od roku 2009 má navíc úspěšně akreditované zcela nové studijní obory. Dva bakalářské (Přírodovědná a ekologická výchova a Přírodopis ve vzdělávání) a jeden navazující magisterský (Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ). S Přírodovědeckou fakultou JU spolupracuje na uskutečňování studia učitelství biologie pro SŠ.

Odborně a vědecky se katedra profiluje tak, aby její činnost byla potřebným vědeckým zázemím pro přípravu studentů učitelství. Odrazem její práce v oblasti didaktiky přírodopisu a biologie jsou nejen publikovaná sdělení o výsledcích, ale v poslední době např. i dvě poměrně známé a užívané učebnice (Papáček M., Matěnová V., Matěna J. Soldán T., 2002: Zoologie. Scientia, Praha a Závodská R., 2006: Biologie buněk. Scientia, Praha.). Badatelská práce jednotlivých učitelů katedry je soustředěna také do oblasti antropologie, regionální geologie a studia rozmanitosti a ekologie vodních a mokřadních rostlin a živočichů. Populárnějším příkladem výstupů přinášejících výsledky tohoto výzkumu je např. publikace Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy (2004) a kapitoly v monografiích Šumava - příroda, historie, život (2003) a Novohradské hory - příroda, historie, život (2006).

Katedra biologie PF JU není uzavřenou institucí. Na zajištění praxí, pedagogických i vědeckých projektech spolupracuje se základními i středními školami v jihočeském regionu, neziskovými organizacemi (např. Dřípatka, Calla, Dům dětí a mládeže) s Přírodovědeckou fakultou JU, Hydrobiologickým a Entomologickým ústavem BC AV ČR, Botanickým ústavem AV ČR, Správou CHKO Třeboňsko i s pracovišti univerzit v zahraničí (např. Vilnius Pedagogical University v Litvě, Kochi University v Japonsku nebo International Research Institute of Entomology, NHM ve Vídni v Rakousku).

 

webové stránky katedry