Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Katedra aplikované fyziky a techniky

Vědecko-výzkumné aktivity katedry aplikované fyziky a techniky se orientují jednak do oblasti didaktiky fyziky, jednak do oblasti výzkumu a aplikací plazmochemických technologií povrchových úprav.

V oblasti didaktiky fyziky se pracovníci katedry profilují jako autoři učebnic. V období od r. 1998 do dnešního dne bylo vydáno v nakladatelství SPN celkem 11 učebnic fyziky a metodických příruček pro základní školy, jejichž autorem je člen katedry aplikované fyziky a techniky. První ucelená řada těchto učebnic je přes svoji relativně krátkou existenci značně rozšířena na ZŠ a podle výsledků celostátního dotazníkového šetření mezi žáky nejvíce oblíbena.

Katedra dlouhodobě spolupracuje se základními a středními školami při přípravě talentovaných studentů a při dalším vzdělávání učitelů. Zajišťuje péči o talentované žáky formou organizace a zabezpečení fyzikální olympiády (v krajském i celostátním měřítku) a pořádáním odborných seminářů, soustředění a konzultací pro nadané studenty.

Mezi nejúspěšnější studenty patří Jan Herman (gymnázium Č. Krumlov), který absolvoval všechna pořádaná soustředění a mnoho individuálních konzultací se členy katedry. Tento student se dvakrát stal vítězem celostátní kola fyzikální olympiády kategorie A - naposledy v březnu 2008. Následně se zúčastnil i mezinárodní FO (Vietnam), kde získal zlatou medaili (celkem ČR 2 zlaté, 1 stříbrná, 2 čestná uznání.

Ve výzkumu plazmových technologií dosáhli pracovníci katedry řady úspěchů. V letech 2000-2002 pracoviště katedry rozvíjelo intenzivní spolupráci s Institutem materiálních výzkumů v Drážďanech. Tato spolupráce byla spojená s několikaměsíčním pobytem tří pracovníků katedry na institutu a týkala se tzv. nanotrubic, což jsou uhlíkové struktury. Jejich vlastnosti jsou velmi zajímavé pro nanotechnologie, nacházejí například uplatnění v mikroelektronice. Pracovníci katedry se podíleli na sestavení plazmové aparatury vhodné k depozici nanotrubic a na teoretickém výzkumu stavu plazmatu v jejich nejbližším okolí. Teoretická práce se týkala především vysvětlení mechanismu uspořádaného růstu nanotrubic v elektrickém poli tzv. stěnové vrstvy plazmatu. Výsledky této spolupráce byly prezentovány na několika mezinárodních konferencích a byly rovněž publikovány ve čtyřech článcích v prestižních vědeckých časopisech.

V současné době je katedra spoluřešitelským pracovištěm pětiletého výzkumného projektu "Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace". Projekt je součástí programu Nanotechnologie pro společnost. Hlavním řešitelem projektu je katedra makromolekárních struktur na MFF UK, na řešení projektu participuje sedm prestižních pracovišť z celé České republiky. Účast v takto rozsáhlém výzkumném týmu umožňuje pracovníkům katedry těsné kontakty s vědeckou špičkou v daném oboru.

Vedle základního výzkumu se pracovníci katedry účastní vývoje nových technologií.

V rámci programu MPO Trvalá prosperita spolupracuje katedra s předním českým výrobcem lan firmou Lanex a.s. a s VŠCHT Praha na projektu "Využitní nanotechnologií pro povrchovou úpravu lan". Cílem tohoto projektu je využití nemodernějších poznatků vědy pro vývoj technologie vedoucí ke zvýšení otěruvzdornosti dynamických horolezeckých lan.

Kromě těchto projektů spolupracují členové katedry s řadou domácích i zahraničních vědecko-výzkumných pracovišť jako např. MFF UK Praha, Technická univerzita v Liberci nebo Institut für niedertemperatur Plasmaphysik Greifswald.

 

webové stránky katedry