Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF AS - zápis ze zasedání 23. 4. 2013

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 23. 4. 2013

 

Přítomni (bez titulů): Bago, Binterová, Dolanský, Hašek, Hrušková, Karvánková, Malátová, Petrášková, Pexa, Požárek, Voříšek, Žlábková, Bažantová, Čížek, Heller, Mikolášková, Pátek, Samková, Sůsa, Štěpánková.

Omluveni (bez titulů): Vítečková.

Hosté: děkan fakulty Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

 

Program jednání:

  1. Návrh na rozpočet fakulty, §27 odst. (1) c) ZVS.
  2. Volební a jednací řád
  3. Různé (návrh vedoucí katedry společenských věd).

Program jednání byl Akademickým senátem odsouhlasen.
Výsledek hlasování:
Pro návrh: 20
Proti návrhu: 0
Zdrželo se: 0

 

 

Ad 1

Návrh na rozpočet fakulty, §27 odst. (1) c) ZVS.

Děkan PF Mgr. Michal Vančura, Ph.D. seznámil Akademický senát s návrhem rozpočtu pro rok 2013. Upozornil na skutečnost, že výnosy pro rok 2013 jsou o 915 tis. Kč nižší než rozpočet roku 2012. Vysvětlil, jakou roli hrají ukazatele A (= limit počtu studií - z celkového počtu 4 306,61 normativních studentů je PF financováno 3 808, 64) a K (= kvalita vysoké školy), ze kterých se skládá příspěvek na vzdělávací činnost, postupně hovořil i k dalším bodům rozpočtu. Zdůraznil, že pro rozpočet 2013 poprvé byly použity prostředky fondů (FPP a FÚUP). Nastínil možnosti řešení dané situace (např. snížení počtu nefinancovaných studentů, podpora vědy a výzkumu).

Návrh rozpočtu fakulty byl Akademickým senátem odsouhlasen.
Výsledek hlasování:
Pro návrh: 20
Proti návrhu: 0
Zdrželo se: 0

 

Ad 2

Volební a jednací řád

Senátor Voříšek seznámil Akademický senát s úpravami Volebního a jednacího řádu Akademického senátu PF JU (VJR). Vysvětlil klady a zápory možných variant VJR. Navrhl zpočátku projednat méně problémové body VJR.

 

Úprava v Článku 15 Předseda a místopředseda.
(4) Senát volí ze svého středu dva místopředsedy, akademičtí pracovníci místopředsedu z řad akademických pracovníků a studenti místopředsedu z řad studentů. Volbu místopředsedů řídí nově zvolený předseda senátu a probíhá podle stejných pravidel jako volba předsedy senátu.

Úprava byla Akademickým senátem odsouhlasena.
Výsledek hlasování:
Pro návrh: 20
Proti návrhu: 0
Zdrželo se: 0

 

Úprava v Článku 17 Členství v senátu.
(4) Členovi senátu, který byl zvolen jako student, řádně ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se na fakultě ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu, nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na fakultě ke studiu v doktorském studijním programu, členství v senátu nezaniká. Ode dne řádného ukončení studia do dne zápisu do bezprostředně navazujícího studijního programu nemůže student vykonávat svůj mandát. Není-li uchazeč ke studiu přijat, nebo ke studiu nenastoupí, jeho členství v senátu zaniká dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o nepřijetí do navazujícího studijního programu, nebo dnem posledního možného zápisu do studia.

Úprava byla Akademickým senátem odsouhlasena.
Výsledek hlasování:
Pro návrh: 20
Proti návrhu: 0
Zdrželo se: 0

 

K Článku 18 byla vznesena připomínka, otázka, kdo bude svolávat senát v případě nepřítomnosti či indispozice předsedy senátu. Definice řešení této situace bude vytvořena.

 

Úprava v Článku 19 Jednání senátu.
(4) Jednání senátu se řídí pořadem předloženým v pozvánce. O zařazení dalších bodů pořadu nebo bodů pořadu, k nimž nebyly ve stanovené lhůtě členům senátu zpřístupněny podkladové materiály, rozhoduje senát hlasováním. Změna pořadu je přijata, jestliže pro ni hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů senátu.

Úprava byla Akademickým senátem odsouhlasena.
Výsledek hlasování:
Pro návrh: 20
Proti návrhu: 0
Zdrželo se: 0

 

Nakonec byla vznesena otázka, zda bude dále zpracováván již předkládaný návrh, který neprošel univerzitním senátem, tedy oddělená volba do senátu v kuriích studentů a akademických pracovníků (tj. studenti volí studenty, učitelé učitele) s omezeným počtem akademických pracovníků z jedné katedry v senátu na dva zástupce.

Oddělená volba do senátu v kuriích studentů a akademických pracovníků s omezeným počtem akademických pracovníků z jedné katedry v senátu na dva zástupce byla Akademickým senátem odsouhlasena.
Výsledek hlasování:
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 2
Zdrželo se: 1

 

Ad 3

Různé

  • Děkan PF Mgr. Michal Vančura, Ph.D. vysvětlil Akademickému senátu důvod výpovědi vedoucímu katedry geografie doc. RNDr. Janu Kubešovi, CSc. Vyjádřil se k problému řešení vzniklé kauzy v médiích.
  • Návrh vedoucí katedry společenských věd - PhDr. Heleny Pavličíkové, CSc. na zřízení denní místnosti či dětského koutku pro studující matky kombinované formy studia, jedná se tedy zejména o páteční výuky, kdy se chodby v budově v Dukelské ulici zaplní malými dětmi a jejich opatrovníky.

    Bylo předloženo několik návrhů na řešení této situace (např. využití bytu školníka, zde je problém se zajištěním náhradního bytu pro dosavadního nájemníka, návrh na přesunutí malé katedry např. Oddělení ruského jazyka a literatury do nevyužívaných prostor v Jeronýmově ul., místnost D308…)

    Děkan PF přislíbil, že tuto situaci vyřeší.

 

 

Zapsala: Renata Malátová