This is a backup website of the Faculty of Education (https://old.pf.jcu.cz) that will no longer be updated.
 
From September 2022, you will find the new faculty website at the standard address https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Scientific council

Vědecká rada je akademickým orgánem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Činnost vědecké rady PF JU se řídí Jednacím řádem vědecké rady PF JU a zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

 

Plán zasedání vědecké rady v roce 2022: 23. 3. 2022, 1. 6. 2022

Interní členové

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
vedoucí katedry germanistiky

doc. PaedDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy
vedoucí katedry anglistiky

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
katedra primármí a preprimární pedagogiky

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.
katedra speciální pedagogiky

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka
katedra matematiky

prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
vedoucí katedry aplikované chemie
Zemědělská fakulta JU

doc. PhDr. Renata Malátová, Ph.D.
proděkanka pro studium a studentské praxe
katedra tělesné výchovy a sportu

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
vedoucí katedry matematiky

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta JU

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
proděkan pro akreditace a spolupráci s praxí
vedoucí katedry pedagogiky

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií
vedoucí katedry psychologie

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu

doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
vedoucí katedry aplikované fyziky a techniky

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
vedoucí katedry výchovy ke zdraví

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj
katedra geografie

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
vedoucí katedry informatiky

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
prorektorka pro zahraniční vztahy JU
katedra biologie

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
vedoucí katedry slovanských jazyků a literatur

Externí členové

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
rektor
Technická univerzita v Liberci

doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta UK v Praze

PhDr. Jindřich Fryč
státní tajemník
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.
katedra hudební výchovy
Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta UK v Praze

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
proděkan pro výzkum a akademické záležitosti
vedoucí Institutu výzkumu školního vzdělávání
Pedagogická fakulta MU v Brně

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Fakulta sociálních věd UK v Praze

doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
proděkanka pro studium
vedoucí katedry informačních a komunikačních technologií
Pedagogická fakulta OU v Ostravě

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Ústav preventivního lékařství
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
vedoucí oddělení didaktiky matematiky
katedra algebry a geometrie
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
katedra psychologie
Pedagogická fakulta UK v Praze

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
zástupce vedoucího katedry pedagogiky a psychologie
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci

prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
vedoucí katedry základů kinantropologie a humanitních věd
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
katedra preprimární a primární pedagogiky
Pedagogická fakulta UK v Praze