Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Katedra výchovy ke zdraví

Výchova ke zdraví je studijní obor akreditovaný na PF JU jednak jako neučitelský (bakalářské studium ve formě prezenční i kombinované) s tím, že v současné době je v akreditačním řízení navazující magisterské studium, a jednak jako učitelský pro 2. stupeň ZŠ (bakalářské i navazující magisterské studium ve formě prezenční).

Studijní program Výchova ke zdraví plně odpovídá zaměření a specifickým potřebám studia na pedagogické fakultě, kdy v rámci EU vzrůstá společenská potřeba pedagogicko - psychologicky vzdělaných odborníků, jejichž úkolem je vedení člověka k zájmu o vlastní zdraví, posílení jeho důstojnosti, sebedůvěry, samostatnosti i odpovědnosti.

Zvláštní pozornost je věnována aplikaci výchovy ke zdravému životnímu stylu u dětí a mládeže ve škole pro nově koncipovaný předmět Výchova ke zdraví. Významné místo ve studiu zaujímá metodologie pro snižování nadváhy a řešení obezity populace v různých věkových skupinách, což je relevantní k současné problematice podpory zdraví populace v EU a projektování intervenčních programů pro jedince postižené a se specifickými problémy, v neposlední řadě preskripce a optimalizace životního režimu seniorů.

Studijní program Výchova ke zdraví umožní posluchačům využívat vědecky ověřené zkušenosti a postupy v prevenci, ochraně a posilování zdraví tak, aby ve svém pracovním zařazení, v souladu s meziresortně pojímaným systémem péče o zdraví, působili účinně a humánně.

Koncepčně jsou absolventi připravováni pro co nejširší uplatnění v praxi jednak v oblasti státních služeb - ve školství (MŠ, ZŠ, SŠ), ve speciálních školách a zařízeních, diagnostických a nápravných ústavech, v DDM, v domovech důchodců a dále v oblasti rekreace, cestovního ruchu, v centrech volného času apod. Hlavním záměrem rozvoje je umožnit v kontextu s výše uvedenými tendencemi vysokoškolské studium zájemcům z celé ČR, případně i zahraničním studentům.

Katedra výchovy ke zdraví je nejmladším katedrou PF JU, přesto velmi dynamicky rozvíjí výzkumnou a vědeckou činnost ve výzkumných projektech a v mezinárodním kontextu. Spolupracuje s lékaři, řediteli škol, učiteli, vychovateli a trenéry v ČR i v zahraničí (např. Rakousko, Německo, Polsko, Slovinsko, Švýcarsko, Indie, Japonsko, USA.) V současné době jsou řešeny následující výzkumné projekty:

  • Pozitivní efekty rozvoje sebekontroly a sebeúcty na snížení nadváhy prostřednictvím jógového tréninku
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením implementace RVP ve výuce výchovy ke zdraví a prevenci obezity žáků 2. st. ZŠ
  • Výchova ke zdraví - strategie výuky duševní hygieny.

Další dva velké projekty jsou řešeny ve spolupráci s německou univerzitou v Pasově a univerzitou Kochi v Japonsku.

 

webové stránky katedry