Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF AS - zápis ze zasedání 3. 1. 2017

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Zápis ze zasedání 3. 1. 2017

 

Přítomni: Bago, Čelikovský, Ditrich, Dvořák, Hašek, Jirman, Kříž, Malátová, Matoušek, Nosková, Petrášková, Pexa, Poul, Schuster, Šimandl, Vácha, Volf, Židoň

Omluveni: Buriánová, Pecka, Vandělíková

Hosté: Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (děkan PF JU v Českých Budějovicích), doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. (Katedra pedagogiky a psychologie PF JU)

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ SENÁTU

 1. Návrh na vytvoření oddělení speciální pedagogiky
 2. Volební a jednací řád AS PF JU
 3. Různé

 

 

První bod jednání: Hlasování o změně pořadí jednotlivých bodů v programu

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: Změna pořadí projednávaných bodů byla schválena. Pořadí: 1, 3, 2.

 

Druhý bod jednání: Návrh na vytvoření oddělení speciální pedagogiky

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.:

 • Pan děkan sdělil členům senátu, že vedení fakulty projednalo tento návrh a souhlasí s vytvořením nového oddělení speciální pedagogiky.
 • Rozvoj speciální pedagogiky představuje pro PF nosný obor.

Doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.:

 • Doc. Jošt seznámil přítomné s návrhem na vytvoření nového oddělení včetně zjišťování potřebnosti tohoto oboru v terénu (uplatnění absolventů navazujícího magisterského studia např. v pedagogicko-psychologických poradnách, zkvalitnění diagnostiky) a personálního zajištění.
 • O rozvoji speciální pedagogiky se již diskutovalo před třemi lety a tato myšlenka byla podpořena.
 • Akreditace navazujícího magisterského studia se vztahuje k oblasti poradenství, určeno pro školská zařízení.

PhDr. Renata Malátová, Ph.D.:

 • Dr. Malátová vznesla poznámku k nově vznikajícímu oddělení, že některá oddělení v rámci Katedry pedagogiky a psychologie mají více členů než odborné katedry Pedagogické fakulty.

Mgr. Jan Schuster, Ph.D.:

 • Dr. Schuster se ptal na duplicitu oborů, resp. výuku speciální pedagogiky na PF JU a ZSF JU a v budoucnosti možnost duplicit Katedry výchovy ke zdraví a Oddělení speciální pedagogiky.

Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1

Závěr: Návrh na vytvoření oddělení speciální pedagogiky byl schválen.

 

Třetí bod jednání: Různé

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.:

 • Pan děkan informoval členy senátu o dalších odměnách zaměstnanců, které budou vyplaceny v únoru, tzn. za leden.

PhDr. Renata Malátová, Ph.D.:

 • Dr. Malátová měla připomínku k programu CŽV na PF JU - DVPP - Učitelství 1. stupně ZŠ.

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

 • Dr. Dvořák podal návrh, aby na příštím jednání AS PF JU byla projednávána činnost oddělení CŽV. Dále navrhl, aby jednání proběhlo za přítomnosti vedoucí katedry pedagogiky a psychologie prof. PaedDr. I. Stuchlíkové, CSc.

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: AS PF JU souhlasil s návrhem dr. Dvořáka.

Zdeněk Židoň:

 • Student se dotazoval na možnost prezentovat v senátu požadavky studentů. Dr. Petrášková odpověděla, že je to možné a že seznam připomínek může poslat na její e-mailovou adresu.
 • Ze strany studentů zazněl návrh, aby se zápisy ze zasedání senátu posílaly všem studentům mailem. V diskusi souhlasili s názorem, že všechny zápisy jsou přístupné na webových stránkách fakulty, studenti tedy mají možnost se s nimi seznámit.

 

Čtvrtý bod jednání: Různé

Volební a jednací řád AS PF JU

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.:

 • Dr. Petrášková přednesla návrh na zřízení legislativní a ekonomické komise AS PF JU. Navrhla, aby každá komise byla tříčlenná a ve složení: 2 členové AS PF JU z řad akademických pracovníků, 1 člen ze studentské komory.

Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: Schválení návrhu na zřízení legislativní a ekonomické komise AS PF JU.

 • Návrhy na členy legislativní komise: za studentskou komoru - Filip Volf, za zaměstnaneckou komoru - PhDr. Renata Malátová (předsedkyně komise), Ph.D., Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 2

Závěr: Navrhovaní členové legislativní komise byli schváleni. Předsedkyní komise se stala dr. Malátová.

 • Návrhy na členy ekonomické komise: za studentskou komoru - Zdeněk Židoň, za zaměstnaneckou komoru - PhDr. Petr Dvořák (předseda komise), Ph.D., Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

Hlasování:
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 3

Závěr: Navrhovaní členové ekonomické komise byli schváleni. Předsedou komise se stal dr. Dvořák.

 • AS PF JU pověřil legislativní komisi přípravou prvního návrhu jednacího a volebního řádu AS PF JU.

 

 

Zápis provedla PhDr. M. Nosková, Ph.D.

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
předsedkyně AS PF JU