Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Katedra výtvarné výchovy

Katedra výtvarné výchovy působí na budoucí učitele výtvarné výchovy nepřetržitě po celou dobu trvání fakulty. Za dobu své existence se zde vystřídalo několik generací vysokoškolských pedagogů, z nichž ta nejstarší, převážně odborně školená předchozím studiem tzv. profesury kreslení na Vysoké škole architektury, položila základ profesionálně zaměřeného vzdělávání budoucích učitelů, zacíleného na specifické pojetí výtvarné pedagogiky. Tento základ, opřený o předpoklad profesionální orientace v pedagogické problematice, ale nezbytně doprovázený znalostí širokého spektra problémů výtvarně umělecké sféry i vysokou úrovní vlastní tvořivé výtvarně umělecké činnosti, byl postupně rozvíjen i dalšími generacemi vysokoškolských pedagogů, působících na této katedře - včetně současné. Ta již prošla odborným školením podstatně širším a rejstřík kvalifikační struktury současných učitelů katedry zahrnuje vzdělání na Akademii výtvarných umění, Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Filozofické fakultě, Fakultě architektury a v neposlední řadě i osobnosti pedagogicky kvalifikované na pedagogických fakultách, včetně zde úspěšně působících vlastních odchovanců - absolventů českobudějovické výtvarné katedry. Členové katedry se věnují i systematické veřejně prezentované umělecké činnosti.

V současné době katedra výtvarné výchovy připravuje učitele pro vyučování výtvarné výchovy na 1. a 2. stupni základních škol, včetně speciálního certifikátového programu pro učitele 1. stupně zaměřeného zvláště na prohloubenou možnost orientace na výtvarnou výchovu. Jako na jedné z prvních kateder na pedagogických fakultách v České republice zde byla v roce 1991 zahájena rovněž náročná jednooborová příprava učitelů výtvarných oborů pro základní umělecké školy, o kterou je tradičně značný zájem, vysoce překračující jak kapacitu tohoto pracoviště, tak i bohužel možnosti budoucího uplatnění.

V posledních několika letech dochází k výraznému kvalitativnímu i kvantitativnínu posunu v nabídce předmětů studia. K tradičním disciplínám - kromě teorie a metodiky výtvarné výchovy, kresby, malby, dějin umění a modelování - přibyly v posledních letech atraktivní předměty, které mohou uchazeče o učitelství výtvarné výchovy při výběru z pedagogických fakult v republice směřovat právě na tuto katedru. S mimořádným ohlasem se ve velkoryse nově vybudovaném pracovišti v Dukelské ulici setkává sklářská tvorba, keramická plastika, akční tvorba, výtvarná interpretace kulturní památky, knižní ilustrace, hlubotiskové techniky, fotografie nebo i teoretické disciplíny jako historiografie a metodologie dějin umění, plastická anatomie, stavebně-historický seminář a další dílčí disciplíny, které dotvářejí co nejširší vzdělání a rozhled budoucího učitele jednoho z nejkreativnějších předmětů na základních i základních uměleckých školách.

 

webové stránky katedry