Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Nakladatelství Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vydané publikace

  Seria Pedagogica et Psychologica

 

 

Kritická místa kurikula ve vybraných vzdělávacích oborech

Nohavová Alena, Stuchlíková Iva, Betáková Lucie, Dvořák Petr, Hofmannová Jana, Kursová Vlasta, Kusová Jana, Míčka Roman, Michálková Kristýna, Pecka Zdeněk, Petr Jan, Podlešáková Lenka, Pokorná Věra, Rokos Lukáš, Roučová Eva, Rypl Jiří, Staněk Michal, Sukdolová Alice, Vobr Radek, Vránková Kamila

 


STÁHNOUT

 

290 Kč


KOUPIT

Live Strong with Chronic Disease, Disability, Impairment

PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. a Prof. Peter Rehor, Ph.D.

recenzenti: prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

The monograph deals systematically and coherently with the active lifestyle of persons with chronic disease, disability, impairments. The authors critically synthesize in the presented monograph their scientific findings, which are the results of their research work. The monograph focuses on motivation, availability, organization and health and social benefits of controlled physical activities, with a key attitude “Live strong with chronic disease, disability, impairment”. It pursues scientific intent and carries with it the development of scientific knowledge in documented significant somatic, psychological, and social health benefits. The objective of is to identify the health and social determinants of people with chronic disease, disability, impairment through controlled physical activities and to increase their potential, social status and reputation. The monograph was written with the aim of becoming not only an inspiration but also a proven source of knowledge that it is possible to bring people with chronic diseases, disability or impairment to movement skills and to facilitate them to a joyful interest in movement learning. The monograph chapters may be useful for specialists of health and social care, health education, physical education, health and fitness instructors, physical therapy, rehabilitation and applied physical activities.

Monografie se systematicky zabývá aktivním životním stylem osob s chronickým onemocněním, postižením a jinakostí. Autoři kriticky syntetizují v předkládané v monografii své vědecké poznatky, které jsou výsledkem jejich výzkumné práce. Monografie se zaměřuje na motivaci, dostupnost, organizaci a zdravotní a sociální přínosy pohybových aktivit s klíčovou myšlenkou „Žijte silně s chronickými nemocemi, zdravotním postižením, zdravotním oslabením“. Sledovaný vědecký záměr sebou nese rozvoj vědeckých poznatků, a to v determinantech, tělesného, psychického a sociálního zdraví. Cílem je vymezit zdravotní a sociální determinanty lidí s chronickým onemocněním, zdravotním postižením, zdravotním oslabením pomocí řízených pohybových aktivit a zvýšit jejich potenciál, sociální status a reputaci mezi běžnou populací. Monografie byla napsána s cílem stát se nejen inspirací, ale také osvědčeným zdrojem poznání, že je možné přivést lidi s chronickými nemocemi, zdravotním postižením nebo zdravotním oslabením k pohybovým aktivitám a dovolit jim prožít radost z pohybu a prohloubit zájem o pohybové učení. Monografie je přínosná pro odborníky na zdravotně sociální péči, výchovu ke zdraví, tělesnou výchovu, instruktory zdraví a fitness, fyzioterapii, rehabilitaci a aplikované pohybové aktivity.

 

290 Kč


KOUPIT

Integrovaná výuka z pohledu výuky matematiky

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., PhDr. Hana Moraová, Ph.D., RNDr. Libuše Samková, Ph.D., Mgr. Dagmar Jordánová, Mgr. Martin Kazda, Ph.D., Mgr. Hana Reslová

recenzenti: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

„Máme co do činění s publikací napsanou na pomyslném průniku kurikula a didaktiky. Otázky zaměřené na cíle a obsahy vzdělávání se zde prostupují s otázkami po vzdělávacích formách a metodách. Kurikulární rozměr publikace je dán ukotvením výkladu do teorie obsahové transformace a také do konkrétních vzdělávacích programů. Didaktický rozměr je zohledňován pojednáním o výukových aktivitách, učebních úlohách a způsobech jejich řešení žáky.“ prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.

