O katedře

Katedra společenských věd PF JU připravuje budoucí učitele výchovy k občanství na základních školách a učitele společenských věd (společenskovědního základu) na středních školách.

V současné době u nás mohou studenti studovat bakalářské obory Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ a Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy. Na ně pak navazuje dvojice magisterských oborů Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výchova k občanství respektive Učitelství pro střední školy – specializace Základy společenských věd.

Výuka výchovy k občanství a společenských věd se opírá zejména o znalosti z filosofie, sociologie, politologie, práva, ekonomie a historie. V přípravě budoucích učitelů je kladen důraz na vytváření praktických výukových dovedností a vyváženost složky odborné a didaktické. Specifický důraz je  kladen na vybraná průřezová témata výchovy demokratického občana, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchový a mediální výchovy. Oborová didaktika vede studenty k tomu, aby získané vědomosti a osvojené dovednosti z jednotlivých disciplín využívali se zřetelem na naplnění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.

V rámci průběžných učitelských praxí (náslechových i rozborových) katedra spolupracuje se základními školami v Českých Budějovicích (ZŠ Máj I, ZŠ Kubatova, ZŠ Matice školské, ZŠ Dukelská a ZŠ Rudolfovská) a českobudějovickými gymnázii (Gymnázium Česká, Biskupské gymnázium).

 

Vedle přípravy učitelů OV a ZSV je katedra zapojena do realizace mezinárodního studijního programu Erasmus Mundus – EMMIR (European Master in Migration and Intercultural Relations), a to ve spolupráci se sedmi partnerskými univerzitami z Evropy a Afriky. Studijní program Migration and intercultural relations je jednooborovým navazujícím magisterským studiem, zaměřeným na fenomén migrace a interkulturních vztahů. Ke studiu se mohou hlásit absolventi bakalářských studijních oborů, absolventi získávají titul MA. Další podrobnosti naleznete na stránkách studia European Master in Migration and Intercultural Relations.