Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkanky č. 13/2020

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 13/2020
O SEKCI SPOLUPRACUJÍCÍCH PRACOVIŠŤ

 

Část I.
Obecná ustanovení o sekci spolupracujících pracovišť

Čl. 1
Sekce spolupracujících pracovišť

 1. Katedry nebo ateliéry Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „spolupracující pracoviště“) se mohou za účelem spolupráce v oblasti pedagogické a tvůrčí činnosti sdružit do sekce spolupracujících pracovišť.
 2. Okruh spolupracujících pracovišť, konkrétní náplň a rozsah spolupráce, jako i způsob její realizace a případné vzájemné závazky z ní vyplývající, stanoví vedoucí spolupracujících pracovišť ve společném memorandu (dále jen „memorandum“).
 3. Sekce spolupracujících pracovišť (dále též jen „sekce“) se zřizuje opatřením děkana, které stanoví název sekce a datum jejího zřízení; memorandum podle odstavce 2 se připojí k opatření jako jeho příloha.

 

Čl. 2
Orgány sekce spolupracujících pracovišť

 1. Řídícím a koordinačním orgánem sekce je rada sekce, která je složená z vedoucích spolupracujících pracovišť. Vykonává činnosti stanovené v memorandu. Rozhoduje podle pravidel stanovených v memorandu. Memorandum může stanovit další orgány či společná pracoviště sekce plnící dílčí úkoly.
 2. V čele rady sekce stojí její předseda, kterého jmenuje děkan na návrh rady sekce z jejího středu. Funkční období předsedy rady sekce je 1 rok. Nikdo nemůže být jmenován předsedou rady sekce pro dvě bezprostředně po sobě jdoucí funkční období.
 3. Předseda rady sekce zejména svolává a řídí jednání rady sekce, vykonává její rozhodnutí a v rozsahu spolupráce zastupuje sekci spolupracujících pracovišť navenek. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan má právo se zúčastnit kteréhokoli jednání rady sekce, k čemuž je její předseda povinen mu poskytnout potřebnou součinnost.
 4. Předseda rady sekce je odpovědný děkanovi, který jej může se souhlasem všech ostatních členů rady sekce odvolat. Na žádost děkana je předseda rady sekce povinen zúčastnit se jednání kolegia děkana. Ze svého podnětu je oprávněn se ho zúčastnit, kdykoli o to předem požádá.

 

Čl. 3
Řešení sporů

Případné spory mezi jednotlivými spolupracujícími pracovišti, resp. jejich vedoucími, rozhoduje děkan.

 

Část II.
Sekce spolupracujících pracovišť zřízené na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Čl. 4
Sekce pedagogických a psychologických programů

 1. Zřizuje se Sekce pedagogických a psychologických programů, a to k 1. 12. 2020 (dále jen „SPEPS“).
 2. Spolupracujícími pracovišti SPEPS jsou
  1. ateliér arteterapie,
  2. katedra pedagogiky,
  3. katedra primární a preprimární pedagogiky,
  4. katedra psychologie a
  5. katedra speciální pedagogiky.
 3. Náplň a rozsah spolupráce SPEPS, jako i způsob její realizace a případné vzájemné závazky z ní vyplývající, stanovují vedoucí spolupracujících pracovišť ve společném memorandu, které je přílohou tohoto opatření.

 

Čl. 5
Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 1. 12. 2020.

 

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

Příloha: Memorandum o vytvoření Sekce pedagogických a psychologických programů

 

 

stáhnout dokument: PDF