Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Katedra matematiky

Hlavní náplní práce členů katedry matematiky je příprava učitelů matematiky pro 1. a 2. stupeň základních škol i učitelů škol středních. Na katedře lze též studovat neučitelský bakalářský obor Finanční matematika.

Vědecko - výzkumná činnost členů katedry matematiky je v převážné míře zaměřena na užití nových technologií ve výuce matematiky, jak o tom svědčí řada článků v různých mezinárodních časopisech. S příchodem počítačů a vývojem příslušného softwaru se mění tradiční pohled na výuku. Programy počítačové algebry a dynamické geometrie jsou nedílnou součástí výuky matematiky. Díky těmto aktivitám pořádá katedra jedenkrát za dva roky celostátní konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky, která je garantována Jednotou českých matematiků a fyziků.

Na katedře matematiky je v současné době řešeno několik významných mezinárodních projektů.

Cílem projektu Intergeo je zpřístupnit na internetu zdroje vytvořené v různých systémech dynamické geometrie školské veřejnosti v celé Evropě. Dalším projektem, jehož řešení právě začíná, je evropský projekt InnoMathEd, který se bude zabývat inovacemi v matematickém vzdělávání. V současné době byla katedra přizvána k přípravě projektu Ematec, který by se měl zabývat užitím nových technologií v dalším vzděláváním učitelů matematiky. Dalšími řešenými projekty na katedře je několik projektů za podpory Grantové agentury České republiky a Evropského sociálního fondu.

Kromě těchto aktivit se členové katedry zabývají na mezinárodní úrovni problematikou řešení diferenciálních rovnic, robotikou, statistikou či automatickým dokazováním vět pomocí počítače.

Katedra matematiky úzce spolupracuje se základními a středními školami. Každoročně pořádá kurzy dalšího vzdělávání učitelů matematiky, organizuje soustředění pro nadané studenty či připravuje úlohy pro matematickou olympiádu. Ve spolupráci s firmou Bosch se katedra podílí na pořádání kurzů Nebojte se matematiky. Kurzy jsou určeny středoškolským studentům a měly by vzbudit jejich zájem o studium technických oborů.

Členové katedry matematiky jsou autory mnoha učebních textů a monografií. Někteří jsou autory celostátních učebnic matematiky pro základní školy. Z monografií jmenujme např. publikaci R. Hašek: Užití Derive ve výuce matematiky či nedávno vyšlou knihu P. Pech: Selected topics in geometry with classical vs. computer proving, která vyšla v nakladatelství World Scientific, Singapore, 2007.

 

webové stránky katedry