Za změnou je učitel

Projekt „Za změnou je učitel!“

Katedra společenských věd se spolupodílí na projektu „Za změnou je učitel!“ aneb Strategický přístup k ukotvování globálního rozvojového vzdělávání v českém a polském systému formálního vzdělávání. Cílem tříletého mezinárodního projektu (leden 2013 – prosinec 2015) je posílit kompetence budoucích a stávajících učitelů v České republice a Polsku za pomoci zavedení inovativních kurzů GRV na univerzitách tak, aby mohli učitelé efektivně začlenit GRV do výuky v souladu s novými kurikulárními dokumenty.

Učitelé potřebují dostatek odpovídajících znalostí a dovedností pro kvalitní výuku globálního rozvojového vzdělávání na školách a znát způsoby, jak motivovat žáky, aby se chovali jako odpovědní občané a podporovali udržitelný rozvoj. Na základě průzkumu z roku 2009 provedeného Výzkumným ústavem pedagogickým v ČR byla „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“ učiteli považována za nejobtížnější ze všech vyučovaných témat. Ačkoli lektoři univerzit v ČR i PL již své studenty (budoucí učitele) vzdělávají v různých aspektech globalizace a jejích následcích, tyto znalosti jsou často eurocentrické a výrazně jim chybí globální perspektiva. Takovýto přístup k vykreslení vztahů mezi Severem a Jihem studentům zabraňuje v dalším studiu těchto témat, která často považují za nezajímavá a znepokojivá (obrazy extrémní chudoby, válek, epidemií a zkázy afrického kontinentu). Dostává se jim tak zaujatého a neúplného obrazu současné složité reality rozvojových zemí a – co je nejdůležitější – odrazuje je to od osobního i kolektivního závazku přispět ke spravedlivějším vztahům mezi Severem a Jihem a ke snižování globální chudoby. Jak stávající, tak budoucí učitelé v ČR i PL se navíc nemohou spoléhat na jiné informační zdroje (média, dostupné publikace k tématu), aby získali aktuální, pravdivé a nezaujaté informace o vztazích mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi.

Tento originální projekt je v souladu s doporučeními v rámci zprávy GENE (2008) pro Českou republiku a Národní strategií globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011-2015.

Ukázka plánovaných aktivit:
• Výchozí analýza začleňování GRV do studijních osnov pedagogických oborů;
• Identifikace nejlepší praxe a průzkum způsobů, jak nejlépe přenést britské a rakouské zkušenosti do českého a polského univerzitního prostředí;
• Vytváření a realizace kurzů GRV (včetně skript) na českých a polských univerzitách;
• Tvorba souhrnné kolekce materiálů pro budoucí i stávající učitele;
• Realizace modelových školení pro budoucí a stávající učitele;
• Konference/semináře pro zainteresované osoby pořádané v České republice a v Polsku;
• Propagace připravených kurzů GRV (3 propagační regionální setkání konané v České republice a v Polsku, propagace prostřednictvím webových stránek, výročních zpráv i jiných komunikačních kanálů používaných organizacemi v České republice a v Polsku);
• Mezinárodní konference.

Koordinátorka projektu: Eva Vernerová (Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.). Bližší informace získáte na adrese eva.vernerova@clovekvtisni.cz, na telefonním čísle (+420) 222 350 805 nebo na stránkách www.varianty.cz.

Projekt je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.