Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Katedra společenských věd

Katedra společenských věd PF JU realizuje na základě řádné akreditace studium v těchto formách:

  • BAKALÁŘSKÉ TŘÍLETÉ STUDIUM studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání;
  • DVOULETÉ DENNÍ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM studijního oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ;
  • DVOULETÉ DENNÍ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM oboru Migration and intercultural relations. Jedná se jednooborové multidisciplinární studium, které se zaměřuje na fenomén migrace a interkulturních vztahů. Ke studiu se mohou hlásit absolventi bakalářských studijních oborů. Absolvent získá titul MA. Další podrobnosti naleznete na stránkách studia European Master in Migration and Intercultural Relations.

Při přípravě učitelů občanské výchovy pokrývá katedra široké spektrum společenských věd. Výuka se opírá zejména o znalosti z filosofie, sociologie, politologie, práva, ekonomie a historie.

Výuka dále zdůrazňuje vytváření praktických výukových dovedností a snaží se zachovávat vyváženost složky odborné a didaktické. Specifický důraz je kladen na vybraná průřezová témata výchovy demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova a mediální výchova. Oborová didaktika vede studenty k tomu, aby získané vědomosti a osvojené dovednosti z jednotlivých disciplín využívali se zřetelem na naplnění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

webové stránky katedry