Studijní obory

Bakalářské obory

Počínaje akademickým rokem 2020/2021 nabízí katedra společenských věd dvojici tříletých oborů: Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ a Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy.

 

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Obor je akreditován jako prezenční dvouoborové studium v kombinaci s dalšími nabízenými obory. Studium poskytuje v kombinaci povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů základní přehled o ekonomických, filosofických, politologických a sociologických tématech v daných společensko-kulturních kontextech. Do studia jsou zařazovány aktuální otázky evropské integrace, práva, interkulturní tolerance i mediální gramotnosti. Cílem studijního oboru je, aby jeho absolventi získali interdisciplinární znalosti, které jim umožní analyzovat i řešit nejrůznější společenské jevy. Studenti jsou průběžně seznamováni se základy oborové didaktiky.

Absolvent oboru je připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výchova k občanství. Může však také pokračovat v navazujícím magisterském studiu společenskovědních disciplín (sociologie, politologie, mediální studia aj.) na fakultách pedagogického i nepedagogického zaměření. Pro ty absolventy, kteří nebudou mít zájem pokračovat v magisterském studiu, se díky jejich sociálně-vědním kompetencím otevírá celá řada možnosti uplatnění: mohou působit jako asistenti učitele občanské výchovy na základní škole, jsou schopni vykonávat profese v mimoškolních vzdělávacích aktivitách, v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže. Vzhledem k širokému všeobecnému vzdělání v oblasti společenských věd mohou absolventi tohoto studijního oboru nalézt uplatnění ve státní správě a samosprávě, v institucích neziskového sektoru, v médiích.

 

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Obor je akreditován jako prezenční dvouoborové studium v kombinaci s dalšími nabízenými obory. Výuka je zajišťována Pedagogickou fakultou JU ve spolupráci s Teologickou fakultou JU. Studium poskytuje v kombinaci povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů obsahově výrazně prohlubující přehled o ekonomických, filosofických, politologických a sociologických tématech v daných společensko-kulturních kontextech. Ve studiu nejsou opomíjena témata vztahující se ke kulturní a sociální antropologii, religionistice, historickým základům současné společnosti a mediální komunikaci v globalizovaném světě. Cílem studijního oboru je, aby jeho absolventi získali hluboké znalosti v jednotlivých vyučovaných společenskovědních disciplínách ve vazbě na jejich vzájemné propojení a aby zároveň získali základy jak oborové, tak transdisciplinární didaktiky.

Absolvent oboru je připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství pro střední školy – specializace Základy společenských věd. Může však také pokračovat v navazujícím magisterském studiu společenskovědních disciplín na fakultách pedagogického i nepedagogického zaměření. Absolvent může působit jako asistent pedagoga na střední škole, je schopen vykonávat profese v dalších mimoškolních vzdělávacích zařízeních a v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže. Vzhledem k širokému všeobecnému vzdělání v oblasti společenských věd mohou absolventi tohoto studijního oboru nalézt uplatnění ve státní správě a samosprávě, v institucích neziskového sektoru či v oblasti médií.

 

Magisterské obory

Počínaje akademickým rokem 2021/2022 nabízí katedra společenských věd dvojici navazujících magisterských oborů: Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výchova k občanství a Učitelství pro střední školy – specializace Základy společenských věd.

 

Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výchova k občanství

Magisterský studijní obor je koncipován s důrazem na další prohlubování interdisciplinárního charakteru současných společenských věd. Výuka společenskovědních disciplín je výrazně doplňována průběžnou a souvislou pedagogickou praxí studentů na základních školách, proto je ve vazbě na obecné poznatky pedagogiky, psychologie a didaktiky kladen zvýšený důraz na moderní oborovou didaktiku občanské výchovy (výchovy k občanství) a na praktické a efektivní zvládnutí moderních vyučovacích metod. Opomíjeny nejsou ani metodické a didaktické aspekty některých průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, zejména problematika migrace, interkulturního vzdělávání, aktuální otázky evropské integrace i specifika současných masových a síťových médií.

Absolvent daného studijního oboru se stává kvalifikovaným učitelem občanské výchovy (výchovy k občanství) na druhém stupni základních škol. Široký společenskovědní a pedagogický základ vytváří absolventovi odborné zázemí jak ve školství, tak i v mnoha mimoškolních oblastech státního a soukromého sektoru, kde také může absolvent nalézt své uplatnění (státní správa a samospráva, sociálně právní oblast, administrativa aj.)

 

Učitelství pro střední školy – specializace Základy společenských věd

Magisterský studijní obor Učitelství pro střední školy – specializace Základy společenských věd je realizován ve spolupráci Pedagogické fakulty JU s Teologickou fakultou JU a je koncipován s důrazem na další prohlubování interdisciplinárního charakteru současných společenských věd. Výuka společenskovědních disciplín je výrazně doplňována průběžnou a souvislou pedagogickou praxí studentů na středních školách, proto je ve vazbě na obecné poznatky pedagogiky, psychologie a didaktiky kladen zvýšený důraz na moderní oborovou didaktiku základů společenských věd a na praktické a efektivní zvládnutí moderních vyučovacích metod. Opomíjeny nejsou ani metodické a didaktické aspekty některých průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, zejména problematika migrace, interkulturního vzdělávání, aktuální otázky evropské integrace i specifika současných masových a síťových médií.

Absolvent daného studijního oboru se stává kvalifikovaným učitelem základů společenských věd (občanského a společenskovědního základu) pro střední školy. Široký společenskovědní a pedagogický základ vytváří absolventovi odborné zázemí jak ve školství, tak i v mnoha mimoškolních oblastech státního a soukromého sektoru, kde také může absolvent nalézt své uplatnění (státní správa a samospráva, sociálně právní oblast, administrativa aj.)