 

290 Kč


KOUPIT

Výzkum edukačního stylu učitelů angličtiny a jeho působení na interakci a diskurz ve výuce na SŠ

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

recenzenti: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.

Monografie charakterizuje edukační styl učitele a analyzuje jeho význam ve výuce angličtiny v edukačních interakcích na střední škole. V prvním oddíle zjišťujeme, jak žáci středních škol reflektují pedagogické působení svého učitele angličtiny v dimenzích edukačního vztahu a edukačního řízení, které společně konstruují edukační styl daného učitele. Součástí výzkumu je rovněž charakteristika ideálního učitele angličtiny každým dotazovaným žákem. Druhý oddíl zkoumá edukační působení učitele v konkrétní třídní interakci pomocí analýzy videozáznamu úseku vyučovací hodiny. Zjišťujeme, nakolik je učitelovo působení dominantní či kooperativní, a kromě toho sledujeme míru edukační interakce mezi učitelem a žákem. Třetí výzkumný oddíl tvoří analýza vybraných aspektů třídního diskurzu ve výuce angličtiny v komunikačním přístupu. V závěru monografie jsou výsledky jednotlivých částí diskutovány a jsou z nich vyvozeny aplikace pro pedagogickou praxi.

 

290 Kč


KOUPIT

Literatura a její přesahy (kritika, metodika, historie, teorie, metodologie)

prof. PhDr. Pospíšil Ivo, DrSc.

recenzenti: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D., doc. PhDr. Anna Zelenková, Ph.D.

Publikace tvoří svým základním ukotvením organický celek, byť jednotlivé studie jsou tematicky heterogenní a vícejazyčné (jsou psány především česky, méně rusky, anglicky a slovensky), odpovídající autorovu vědeckému zaměření, jímž je slavistika v širokém slova smyslu, včetně literárněvědné bohemistiky a v ní okruhy literárněteoretické, literárněhistorické, areálové, komparatistické, genologické a metodické zahrnující přirozeně i dějiny literární vědy a slavistiky. Na počátku stojí oddíl označený jako kritika, ale nejde pouze o literární kritiku, ale o studie, jež jsou zaměřeny obecně hodnotově a diskusně oproti jiným, které jsou v druhém oddíle spíše metodické a metodicko-koncepční, a ve třetím literárněhistorické a literárněteoretické. Vnitřně rozeklané je tematické a metodologické rozpětí: od starších období (reformace) až k současnosti, od portrétů a přes recepci literárních děl k žánrovým sondám, komparativním analýzám, metodickým úvahám, k problémům poetiky a k dějinám slavistiky až po některé aspekty překládání a k teorii románu a literárněvědné metodologii. Najdeme zde čtivá pojednání o literatuře v neklidné době, o Masarykově korespondenci, o ruské emigraci, o literatuře na hraně věcnosti a umění, o válce jako páteři děl Aloise Jiráska, o učiteli jako objektu literárních děl, o reformaci a protireformaci na Západě a na Východě, o ekfrázi, antropologii literatury, hraničních žánrech, o ruské, ukrajinské a slovenské literatuře, postsekularismu, Oswaldu Spenglerovi a dalších tématech a problémech – to vše opatřeno rozsáhlou bibliografií, anglickým resumé a obrazovou přílohou.

 

350 Kč


KOUPIT

Metoda Concept Cartoons

RNDr. Libuše Samková, Ph.D.

recenzenti: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc., doc. PhDr. et PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.

Kniha se věnuje výukové pomůcce zvané Concept Cartoons a různým metodám jejího využití ve výuce a v profesní přípravě učitelů. Cesta první: obsahově zaměřená výuka budoucích učitelů. Cesta druhá: diagnostika znalostí budoucích učitelů. Cesta třetí: příprava budoucích učitelů podporující pedagogickou praxi. Cesta čtvrtá: distanční forma podpory budoucích učitelů a učitelů v praxi.

295 Kč


KOUPIT