Symbol PF Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana PF JU pro funkční období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022

Akademický senát Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále PF JU) vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana PF JU pro funkční období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022.

 

V souladu se zákonem č.111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) v platném znění a v souladu s Jednacím řádem PF JU v Českých Budějovicích vyhlašuje Akademický senát PF JU volbu kandidáta na funkci děkana PF JU. Volba bude probíhat dle harmonogramu, který byl schválen Akademickým senátem PF JU na jeho zasedání dne 29. 11. 2017.

 

Harmonogram volby kandidáta na funkci děkana PF JU pro funkční období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022:

12. 12. 2017: Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana PF JU a zahájení návrhů kandidátů na funkci děkana PF JU od členů akademické obce PF JU.

5. 1. 2018: Ukončení sběru návrhů kandidátů na funkci děkana PF JU od členů akademické obce PF JU a zahájení oslovení navržených kandidátů, včetně vyžádání si písemného potvrzení kandidatury od navržených kandidátů, kteří přijmou kandidaturu.

12. 1. 2018: Ukončení procesu potvrzení kandidatury od navržených kandidátů, kteří přijmou kandidaturu.

19. 1. 2018: Zveřejnění jmen kandidátů, kteří přijali kandidaturu.

26. 1. 2018: Mezní termín pro vznesení písemných námitek proti navrženým kandidátům, včetně zdůvodnění těchto námitek.

6. 2. 2018: Mezní termín pro předložení písemných dokumentů (životopisu a představ o směřování, řízení a rozvoji fakulty v daném funkčním období) členům AS PF JU od navržených kandidátů, kteří přijali kandidaturu.

13. 2. 2018: Představení kandidátů na funkci děkana PF JU na veřejném zasedání akademické obce, které se bude konat na J340 (Jeronýmova 10, České Budějovice) od 14:00.

20. 2. 2018: Zasedání AS PF JU, na kterém proběhne volba kandidáta na děkana PF JU.

 

Písemné návrhy kandidátů na funkci děkana PF JU může podat každý člen akademické obce PF JU, tedy student nebo akademický pracovník, odevzdáním vyplněného a podepsaného návrhového formuláře k rukám předsedy senátní volební komise do 5. 1. 2018.

 

Formulář pro návrh kandidáta a Formulář pro vyjádření souhlasu s kandidaturou na funkci děkana PF JU je volně dostupný a stažitelný zde:

 

Členové senátní volební komise:

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. - předseda volební komise, akademický pracovník, kontakt: zvacha@pf.jcu.cz

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. - akademický pracovník, kontakt: pexa@pf.jcu.cz

Josef Matoušek - student, kontakt: Matouj18@pfjcu.cz

 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
Předsedkyně AS PF JU