Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkanky č. 3/2020

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 3/2020
O ORGANIZACI LETNÍHO SEMESTRU AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020
V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ KORONAVIRU

 

  1. Harmonogram akademického roku (AR) 2019/2020 v letním semestru (LS) byl upraven v souvislosti s epidemií koronaviru a je uveřejněn na adrese https://www.pf.jcu.cz/education/ls_2019-2020.php.
  2. Termíny kolokvií a zkoušek a zápočtů za letní semestr AR 2019/20 zkoušející zveřejní v informačním systému (IS) STAG dle čl. 16 odst. 3 a čl. 17 odst. 2 SZŘ JU do 2. 5. 2020. Současně zde upřesní způsob realizace zápočtu, kolokvia či zkoušky (prezenčně/distančně). V případě distančního způsobu plnění podmínek předmětu garant studijní povinnosti (zkoušející) v poznámce v IS STAG uvede, kde realizace proběhne, např. v MS Teams, LMS Moodle apod. Tyto podmínky se mohou lišit od podmínek původně uvedených v sylabu nebo zveřejněných před vyhlášením omezení vyplývajících z epidemie onemocnění covid-19.
  3. Dojde-li v průběhu distančního ověřování výsledků studia k narušení průběhu zkoušky, zápočtu nebo kolokvia, vyučující rozhodne, zda daný pokus bude (pro jednoho nebo více studentů) anulován (studenti budou z termínu v IS STAG omluveni, jako by termín neproběhl, a budou moci využít zbývající volné termíny), nebo se studenty dohodne jiný způsob řešení. Sporné případy řeší příslušný vedoucí katedry. Tímto není dotčena možnost sankcí dle disciplinárního řádu v případě prokazatelného porušení pravidel.
  4. Student má právo využít opatření rektora č. R 423 o mimořádných opatřeních v oblasti studia v letním semestru AR 2019/2020 a zápis předmětu na letní semestr si nechat zrušit, pokud za zveřejněných podmínek nehodlá zkoušku, zápočet nebo kolokvium konat. Kredity získané v letním semestru AR 2019/20 se započítají do celkového počtu získaných kreditů, jejich počet však nebude sledován pro účely kontroly studia v AR 2019/2020 ve smyslu kontroly počtu kreditů získaných v tomto semestru. V tomto smyslu také tento semestr nebude považován za součást prvních dvou semestrů studia ve smyslu ustanovení čl. 31 odst. 1 písm. b) SZŘ JU, ani za součást čtyř po sobě jdoucích semestrů ve smyslu ustanovení čl. 31 odst. 1 písm. c) SZŘ JU.
  5. Pokud se student na termín přihlásí, projevuje tím vůli zkoušku, zápočet nebo kolokvium konat za zveřejněných podmínek (prezenční/distanční). Jakmile bude v IS STAG evidován pokus o vykonání zkoušky, zápočtu nebo kolokvia, student tímto přichází o možnost požádat o zrušení zápisu předmětu.
  6. Státní závěrečné zkoušky proběhnou prezenční formou podle Harmonogramu, viz odstavec 1 tohoto opatření. Srpnový/zářijový (podzimní) termín konání SZZ je pro všechny katedry v AR 2019/20 povinný.
  7. Studijní aktivity vyžadující přítomnost studentů v prostorách JU jsou povoleny vždy dle aktuálního Rozhodnutí Vlády ČR.
  8. Studenti, vyučující, zkoušející a další osoby, jejichž přítomnost je pro zajištění průběhu povolených studijních aktivit v LS AR 2019/20 nezbytná, jsou přitom povinni řídit se aktuálními nařízeními a doporučeními vyhlášenými Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími odpovědnými orgány.

 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 28. 4. 2020.

 

 

V Českých Budějovicích dne 28. 4. 2020

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

Příloha: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

 

stáhnout dokument: PDF